Tekstgrootte

Jaarverslag 2013INHOUD

 

 

 

VOORWOORD.......................................................................................................................................

3

1

INLEIDING.....................................................................................................................................

4

2

TOELICHTING ..............................................................................................................................

4

3

PRODUCTEN EN PRESTATIES ..................................................................................................

5

 

3.1

Algemeen.................................................................................................................................

5

 

3.2

Informatie ................................................................................................................................

5

 

3.2.1

 

Ontmoetingsbijeenkomst Zorg en Welzijn Buitenveldert ‘Beter Thuis in Zuid’ ............

5

 

3.2.2

 

Wijkkrant.........................................................................................................................

6

 

3.2.3

 

Programmagids................................................................................................................

6

 

3.2.4

 

Website............................................................................................................................

6

 

3.2.5

 

Digitale nieuwsbrief ........................................................................................................

7

 

3.2.6

 

Ontwerpen en verspreiden van posters en flyers .............................................................

7

 

3.2.7

 

Persberichten aan weekbladen en evenementensites.......................................................

7

 

3.2.8

 

Sociale media via facebook en twitter.............................................................................

8

 

3.2.9

 

Juridisch spreekuur..........................................................................................................

8

 

3.2.10

Kengetallen..................................................................................................................

8

 

3.3

Activiteiten Vernieuwd Welzijn..............................................................................................

9

 

3.3.1

 

Werven en ondersteunen vrijwilligers.............................................................................

9

 

3.3.2

 

Café Buitenveldert...........................................................................................................

9

 

3.3.3

 

Burenlunch in samenwerking met basisschool en GGZinGeest......................................

9

 

3.3.4

 

Eetcafé Buitenveldert ....................................................................................................

10

 

3.3.5

 

Initiativo Social Network ..............................................................................................

10

 

3.3.6

 

Kengetallen....................................................................................................................

12

 

3.4

Bijeenkomsten .......................................................................................................................

12

 

3.4.1

 

Herdenking 4 mei en viering 5 mei ...............................................................................

12

 

3.4.2

 

Kerst-Inn........................................................................................................................

12

 

3.4.3

 

Inloopcomputercafé.......................................................................................................

13

 

3.4.4

 

Vrijwilligersbijeenkomst ...............................................................................................

13

 

3.4.5

 

Promotie/themabijeenkomsten ......................................................................................

13

 

3.4.6

 

Computerlessen door vrijwilligers ................................................................................

14

 

3.4.7

 

iPadlessen ......................................................................................................................

14

 

3.4.8

 

Repair Café Buitenveldert .............................................................................................

14

 

3.4.9

 

Kengetallen....................................................................................................................

14

 

3.5

Begeleiding............................................................................................................................

15

 

3.5.1

 

Welkom in de buurt .......................................................................................................

15

 

3.5.2

 

Makelaarsfunctie en maatschappelijke stage.................................................................

15

 

3.6

Cultuur...................................................................................................................................

15

 

 

 

 

1

 

3.6.1

 

Jazzconcert ....................................................................................................................

15

 

3.6.2

 

Overige concerten..........................................................................................................

16

 

3.6.3

 

Zondagmiddagsalon ......................................................................................................

16

 

3.6.4

 

Jamsessies......................................................................................................................

16

 

3.6.5

 

Exposities ......................................................................................................................

16

 

3.6.6

 

Rommelmarkt ................................................................................................................

17

 

3.6.7

 

Koffieconcerten Andrieskerk ........................................................................................

17

 

3.6.8

 

Filosofiebijeenkomsten..................................................................................................

17

 

3.6.9

 

Kengetallen....................................................................................................................

17

4

VERDELING NAAR PRODUCTEN ...........................................................................................

19

5

BESTUUR EN COMMISSIES .....................................................................................................

20

 

5.1

Algemeen Bestuur .................................................................................................................

20

 

5.2

Dagelijks Bestuur ..................................................................................................................

20

 

5.3

De Commissies......................................................................................................................

21

 

5.3.1

 

Commissie Financiële Zaken (FiZa) .............................................................................

23

 

5.3.2

 

4 en 5 mei Comité Buitenveldert...................................................................................

23

 

5.3.3

 

Commissie Ruimtelijke Ordening .................................................................................

24

 

5.3.4

 

Commissie Publiciteit....................................................................................................

26

 

5.3.5

 

Redactiecommissie Wijkkrant.......................................................................................

27

 

5.3.6

 

Commissie Kerst-Inn.....................................................................................................

27

 

5.3.7

 

Culturele Commissie .....................................................................................................

27

 

5.3.8

 

Commissie Vlieghinder .................................................................................................

28

 

5.3.9

 

Commissie Zorg ............................................................................................................

28

 

5.3.10

Digitale Commissie ...................................................................................................

29

 

5.3.11

Commissie Catering ..................................................................................................

29

 

5.4

Contacten met andere organisaties ........................................................................................

29

6

WSW-ACTIVITEITEN ................................................................................................................

30

7

BEWONERSPLATFORM ZUIDAS 2013 ...................................................................................

32

 

7.1

Inleiding.................................................................................................................................

32

 

7.2

Organisatie.............................................................................................................................

32

 

7.3

Wat deed BPZ in 2013?.........................................................................................................

33

 

7.3.1

 

Verzamelen en verstrekken van informatie over Zuidas ...............................................

33

 

7.3.2

 

Bijeenkomsten ...............................................................................................................

34

 

7.3.3

 

Participatie, inspraak & zienswijzen .............................................................................

36

 

7.3.4

 

Diversen.........................................................................................................................

36

 

7.3.5

 

BPZ in de media ............................................................................................................

36

 

7.3.6

 

Overleg ..........................................................................................................................

36

 

7.3.7

 

Financiën .......................................................................................................................

36

VOORWOORD

Ons jaarverslag 2013 geeft een mooi beeld van de vele participerende bewoners in Buitenveldert. Bewoners die het Wijkontmoetingscentrum weten te vinden en te waarderen. Soms zijn de bewoners op bezoek als gebruiker maar vaak zijn zij als vrijwilliger ook betrokken bij wijkactiviteiten.

Er werden weer nieuwe mooie initiatieven van bewoners neergezet en ondersteund door ons sterke team. Een goed voorbeeld is onder andere het project ‘Young Professionals’ met als doel hoog opgeleide jongeren in Stadsdeel Zuid aan een baan te helpen. En in het verlengde daarvan het ‘Shop-to-Job Café’, een keer per maand. Maar ook het initiatief van een groep bewoners om het onderwerp lokale democratie in Amsterdam op de kaart te zetten en hiervoor thema- avonden te organiseren in de wijken. Inmiddels zijn er meer dan dertig organisaties en vele honderden bewoners bij betrokken.

Dankzij de flexibele houding van onze vaste groep vrijwilligers voor ‘samen eten’ zijn er steeds weer opnieuw andere bewoners die samen met deze groep bijzondere maaltijden klaarmaken. Een opkomst van vijftig tot tachtig buurtbewoners wordt al gewoon. Dankzij een groeiende groep vrijwilligers zijn wij ook gestart met de bemensing van de bar tijdens onze activiteit ‘Café Buitenveldert’.

Mede dankzij Initiativo Social Network zijn er nieuwe groepen aangetrokken waaronder expats, alleenstaanden, literatuurminaars en zzp’ers. Deze groepen organiseerden samen activiteiten waardoor zij elkaar beter leerden kennen en hun netwerk uitbreidden. Het jaarverslag laat ook zien dat wij een goede financiële verslaglegging belangrijk vinden en dat er goed op het budget wordt gelet. Dankzij onze administratieve medewerkster, onze penningmeester en de Financiële Commissie is er weer op een verantwoorde wijze met de subsidie van het stadsdeel omgegaan.

Namens het bestuur

Herman van Wissen, voorzitter


1 INLEIDING

Stadsdeel Zuid verstrekte in 2013 via een subsidiebeschikking geld aan het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB). Het WOCB verplichtte zich een aantal in de beschikking genoemde producten en prestaties te leveren. Bovendien werd als voorwaarde gesteld dat het WOCB jaarlijks moet rapporteren over de door haar geleverde prestaties.

Uit het toegekende bedrag over 2013 werden de overeengekomen producten en prestaties geleverd. Voor een specificatie en kengetallen zie hoofdstuk 3.

2 TOELICHTING

De kosten zoals die in de jaarrekening 2013 voorkomen, werden aan een vijftal producten toegerekend. De toerekening vond plaats via verdeelsleutels die aan de hand van opgedane ervaring en ramingen werden vastgesteld. De aard en omvang van een organisatie als het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert laten niet toe dat de medewerkers hun tijd per product en werksoort verantwoorden. Bij de bepaling van de kosten per product moest daarom uitgegaan worden van de vooraf vastgestelde verdeelsleutels. Bij het bepalen van de kosten per product werd evenmin rekening gehouden met de door vrijwilligers gratis verrichte werkzaamheden.

In 2014 is het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert een samenwerkingsverband aangegaan met de Algemene Hulpdienst Buitenveldert (AHB) en Dynamo om de Informele Ondersteuningsdiensten (I.O.D.) Buitenveldert vorm te geven.

Een stuurgroep samenwerkingsverband I.O.D. Buitenveldert is ingesteld en bestond uit Antoinette Kat (OSA) als kwartiermaker, Annemieke Nijdam van Dynamo, Joke Paffen van de AHB en Carla Lantinga van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert. Zij hebben via een stappenplan onder andere de samenwerkingsovereenkomst opgesteld, uitgewerkt wat de status van de stuurgroep is, wie de penvoerder, ontvanger en beheerder van de subsidie I.O.D. wordt, wat het functieprofiel is van de coördinator I.O.D. en wat de aanvullende subsidieaanvragen zijn.

De ondersteuningsdiensten liggen op de volgende terreinen:

- hulp in de huishouding en verzorging;

- ondersteuning van het sociaal netwerk;

- ondersteuning bij administratie;

- hand- en spandiensten in en om het huis;

- vervoer.

Uitgezocht is wat de taken van de AHB zijn en welke taken al door vrijwilligers gedaan worden. Bij het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert en Dynamo is gekeken welke activiteiten per 2014 niet meer onder deze organisaties vallen en bij de I.O.D. gaan horen. In november zijn sollicitatiegesprekken gehouden voor de functie van coördinator I.O.D. In december is Irene Peters aangenomen.


3 PRODUCTEN EN PRESTATIES


3.1 Algemeen

Het leveren van het vijftal producten kostte in 2013 € 211.202. In vergelijking met het jaar 2012 stegen de kosten met € 1.889 ofwel 0,90%. De kosten werden voor 90,85% gedekt door ontvangen subsidies, terwijl de resterende 9,15% uit eigen inkomsten kwam.

De producten hebben in grote mate bijgedragen aan het voorkomen van eenzaamheid en het verminderen van isolement. Hierbij valt te denken aan het activeren van bewoners om op eigen kracht initiatieven te ontplooien zoals het Repaircafé, het belastingspreekuur, de begeleiding iPad, Initiativo Social Network en de inzet van bewoners voor medebewoners zoals het koken op verschillende dagen.

Aparte vermelding verdienen de inspanningen die verricht werden om kwetsbare doelgroepen te laten participeren in de samenleving. Mensen die geen of weinig kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt vinden bij het Wijkontmoetingscentrum gelegenheid tot zinvolle tijdsbesteding en het opdoen van werkervaring. Dit vraagt van zowel de vaste medewerkers als de vrijwilligers een flexibele houding, creativiteit en een focus op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.


3.2 Informatie

In 2013 was het WOCB geopend op maandag van 9.00 tot 16.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Na 12.00 uur op afspraak.

Het kantoor van het WOCB wordt bezet door twee parttime krachten, in totaal 56 uur. Het aantal formatieplaatsen bedraagt 1,55 fte.

De medewerkers in vaste dienst van het WOCB op 31 december 2013 zijn:

Mevrouw Marjon Koopal

Mevrouw Carla Lantinga

Het product Informatie omvat de volgende prestaties:

- ontmoetingsbijeenkomst ‘Beter Thuis in Zuid’;

- het uitgeven van een wijkkrant;

- het uitgeven van een programmagids;

- website;

- digitale nieuwsbrief;

- ontwerpen en verspreiden van posters en flyers;

- persberichten met activiteiten aanleveren aan weekbladen en evenementensites;

- sociale media via facebook en twitter;

- juridisch spreekuur.3.2.1 Ontmoetingsbijeenkomst Zorg en Welzijn Buitenveldert ‘Beter Thuis in Zuid’

Het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, in naam van Carla Lantinga, heeft meegewerkt aan het organiseren van een ontmoetingsmarkt voor zorg en welzijn.

‘Beter Thuis in Zuid’ is het project van Stadsdeel Zuid waarbij door extra inzet van de POH- ouderenzorg (Praktijk Ondersteuner van de Huisarts), kwetsbare, oudere inwoners van Buitenveldert langer thuis kunnen wonen als in hun behoefte wordt voorzien.

Het WOCB heeft in samenwerking met Dynamo, de huisartsencoöperatie Groot-Zuid en 1ste Lijn Amsterdam een wijkbijeenkomst georganiseerd voor iedereen uit Zorg en Welzijn in Buitenveldert die werkt voor en met ouderen. Het doel is het onderlinge netwerk van woon-, zorg- en welzijnsorganisaties te versterken door persoonlijk contact en kortere lijnen.

De ontmoeting werd gehouden op 29 oktober tussen 16.30 en 20.30 uur en werd door een kleine 100 werkers uit het veld bezocht. Door middel van een speeddate (Bijenkorfspel), een live mind map en casuïstiek leerden de deelnemers uit Zorg en Welzijn elkaar beter kennen en werd aan het beoogde doel voldaan.


3.2.2 Wijkkrant

De Wijkkrant is al meer dan 25 jaar een gewaardeerd medium voor en door bewoners. In 2013 gaf het WOCB tien kranten uit. Deze zijn in een oplage van 14.500 exemplaren verspreid in Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt. De krant bevatte acht pagina’s. Aan kopij was geen gebrek. De redactie bestond gemiddeld uit vijf vrijwillige redacteuren. De krant besteedde aandacht aan nieuws uit de wijk, had een vaste column en bood elke maand een programmaoverzicht van de activiteiten in het Huis van de Wijk. De subsidie van het stadsdeel werd aangevuld met inkomsten uit advertenties.


3.2.3 Programmagids

De Programmagids biedt een overzicht van buurtactiviteiten en -organisaties in Zorg en Welzijn. Hij verschijnt een maal per jaar. De gids 2013/2014 werd in augustus 2013 huis-aan-huis verspreid in Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt. De gids is met name voor de grote doelgroep ouderen - die minder of geen gebruik maken van digitale media - nog steeds een gewaardeerde informatiebron.


3.2.4 Website

Bezoekers vinden op de website van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert informatie over activiteiten en doelstellingen. Op de agenda vindt men de data van alle activiteiten die het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert organiseert.

Ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening vindt men ook terug op www.wocbuitenveldert.nl. Tevens kan de Wijkkrant op de website bekeken worden. Wekelijks vonden meerdere bewoners het Huis van de Wijk via de website van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert. Het Wijkontmoetingscentrum verwees de bewoners dan naar de juiste instantie.


3.2.5 Digitale nieuwsbrief

Bewoners van Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt die willen weten wat er wekelijks te doen is in de wijk op het gebied van bijvoorbeeld lezingen, tentoonstellingen, lunches, diners, natuurwandelingen, cabaret, exposities of uitvoeringen van (klassieke) muziek, kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt een maal per week en is ook te vinden op de website van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert.

De redactie van de digitale nieuwsbrief verzamelt vanaf diverse websites informatie, die vervolgens compact wordt weergegeven in de nieuwsbrief. Om de overzichtelijkheid en leesbaarheid voor de lezers te verbeteren, is gekozen voor een uniforme lay-out van de evenementen en een toelichting daarop.

Omdat de vermelding van evenementen in de nieuwsbrief zich verder uitbreidde, is de redactie van de nieuwsbrief ertoe overgegaan links van websites van de evenementorganisatoren te vermelden. De lezers kunnen zich zo eenvoudig via de website laten informeren over het georganiseerde evenement.

De nieuwsbrief draagt bij aan het breder bekend maken van het aanbod van activiteiten in de wijk en zorgt ervoor dat ze beter bezocht worden.

Een greep uit de organisaties en onderwerpen die in 2013 in de digitale nieuwsbrief aan bod kwamen:

Activiteiten door Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, met de taxibus op stap, Algemene Hulpdienst Buitenveldert, Bewonersplatform Zuidas, Kunstgroep Buitenveldert, VUmc, Amsterdamse Bos, BosTheater, Amstelpark, Gijsbrecht van Aemstelpark, Amsterdam Expo Zuidas, Openbare Bibliotheek Buitenveldert, verzorgingshuizen, kerken, culturele instellingen.


3.2.6 Ontwerpen en verspreiden van posters en flyers

Om activiteiten van bijvoorbeeld Initiativo, Vrienden van het WOCB en de Kunstgroep Buitenveldert breed onder de aandacht te brengen, verspreidde het WOCB flyers en posters. Ronald Edens – grafisch ontwerper en kunstenaar – verzorgde als vrijwilliger de vormgeving. Tevens onderhield hij de huisstijl (visitekaartjes, briefpapier et cetera).


3.2.7 Persberichten aan weekbladen en evenementensites

Informatie van het Huis van de Wijk vinden bewoners ook in externe media. Het WOCB leverde wekelijks persberichten aan bij de redacties van onder andere Weekblad de Echo en de websites van Stadsdeel Zuid, Buurtlink en Dichtbij. Het aanleveren van informatie aan de Echo werd verzorgd door Inge Jansen. Zij was tevens behulpzaam bij het samenstellen van het jaarverslag.


3.2.8 Sociale media via facebook en twitter

Het Wijkontmoetingscentrum heeft een facebookpagina, waarop informatie over activiteiten wordt geplaatst. Meerdere vrijwilligers waren betrokken bij het actief houden van de pagina. Een vrijwilliger is gaan werken aan het vergroten van de ‘vriendengroep’ en met succes.


3.2.9 Juridisch spreekuur

Iedere dinsdagavond hielden Marieke Manders en Raymond van Wegberg voor het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert een juridisch spreekuur in het Huis van de Wijk. Het spreekuur dient om particulieren en ondernemers uit de buurt te helpen met praktische informatie. Zij kunnen er terecht met juridische vragen op het gebied van onder andere consumenten-, arbeids- en ondernemingsrecht. Via het spreekuur beoogt men een antwoord te vinden op de vraag: “Wat is vanuit juridisch perspectief mijn positie?” Als blijkt dat juridische stappen mogelijk tot een oplossing kunnen leiden, worden mensen over de mogelijkheden geïnformeerd.

Het spreekuur kende een gemiddelde aanloop van twee á drie bezoekers per avond. De kwesties die werden voorgelegd liepen zeer uiteen. Arbeidsrechtelijke en woon- en huurrechtelijke kwesties kwamen veel voor. Er meldden zich ook buurtbewoners met problemen naar aanleiding van telefonische of huis-aan-huisverkoop, bedrijven die niet bestaande diensten factureerden, mensen die werden misleid of geïntimideerd, instanties die niet meewerkten, et cetera.

Marieke Manders en Raymond van Wegberg vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de omgeving waarin zij leven. Gezien hun deskundigheid en achtergrond ligt een juridisch spreekuur voor de hand. Naar hun mening is aan deze dienst in de buurt behoefte, in het bijzonder voor een grote groep relatief kwetsbare ouderen.

De kosten voor Informatie 3.2.1 tot en met 3.2.9 bedroegen in 2013 € 33.760. In vergelijking met het jaar 2012 daalden de kosten met € 1.069 oftewel 3,1%.


3.2.10 Kengetallen

Ter vergelijking worden de cijfers over zowel 2012 als 2013 vermeld.


 

2013

2012

WegWijsMarkt (aantal bezoekers)

 

410

Ontmoetingsmarkt ‘Beter Zorg in Zuid’

100

 

Wijkkrant (aantal edities)

9

10

Programmagids

1

1

Website (aantal bezoekers)

8000

8000

Nieuwsbrief (aantal edities)

48

48


3.3 Activiteiten Vernieuwd Welzijn

3.3.1 Werven en ondersteunen vrijwilligers

De vaste staf van het WOCB is dagelijks aanwezig om de vele vrijwilligers te ondersteunen. Deze taak is veelomvattend. De bestuurs- en commissieleden vragen vaak om input. Dat varieert van financiële gegevens en informatie over activiteiten tot advies over de uitvoering van taken. Maar ook secretariële ondersteuning en een luisterend oor zijn nodig.

De werving en selectie van vrijwilligers behoren ook tot de taken van de vaste staf. Tijdens een intakegesprek worden wensen, kennis en vaardigheden van de vrijwilliger besproken en wordt er gekeken of deze aansluiten bij de vacatures van het WOCB. Bij geschiktheid volgt een kennismakingsgesprek met de leden van de betreffende commissie waarna hij of zij aan de slag kan. Nieuwe vrijwilligers ontvangen statuten en een huishoudelijk regelement. Een deel van de vrijwilligers gebruikt de werkervaring om er zijn of haar voordeel mee te doen op de arbeidsmarkt. Als een vrijwilliger niet geplaatst kan worden, denkt het WOCB mee over alternatieven elders.

In 2013 was wederom een toename van het aantal vrijwilligers te zien. De groei deed zich grotendeels voor bij de kookactiviteiten en de computerbegeleiding.


3.3.2 Café Buitenveldert

In het Café Buitenveldert genieten bezoekers onder het genot van een hapje twee maal per maand van live muziek. Wijkbewoners zetten zich via deze activiteit in voor medebewoners en dragen zo bij aan het voorkomen van eenzaamheid en het verminderen van isolement.

In 2013 beantwoordde het Café Buitenveldert opnieuw aan de behoefte aan een laagdrempelige gelegenheid voor gezelligheid en ontmoeting. Het grote aantal terugkerende bezoekers en de enthousiaste reacties zijn daarvan het bewijs. De open sfeer maakt het leggen van sociale contacten gemakkelijk. De toegang is gratis.

Aansluitend op het café konden bezoekers terecht bij het Eetcafé Buitenveldert (lees elders in dit jaarverslag meer). Een team van enthousiaste vrijwilligers kookte en serveerde een driegangenmenu. De prijs voor het menu bedroeg € 7,50. Het aantal gasten voor deze activiteit liep soms op tot zestig personen.


3.3.3 Burenlunch in samenwerking met basisschool en GGZinGeest

De burenlunch is bestemd voor bewoners uit de wijk om elkaar beter te leren kennen. Een maal per maand bereidden en serveerden vrijwilligers deze driegangenmaaltijd. De vriendelijke prijs van € 3,50 maakte deze activiteit toegankelijk voor mensen met een smalle beurs. De lunch trok vooral oudere bezoekers.

De Burenlunch vervult een dubbelfunctie: niet alleen buurtbewoners leren elkaar beter kennen, ook de interactie tussen en met de verschillende groepen vrijwilligers heeft een verbindende en educatieve werking. Aan de Burenlunch deden drie groepen mee:

- drie vrijwilligers van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert;

- drie leerlingen van basisschool de Merckelbachschool;

- de kookgroep ‘de Gezonde Hap’ bestaande uit buurtgenoten en cliënten uit de GGZ, begeleid door GGZinGeest/Actenz.

Jeugd en ouderen kwamen zo met elkaar in contact. Tegelijkertijd namen de basisschoolleerlingen - die onder begeleiding een handje meehielpen - letterlijk een kijkje in de keuken. De samenwerking met de kookgroep ‘de Gezonde Hap’ heeft integratie met de samenleving buiten de instelling als doel.

In 2013 werd tevens voorlichting over gezonde voeding gegeven door Tessa Hart.


3.3.4 Eetcafé Buitenveldert

Het Eetcafé Buitenveldert bood haar gasten een keer per maand een gezond en goed verzorgd driegangenmenu voor een schappelijke prijs. Paulien Spierings verzorgt al drie jaar samen met enkele vrijwilligers het menu. Er wordt gekookt met verse producten.

Een reactie van een van de gasten:

“Eén keer in de maand gaan wij als buurtbewoners eten in het Huis van de Wijk. Daar genieten wij in een gezellige sfeer van een heerlijk diner bestaande uit soep, hoofdmaaltijd, nagerecht en koffie of thee met koek”.

Na de enthousiaste reacties van de gasten op het vijfgangenkerstdiner, hebben Paulien Spierings en de vrijwilligers besloten het koken in 2014 uit te breiden naar twee keer per maand.


3.3.5 Initiativo Social Network

Initiativo Social Network zoekt mensen met initiatieven voor nieuwe ontmoeting, samenwerking en welzijn in Amsterdam Zuid en daarnaast ondersteuning van maatschappelijk betrokken ondernemers en studenten.

2013 was voor dit sociaal-maatschappelijk netwerk van, voor en door bewoners een groot succes. Presentaties tijdens bijeenkomsten in het Huis van de Wijk en aankondigingen in de Wijkkrant, de website, de digitale nieuwsbrief en de Echo zorgden ervoor dat diverse bewoners in Amsterdam Zuid initiatieven indienden, die met ondersteuning van Initiativo werden verwezenlijkt. Er zijn nieuwe doelgroepen bereikt en mensen samengebracht die actie ondernamen en een toegevoegde waarde leverden. Duidelijk is dat Initiativo tegemoetkomt aan een behoefte in Amsterdam Zuid en het welzijn van bewoners bevordert. De leeftijdsgroep 23- 55 jaar werd vooral bereikt in het Expat Café. Speerpunt is deze groep nog meer te bereiken, evenals studenten en maatschappelijk betrokken ondernemers.


Culturele Uitgaansclub

De eerste bijeenkomst vond plaats op 11 januari en daarna elke maand. Doel is nieuwe vrienden te maken en samen uit te gaan. Inmiddels bestaat de groep uit circa twaalf personen, die regelmatig naar theater, musea, bioscoop en concert gaat, maar ook samen gaat eten, fietsen en wandelen. In Amsterdam zijn veel alleenstaanden en in Amsterdam Zuid is het niet anders.


Kunstcafé

Het eerste Kunstcafé van de Kunstgroep Buitenveldert werd op 21 februari geopend door Simone Kukenheim, portefeuillehouder Kunst en Cultuur. Daarna was er elke maand een Kunstcafé met muziek, gedichten, zang en veel publiek. Initiativo zorgde voor expositieruimte en bekostigde posters en flyers met informatie over het werk van de leden van de kunstgroep. De Kunstgroep Buitenveldert is inmiddels erg zelfstandig en omvat circa twintig leden. Zij hebben zelf gezorgd voor exposities in Zuidas.


Expat Café

Dit jaar vonden twee grote bijeenkomsten plaats in het café van het Huis van de Wijk, één ter ere van de inhuldiging van koning Willem Alexander en koningin Maxima en één ter viering van Halloween onder het genot van bitterballen en frietjes. Ook is er een aparte facebookpagina opgezet. Veel expats hebben een gezin met jonge kinderen. Onderzoek werd gedaan naar hetgeen zij misten in de wijk en dat is vooral een eigen ontmoetingsplek. Zij vinden die binnen het Expat Café. Daarnaast worden zij regelmatig uitgenodigd om op andere leuke locaties in Stadsdeel Zuid bij elkaar te komen en zo Amsterdam Zuid te leren kennen. Volgend jaar zal een cursus Nederlands worden georganiseerd. De groep bestaat uit circa veertig leden van diverse nationaliteiten.


Literair Café

Ook dit is weer zo’n leuk en nuttig initiatief. Leren je creativiteit onder woorden te brengen is belangrijk. De eerste bijeenkomst vond plaats op 23 mei en daarna elke maand. De tien leden van de groep schrijven verhalen en gedichten, dragen die voor en bespreken verbeterpunten. Er wordt gewerkt aan de hand van een thema. Op 22 november gaf Jos Versteegen, dichter en docent uit Buitenveldert, een lezing met voordrachten uit zijn eigen werk. Een selectie van de werken van de leden zal in 2014 worden gebundeld.


Workshop Ont-moet Jezelf

Deze workshop vond plaats op 5 juni en zou later in het jaar herhaald worden. Door zwangerschap en verhuizing van de docente is dat er niet meer van gekomen.

Z17 is een initiatief dat nog geen doorgang heeft gevonden. Doel is een groep van zeventien apolitieke bewoners te organiseren die een rol willen spelen bij het bestuur van Amsterdam Zuid.

De kosten van het product Activiteiten Vernieuwd Welzijn, 3.3.1 tot en met 3.3.5, bedroegen in 2013 € 54.378 . In vergelijking met het jaar 2012 stegen de kosten met € 11.648 oftewel 27,3%.3.3.6

Kengetallen

 

 

 

 

2013

2012

Werven vrijwilligers

20

13

Café Buitenveldert

700

600

Burenlunch

270

203

Eetcafé

250

196
3.4

Bijeenkomsten

 

 

Dit product kent de volgende prestaties:

- organisatie 4 en 5 meiherdenking;

- organisatie Kerst-Inn;

- inloopcomputercafé;

- vrijwilligersbijeenkomst;

- promotie/Themabijeenkomst;

- computerhulp door vrijwilligers.3.4.1 Herdenking 4 mei en viering 5 mei

De herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog vindt jaarlijks plaats in het Gijsbrecht van Aemstelpark. In 2013 organiseerde het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert wederom een programma. De heer Kreuger, lid van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid, opende met een toespraak.

Schrijver Leon de Winter, die in 2005 de Buber- Rozenzweigmedaille ontving, hield een voordracht. Het koor Renanim onder leiding van dirigent Marcella Obermeister-Shash, verzorgde de muzikale begeleiding. Na de plechtigheid was er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee in het Huis van de Wijk.

Het Bevrijdingsbal op 5 mei was ook dit jaar een succes. Op de klanken van big band ‘Het Nederlands Dansorkest’ gingen in de theaterzaal van het Huis van de Wijk enthousiast de voetjes van de vloer.


3.4.2 Kerst-Inn

Ook in 2013 organiseerden vrijwilligers de traditionele Kerst-Inn. Vanaf 12.00 uur konden gasten terecht voor een uitgebreide kerstbrunch in het Huis van de Wijk. In kerstsfeer gedekte tafels en een muzikale omlijsting door Paco en Caren zorgden wederom voor een geslaagde tweede kerstdag. Vooral alleenstaande ouderen wisten hun weg naar de Kerst-Inn te vinden.


3.4.3 Inloopcomputercafé

Twee ochtenden per maand kunnen bezoekers binnenlopen bij het inloopcomputercafé. Drie vrijwilligers zitten met laptops klaar om vragen over computergebruik te beantwoorden. Ook verzoeken om advies bij de aanschaf van een nieuwe computer komen voor. De klanten van het inloopcafé zijn meestal senioren, dikwijls alleenstaand. Zij hebben behoefte aan een aandachtige en rustige uitleg. Ook een luisterend oor voor zaken die niet met de computer te maken hebben, is soms gewenst.

De digitalisering van zowel commerciële als overheidsdiensten zet zich in hoog tempo voort. Om aansluiting te houden bij de samenleving is goed kunnen omgaan met internet belangrijk. Ook het gebruik van sociale media is handig voor het onderhouden van contacten. Er is in de wijk dan ook een duidelijke behoefte om goed te leren omgaan met bijvoorbeeld laptops en iPads. Doorgaans bezochten zo’n zes tot twintig personen het inloopcomputercafé.


3.4.4 Vrijwilligersbijeenkomst

Het Bestuur van het WOCB heeft op 9 december 2013 zijn vrijwilligers ontvangen in restaurant De Veranda voor een gezellig samenzijn. Van de ca. vijfenzeventig vrijwilligers hebben er ruim zestig genoten van het diner en de live muziek. De genodigden verrichtten vrijwilligersactiviteiten en leverden een bijdrage aan het welzijn van anderen in Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt. Niet alle vrijwilligers kenden elkaar waardoor de voorzitter Herman van Wissen de vrijwilligers opriep te dansen met diegene die men nog niet kende. Het was niet moeilijk om de dansvloer op te gaan met zulke goede live muziek.


3.4.5 Promotie/themabijeenkomsten

Shop-to-Job Café in Buitenveldert

Op 11 november is het eerste Shop-to-Job Café in het Huis van de Wijk van start gegaan. Interessante gesprekken ontstonden over sollicitatiegesprekken en inzet van het netwerk bij solliciteren. Door samen te werken met jongerennetwerken in Zuidas, studentenverenigingen en ondernemersverenigingen kunnen jongvolwassenen activiteiten opzetten, kennismaken met vrijwilligerswerk, stageplaatsen ontdekken en hun cv verbeteren om weer een nieuwe job te vinden. Vanessa Walravens zag genoeg mogelijkheden om samen met het WOCB een netwerk voor Young Professionals op te zetten.

Scootmobielcursus

Om scootmobielgebruikers meer zelfvertrouwen te geven in het verkeer organiseerden het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, Veilig Verkeer Nederland, de Gemeente Amsterdam, en Stadsdeel Zuid een cursus ‘Rijden met de scootmobiel’.

Het programma zag er als volgt uit:

- 9.30 uur ontvangst met koffie;

- 10.00 uur uitleg van de verkeersregels voor scootmobielgebruikers;

- oefenen met de scootmobiel op een parcours op een afgesloten terrein;

- rit door de wijk onder begeleiding van instructeurs op de fiets;

- 13.00 uur uitreiking certificaten.


3.4.6 Computerlessen door vrijwilligers

Het aanbod bestond uit drie individuele lessen van een uur, verzorgd door vrijwilligers. De prijs bedroeg € 7,- per les.

De lessen zijn erop gericht de eerste drempel voor het gebruik van een computer weg te nemen. Elders aangeboden groepscursussen sluiten vaak niet aan bij oudere doelgroepen. Ze gaan te snel of sluiten niet aan bij het kennisniveau van de deelnemer. Het is juist de individuele begeleiding – in gepast tempo en niveau – die maakt dat men de aansluiting op de digitale snelweg toch vindt. Veel cursisten schaffen daarna een computer aan. Na de kennismakingslessen bij het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert kunnen deelnemers terecht bij Dynamo voor vervolglessen.


3.4.7 iPadlessen

Het gebruik van tablets neemt een grote vlucht. Vooral onder oudere bewoners bestaat behoefte aan begeleiding bij het gebruik ervan. Het Wijkontmoetingscentrum startte daarom in 2013 met iPadlessen. Buurtbewoners konden zich aanmelden voor individuele instructie door een vrijwilliger. De prijs per les bedroeg € 7,-. Om mensen die niet zelf in het bezit zijn van een iPad ook kennis te laten maken met dit apparaat, werden twee oefen-iPads aangeschaft. Niet zelden kopen deelnemers na een aantal lessen zelf een iPad.


3.4.8 Repair Café Buitenveldert

Elke tweede zaterdag van de maand staan de deuren van het Repair Café open van 13.00-16.00 uur. Bezoekers zijn welkom met hun kapotte spullen in het café van het Huis van de Wijk. Denk bijvoorbeeld aan stofzuigers, radio’s, camera’s, lampen, maar ook aan kapotte kleding of ander textiel. Er is tevens iemand in huis met verstand van hout. Samen met de bezoekers proberen vrijwilligers meegebrachte spullen te repareren of te kijken wat er precies kapot is zodat men met een gerichte vraag naar een< specialist kan gaan.

De kosten voor het product Bijeenkomst, zoals vermeld onder 3.4.1 tot en met 3.4.8, bedroegen in 2013 € 48.408. In vergelijking met het jaar 2012 stegen de kosten met € 2.781 oftewel 6,0%.

De producten iPadlessen en Repair Café Buitenveldert zijn er in 2013 bij gekomen.


3.4.9 Kengetallen

 

 

 

2013

2012

Bezoekers 4 meiherdenking

400

425

Bezoekers Kerst-Inn

27

34

Bezoekers Bevrijdingsbal

99

91

Bezoekers computerhulp door vrijwilligers

65

40


3.5 Begeleiding

3.5.1 Welkom in de buurt

Het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert biedt bewoners de mogelijkheid voor een persoonlijke rondleiding door het Huis van de Wijk. Bezoekers krijgen informatie over wat er in de buurt te doen is, over vrijwilligersactiviteiten en zij krijgen inzicht in het aanbod van de verschillende zorg- en welzijnsinstellingen. Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch of per e-mail aanmelden.


3.5.2 Makelaarsfunctie en maatschappelijke stage

Vrijwilligers komen om een zinvolle invulling te vinden, eenzaamheid tegen te gaan of om een stap te maken naar betaald werk. De vrijwilligers worden na een intakegesprek geplaatst bij het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, maar het komt ook voor dat de toekomstige vrijwilliger geïntroduceerd wordt bij een andere instelling in de wijk. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers die zich aanmeldden bij het Wijkontmoetingscentrum is gedaald.

Er is een overeenkomst gesloten met de Capabel Onderwijs Groep (MBO) om een stageplek te bieden aan studenten die een opleiding volgen. In 2014 gaat Milan Verheijck werken bij het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert als stagiair. Hij volgt de opleiding Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening.

De kosten van het product Begeleiding 3.5.1 tot en met 3.5.2 bedroegen in 2013 € 45.272. In vergelijking met het jaar 2012 daalden de kosten met € 10.978 oftewel 24,45%.


3.6 Cultuur

Het product Cultuur omvat de prestaties:

- jazzconcerten;

- overige concerten;

- zondagmiddagsalon;

- jamsessies/MFC Music Café;

- exposities;

- rommelmarkt;

- koffieconcerten Andrieskerk;

- filosofiebijeenkomsten.

De organisatie was in handen van de Culturele Commissie die daarbij ondersteund werd door de medewerkers van het WOCB.


3.6.1 Jazzconcert

Op 17 november vond in het Huis van de Wijk een concert plaats van Carmen Gomez. Doel van dit concert was bezoekers gelegenheid te bieden tot een ontmoeting in ontspannen sfeer. Gomez bracht het programma ‘Thousand Shades of Blue soul jazz with a Latin Touch’.


3.6.2 Overige concerten

Een kwartet onder leiding van Frits Landesbergen trad in december op in het Huis van de Wijk. Zij brachten het programma ‘New Tribute to Eddy Sanchez’, een concert ter ere van de gelijknamige legendarische vibrafonist. Het evenement mocht op veel enthousiaste reacties rekenen.

Ook was in 2013 de generale repetitie van het Filharmonisch Orkest Mozart opengesteld voor bezoekers. Dit in 1878 opgerichte orkest repeteert elke week in het Huis van de Wijk. De toegang voor ‘de generale’ was gratis.


3.6.3 Zondagmiddagsalon

Al jaren is de Zondagmiddagsalon een succesvolle activiteit van de Culturele Commissie. Vooral oudere bezoekers beleven hier in hun eigen buurt en op een toegankelijk tijdstip (in de middag) een muzikaal uitje in nostalgische sfeer. De Zondagmiddagsalon bood in 2013:

- Harald Veenstra, ‘Parels van toen’ en kerstrepertoire;

- Fratres Corona, Zigeunermuziek en jazz;

- Roy, ‘That’s Amore’;

- Tante Wies, ‘Toppers van Tante’;

- Unicorn, Ierse muziek;

- Harald Veenstra, ‘U vraagt, ik zing’;

- Harald Veenstra, ‘Nostalgia’;

- Ria Hurkens en Eddy van Damme, zang en accordeon, ‘La Donna Mobile’.


3.6.4 Jamsessies

Tot en met de maand mei vonden jamsessies plaats: open optredens waaraan iedereen die een instrument bespeelt of zingt, kon meedoen. Wegens een teruglopend aantal bezoekers/deelnemers zijn de jamsessies met ingang van september 2013 vervangen door het MFC Music Café. Verschillende muzikanten traden een keer per maand op zondag op in het café van het Huis van de Wijk. De concerten trokken een breed publiek.

In 2013 stonden op het podium:

- AMC Big Band, Big Band muziek;

- Combo A Brooklyn Affair, American songbook;

- Cora Hollema, Swing music;

- With Sense, Swing music.


3.6.5 Exposities

Verschillende exposities kleurden ook in 2013 de wanden van het Huis van de Wijk. Er was werk te bewonderen van Francois de Jong, Madelon Landré, Kunstgroep Buitenveldert, Huquette, Atelier 26 en Anton Groenschey.


3.6.6 Rommelmarkt

In 2013 organiseerde het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert drie maal een rommelmarkt. Deze vonden plaats op 1 april (tweede paasdag), 22 juni en 9 november. Voor € 7,- per dag hadden deelnemers een tafel tot hun beschikking. Met de opbrengst van de tafelverhuur financierde het Wijkontmoetingscentrum de zaalhuur. De markten in april en november trokken de meeste bezoekers; alle kramen waren verhuurd.


3.6.7 Koffieconcerten Andrieskerk

In 2013 organiseerde het Wijkontmoetingscentrum drie koffieconcerten in de Andrieskerk. In mei, oktober en december vonden optredens plaats van respectievelijk het Dudokkwartet met opus 127 van Beethoven, de Hojotoho Zangstudio met highlights uit de opera ‘Don Giovanni’ en de Hojotoho Zangstudio met de opera ‘Amahl and the Night Visitors’.


3.6.8 Filosofiebijeenkomsten

In samenwerking met de Volksuniversiteit werd de cursus ‘Winston Churchill Grootste Brit aller tijden’ aangeboden. In een boeiende cursus van vijf avonden werd ingegaan op verschillende aspecten van het leven van deze markante persoonlijkheid.


De kosten van Cultuur, 3.6.1 tot en met 3.6.8, bedroegen in 2013 € 29.384. In vergelijking met het jaar 2013 daalden de kosten met € 493 oftewel 1,6%. Het product ‘koffieconcerten’ is erbij gekomen De geplande filosofiecursus is helaas niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling.


3.6.9 Kengetallen

 

 

 

2013

2012

Aantal jazzconcerten

1

1

Aantal bezoekers

37

35

Aantal overige concerten

4

3

Aantal bezoekers

229

80

Aantal Zondagmiddagsalons

8

9

Aantal bezoekers

190

336

Aantal jamsessies/MFC Music Café

5

6

Aantal bezoekers

171

154

Aantal koffieconcerten

3

 

Aantal bezoekers

57

 


 

2013

2012

Aantal exposities

6

6

Aantal bezoekers

350

335

Aantal rommelmarkten

3

 

Aantal bezoekers

165

 

Totaal activiteiten

29

25

Totaal aantal bezoekers

1142

940


4 VERDELING NAAR PRODUCTEN


Verdeling kosten 2012 naar producten


Kostengroep

Totaal

Informatie

Bijeenkomst

Begeleiding

Activiteiten Vernieuwd Welzijn

Cultuur

Huisvesting

35.260

5.289

7.052

8.815

7.757

6.347

Personeel

90.349

16.263

20.870

34.333

14.456

4.517

Bureaukosten

22.523

4.505

4.505

4.505

4.505

4.505

Activiteiten

26.074

1.729

6.302

1.778

8.946

7.319

Publiciteit

36.226

7.245

7.245

7.245

7.245

7.245

Totaal

209.313

34.829

45.627

56.250

42.730

29.877

 

 

 

 

 

 

 


Verdeling kosten 2013 naar producten


Kostengroep

Totaal

Informatie

Bijeenkomst

Begeleiding

Activiteiten Vernieuwd Welzijn

Cultuur

Huisvesting

33.849

5.078

6.770

8.462

7.447

6.093

Personeel

91.937

16.549

18.387

24.823

27.581

4.597

Bureaukosten

21.157

4.231

4.231

4.231

4.231

4.231

Activiteiten

30.583

1.167

12.284

1.021

8.384

7.727

Publiciteit

33.676

6.735

6.735

6.735

6.735

6.735

Totaal

211.202

33.760

48.408

45.272

54.378

29.384

 

 

 

 

 

 

 


5 BESTUUR EN COMMISSIES


5.1 Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB) wordt gevormd door de Wijkraad. De Wijkraad kwam in 2013 elke eerste dinsdag van de maand bijeen, uitgezonderd in de maanden januari, juli en augustus.

De Wijkraad bestond op 31 december 2013 uit de volgende leden:

De heer H. van Wissen (voorzitter)

Mevrouw I. Boon

Mevrouw F. Bornstein

Mevrouw M. Bronkhorst

De heer M. Elhabib Chertah

Mevrouw M. Disselhoff

Mevrouw L. Esser

De heer D. Gorin

De heer N. Groen

De heer N.J.H. van Hasselt

De heer W. Hendriksen

Mevrouw Y. Lengams

De heer A. Skrijelj

De heer M. Turel

De heer J. de Vries

De heer F. Wienneke

De heer P. de Wit


5.2 Dagelijks Bestuur

Per 31 december bestond het Dagelijks Bestuur uit de volgende leden:

De heer H. van Wissen (voorzitter)

De heer F. Wienneke (secretaris)

De heer W. Hendriksen (penningmeester )

Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 2013 twaalf keer.

Afscheid van Jan de Vries bij het WOCB

Op 62-jarige leeftijd ging Jan met de VUT en kreeg hij meer tijd om zich als vrijwilliger in te zetten. Jan zat acht jaar in het bestuur, waarvan zes als secretaris. Vanwege zijn doofheid legde hij die functie neer: “Lastig notuleren bij vergaderingen als je doof bent.” Al die pratende koppen, ‘t was voor hem niet meer te verstaan. Jan heeft een lange lijst aan bestuursfuncties. Gedurende 44 jaar was hij diaken in de Hervormde Kerk en later Protestantse Kerk Nederland. Hij was voorzitter van de Ouderen Adviesraad in Buitenveldert en later bij de samensmelting in Zuideramstel, vicevoorzitter en nog steeds bestuurslid.

Ook was hij enige tijd penningmeester van de CGAZ , de gehandicaptenorganisatie. Ook nu is hij nog verbonden met de nieuw opgerichte Gehandicaptenclub ‘Onbeperkt Zuid’.


5.3 De Commissies

Commissie Financiële Zaken (FiZa)

Leden:

De heer J. Apers (voorzitter)

De heer F. van der Schaaf

De heer J.H. Bes


4 en 5 mei Comité Buitenveldert

Leden:

De heer D. Gorin (voorzitter)

De heer A.J. van Amerongen

Mevrouw S. de Kruijff

De heer M. Elhabib Chertah

De heer E. Leenders


Commissie Ruimtelijke Ordening

Leden:

Mevrouw M. Disselhoff (voorzitter)

Mevrouw M. Bronkhorst

Mevrouw I. Boon


Commissie Publiciteit

Leden:

De heer L. Voorzanger


Redactiecommissie Wijkkrant

Leden:

De heer R. Edens (vormgeving)

Mevrouw J. van Nes

De heer T. Prins

De heer P. Stempels (fotografie)

Mevrouw M. Viersma

De heer H. Wamsteeker


Commissie Kerst-Inn

Leden:

Mevrouw S. de Kruijff (voorzitter)

Mevrouw L. Cruickshank

De heer E. Leenders


Culturele Commissie (CC)

Leden:

De heer F. Wienneke (voorzitter)

De heer A.J. van Amerongen

De heer M. Elhabib Chertah

Mevrouw L. Esser

Mevrouw H. Degeling

Mevrouw H. Hilders

Mevrouw E. de Gooyer

Mevrouw O. Gerver


Commissie Vlieghinder

Leden:

De heer M. Turel (voorzitter)

Mevrouw M. Disselhoff

De heer H. van Wissen

De heer R. van Wegberg


Commissie Zorg

Leden:

De heer N.J.H. van Hasselt (voorzitter)

De heer H. van Wissen

Mevrouw F.H.C Bornstein

Mevrouw C. Flint

Mevrouw E. Wortelboer

Mevrouw M. Dijkman

Mevrouw H. Hilders

Mevrouw E. de Gooyer


Commissie Digitaal

Leden:

De heer J. Schuijt

De heer E. Jansen

De heer F. de Jong

De heer R. Edens

De heer Vence

De heer P. Keller


Initiativo Social Network

Mevrouw M. Disselhoff


Commissie Taxi

De heer G. Meivis

De heer H. van Leeuwen

De heer A. van Dijk


Commissie Fondsenwerving

De heer H. Lammers


Juridische Commissie

De heer R. van Wegberg

Mevrouw M. Manders

De heer K. Rijks

De heer J. Mascarenhas


Commissie Catering/barmedewerkers

Leden:

Mevrouw B. Vermie

Mevrouw S. Bakker

De heer B. Imeri

De heer E. Leenders

Mevrouw L. Cruickshank

De heer P. Dijkman

Mevrouw M. Dijkman

Mevrouw R. Steinfort

Mevrouw J. Leijenaar

De heer G.F. Verlaan

Mevrouw P. Sondaar

Mevrouw L. Blauw

Mevrouw T. Overbeek

De heer H. Nas

Mevrouw H. Degeling

Mevrouw H. Hilders

Mevrouw E. de Gooyer

De heer K. Dörr

De heer W. Hendriksen

De heer J. Bon

Mevrouw B. Klepper

Mevrouw L. Beckers

Mevrouw J. Jonk


5.3.1 Commissie Financiële Zaken (FiZa)

De Commissie Financiële Zaken (FiZa) is het interne controle- en adviesorgaan van het Dagelijks Bestuur van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert en in het bijzonder van de penningmeester. De commissie heeft de volgende taken:

- Controle van het financiële beleid en beheer van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert. Dit met inachtneming van de financiële kaders die de subsidiegever heeft gesteld en overige wet- en regelgeving. Voordat de conceptbegroting en jaarrekening aan de Wijkraad en aan derden worden aangeboden, vindt een toetsing en advisering plaats. Een externe accountant voert een jaarlijkse controle uit van de jaarrekening. Daarover brengt hij een accountantsverklaring uit en een managementletter. Ook deze zet de commissie in bij haar controletaak. Per kwartaal bespreekt de commissie financiële rapportages en actuele zaken die om aandacht vragen. Zo houdt zij de vinger aan de pols.

- Advisering van penningmeester en Dagelijks Bestuur. De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd over financiële zaken. Ook juridische aangelegenheden vallen binnen het takenpakket, mits niet al te specialistisch van karakter. Is een rechtskundig specialist nodig dan kan de commissie adviseren deze te raadplegen.


5.3.2. 4 en 5 mei Comité Buitenveldert

Het 4 en 5 mei Comite Buitenveldert heeft een aantal doelstellingen:

- het organiseren van de 4 meiherdenking en de 5 meiviering;

- het verhogen van de opkomst van jongeren bij de dodenherdenking;

- het vergroten van het historisch besef bij jongeren;

- het vergroten van het aantal bezoekers van het Bevrijdingsbal.

De commissie werkt aan deze doelstellingen door jongeren actief te betrekken bij de organisatie van de dodenherdenking en de 5 meiviering. Daarnaast doet de commissie kennis op bij comités in andere stadsdelen die al meer ervaring hebben.


5.3.3 Commissie Ruimtelijke Ordening

De Commissie Ruimtelijke Ordening is actief op het fysieke domein in Stadsdeel Zuid. De commissie heeft het in 2013 opnieuw moeten doen zonder enige subsidie van het stadsdeel.

Door aandacht te schenken aan bewoners die problemen ondervinden in hun fysieke leefomgeving vervult de commissie ook een rol op het gebied van welzijn, het sociale domein. Die problemen veroorzaken mogelijk stress en gezondheidsklachten bij bewoners. Een aanspreekpunt en het gevoel serieus te worden genomen door het probleem aan de kaak te stellen, geven bewoners een goed gevoel, wat stimuleert tot actief burgerschap. De commissie biedt ook gelegenheid tot ontmoeten en samenwerken, waardoor de sociale samenhang tussen de bewoners toeneemt.

De commissie kwam dit jaar negen maal bijeen en voerde daarnaast overleg met bewoners, bewonersorganisaties, raadsleden en overheid. Zij rapporteerde aan de Wijkraad, het bestuur van Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert. Tijdsbesteding aan dit vrijwilligerswerk in totaal circa 450 uur.

De commissie handelt proactief, bestudeert bestemmingsplannen, bouwplannen, omgevings-, kap- en andere vergunningen, veiligheidsaspecten, milieueffecten, visies, nota’s en rapporten.

Zij zoekt aanvullende informatie, onderhoudt relevante contacten, neemt deel aan vergaderingen, spreekt in, verdedigt haar standpunten, organiseert themabijeenkomsten en voert actie waar gevraagd of geboden.

Speerpunt van beleid is het opkomen voor belangen van bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening in Buitenveldert, met name ten aanzien van:

- behoud Buitenveldert in Balans, welstand, leefbaarheid en voorzieningen;

- verbetering openbaar vervoer, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en parkeergelegenheid;

- bescherming monumenten en cultuurhistorie;

- bescherming kwaliteit openbare ruimte, natuur, milieu en luchtkwaliteit;

- bevorderen win-winsituatie Buitenveldert-Zuidas;

- aanspreekpunt en intermediair.


Succesvolle themabijeenkomsten

7/3 Themabijeenkomst Parkeren samen met Bewonersplatform Zuidas 22/4 Startbijeenkomst Vrienden Bijzonder Buitenveldert

1/7 Informatiebijeenkomst Ontwerp Bestemmingsplan Buitenveldert samen met Stadsdeel Zuid

Inspraken en zienswijzen (terug te vinden op de website van het WOCB)

4/1 Aan DIVV: wijzigingen beleid Parkeerverordening 2013

15/1 Aan de Stadsdeelraad Zuid: voorwaarden aan voorkeursvariant Amstelveenlijn

7/2 Aan de Commissie VVL: gevolgen voorkeursvariant Amstelveenlijn

12/3 Aan de Regioraad: Vragen t.a.v. ombouw Amstelveenlijn 28/3 Aan de Commissie VVL: Parkeerverordening

4/4 Aan de Stadsdeelraad Zuid: handhaaf Welstandsniveau bijzonder

24/4 Aan de Stadsdeelraad Zuid: Buitenveldert is Bijzonder (Welstandsniveau) 5/6 Aan de Stadsdeelraad Zuid: bezwaren uitbreiding tennispark

13/7 Aan de Stadsdeelraad Zuid: bezwaar hogere geluidswaarden Buitenveldert 13/7 Aan de Stadsdeelraad Zuid: wijziging Ontwerpbestemmingsplan Buitenveldert 2013

24/7 Aan de Gemeenteraad: Ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Noord 14/9 Aan de Regioraad: wijzig conceptinvesteringsagenda OV


Bijzondere inspanningen

- Amstelveenlijn: handtekeningactie tegen opheffen halte A.J. Ernststraat

- Bestemmingsplan Buitenveldert 2013: overleg met bewoners ten aanzien van bezwaren uitbreiding Gelderlandplein en Tennispark, verbouwing Van Heenvlietlaan 220, verbouwing Rooswijck, e.a.

- Bijzonder Buitenveldert: verzamelen vrienden, behouden welstandsniveau en bepleiten dependance Van Eesteren Museum c.q. Van Eesterenfestival in Buitenveldert, schouw Aldo van Eyck speelplaatsen

- Gijsbrecht van Aemstelpark: overleggen met bewoners ten aanzien van hondenoverlast, brommers, e.a.: overleggen met stadsdeel ten aanzien van nieuw herdenkingsmonument en overkapping podium Ontmoetingseiland

- Groeifonds Groen: overleggen over compensatie in Buitenveldert e.o.

- Milieu: beheren meetpunt Van Leijenberghlaan en bepleiten meetpunt vlieghinder Bolestein

- Parkeeroverlast: themabijeenkomst, overleg met Stadsdeel Zuid, voorstel maatregelen

- Verkeersveiligheid: ten aanzien van de kruispunten en wegen grenzend aan Zuidas

- VU Hortus: overleggen met Stadsdeel Zuid en vrijwilligers en raadsleden over behoud

- Zuidas: overleggen ten aanzien verbinding met Buitenveldert, bouwwerkzaamheden Gershwin, concept Masterplan Zuidasdok, Lex van Deldenbrug, VU Hortus, Groeifonds Groen


Zuidas

Afgelopen jaar hebben bewoners de commissie benaderd over de volgende zaken als gevolg van de Zuidasontwikkeling: parkeeroverlast, verkeersonveiligheid kruispunten, bomenkap, waterberging, luchtvervuiling, slechte verbinding met Buitenveldert en station Zuid, verdwijnen VU Hortus, geluidshinder, fietspad Beethovenkavel, aantasting grasvelden. Daartegenover ontving de commissie uitnodigingen voor overleg en uitwisseling van ideeën, voor symposia en andere bijeenkomsten.

De commissie is van mening dat de bewezen kwaliteit van Buitenveldert als succesvolste naoorlogse wijk in Nederland niet ten onder mag gaan aan het economische belang van Zuidas. Gestreefd wordt naar een win-winsituatie en dat werd in diverse directe overleggen besproken.


Stadsdeel

Andere bewoners uitten zorgen over: onvoldoende handhaving wet- en regelgeving, ontwerp Bestemmingsplan Buitenveldert 2013, verbouwing tennispark, nieuwbouwplannen, shortstay, verlichting, bomenkap, het Gijsbrecht van Aemstelpark, hondenuitlaatplekken, Amstelveenlijn, onveilige oversteekplaatsen op autohoofdnet, speeltuinen Aldo van Eyck, uitbreiding Gelderlandplein, overlast hangjongeren rond het Ontmoetingseiland, opheffen buslijnen,

geluidshinder vliegverkeer. Maar ook zorgen om behoud ruimtelijke kwaliteit en bijzondere architectuur en monumentale bomen in Buitenveldert.

Overleg werd gevoerd met de portefeuillehouder ten aanzien van de wens voor een tram naar het Gelderlandplein en ten aanzien van de parkeeroverlast als gevolg van het Zuidasverkeer. Ook werd overleg gevoerd met de portefeuillehouder ten aanzien van het behoud van de collecties en het personeel van de VU Hortus. Verder viermaal met de wijkmanager en tweemaal ten aanzien van het nieuwe herdenkingsmonument en de podiumoverkapping op het Ontmoetingseiland.


Vrienden Bijzonder Buitenveldert

Op instigatie van de Commissie Ruimtelijke Ordening is gekomen tot de oprichting van De Vrienden Bijzonder Buitenveldert, met als doel een centrum voor kennis en informatieuitwisseling over Buitenveldert. Daarvoor is samenwerking gezocht met het Van Eesteren Museum in Stadsdeel West en het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid. Buitenveldert is onderdeel van het Algemene Uitbreidingsplan van Cornelis van Eesteren en

Jakoba Mulder. Een quote van Van Eesteren: “wil je het AUP begrijpen dan kan je het beste kijken naar Buitenveldert”. Bovendien is, in tegenstelling tot in Nieuw West, hier nog veel in oorspronkelijke staat. De Vrienden hebben ook een inventarisatie gemaakt van de hier gevestigde speelplaatsen ingericht door Aldo van Eyck. Van de elf speelplaatsen zijn er nog acht intact en kunnen er drie worden verbeterd. Ook hebben zij een bezoek gebracht aan de bedreigde VU Hortus, waardoor deze op de agenda van het stadsdeel is terechtgekomen.


Bewonersinitiatief Gezonde Lucht in Zuid

Elke maand zijn de Palmesbuisjes van het meetpunt aan de Van Leyenberghlaan verwisseld en is de uitslag gemeten. Het fijnstofgehalte schommelt tussen de 20 en 35 en is daarmee te hoog.

De commissie onderhoudt onder meer de volgende zakelijke contacten naast die met overheidsinstanties en raadsleden:

- Bewonersplatform Zuidas. De commissie is aangesloten bij het BPZ. Mw. Disselhoff heeft zitting in de Agendacommissie, die ook vergadert met de Directie van Dienst Zuidas;

- Bomenridders;

- Bomenstichting;

- Fietsersbond;

- Hello Zuidas;

- Docent Rietveld Academie;

- Milieudefensie;

- Rover;

- Van Eesteren Museum;

- Vereniging Beethovenstraat/ Parnassusweg;

- Vereniging Parken Buitenveldert;

- Vereniging Stadsvervoerbelang;

- Vereniging Vrienden van het Beatrixpark;

- Stichting VU/VUMC.


5.3.4 Commissie Publiciteit

De Commissie Publiciteit ligt stil wegens het vertrek van een aantal leden. In 2014 zal de commissie een herstart maken.


5.3.5 Redactiecommissie Wijkkrant

De redactiecommissie van het WOCB verzorgt al tientallen jaren de veelgelezen Wijkkrant voor Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt.

In het najaar traden de heren Prins, Wamsteeker en mevrouw Viersma toe tot de redactie.

Er is gebruikgemaakt van extern aangeleverde teksten zoals persberichten en van zelf vergaarde onderwerpen, waaronder het stadsdeelbeleid en de stadsdeelbesluiten, belangrijke ontwikkelingen in de wijk en de wereld daaromheen. Evenals van (vaak kritische) ingezonden brieven van bewoners. Ook aan

natuur en milieu, gezondheid, en vooral aan kunst en andere culturele zaken werd meer dan ooit aandacht besteed. Welzijns- en andere organisaties leverden voor elk nummer aankondigingen en verslagen van hun activiteiten aan. De werving van adverteerders verliep succesvol; advertenties zorgden in het blad opnieuw voor een levendiger beeld.

De redactie vergaderde maandelijks; de samenwerking was uitstekend. Er werden negen edities uitgebracht, die consequent aan het begin van de desbetreffende maand verschenen. Februari, juli en augustus waren krantloze maanden. Gestart werd met een nieuwe rubriek ‘Commentaar uit de wijk’. In deze rubriek kunnen brieven of delen van brieven opgenomen worden waarin bewoners, ondernemers of ander actievelingen uit Buitenveldert hun mening kenbaar maken. Twee maal per jaar werd het ‘Overzicht Zorgverlening in Buitenveldert’ geplaatst. Voor de verspreiding van de krant onder de bewoners werd opnieuw gebruikgemaakt van de diensten van de Fietsbrigade, hetgeen naar tevredenheid verliep.


5.3.6 Commissie Kerst-Inn

Het doel van de Commissie Kerst-Inn is het organiseren van een gezellig samenzijn op de tweede kerstdag voor bewoners van Buitenveldert. De leden van de commissie kwamen één keer per jaar bijeen om het kerstmenu, de aankleding van de zaal en de muzikale omlijsting te bespreken. De uitvoering namen zij ook zelf ter hand: boodschappen doen, zaal versieren, tafels dekken, koken en serveren. De staf van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert ondersteunde de commissie bij het bespreken van de artiesten, de publiciteit, de kaartverkoop en de financiële afhandeling.


5.3.7 Culturele Commissie

De commissie bestond op 31 december uit acht leden, die tijdens evenementen samenwerkten met zes vrijwilligers. De vaste maandelijkse programma’s waren de Zondagmiddagsalon in de theaterzaal en het MFC Music Café. De AMC Big Band trad op in oktober en in december met ‘Tribute to Eddy Sanchez’. Beide concerten waren uitverkocht. In de Andrieskerk werden koffieconcerten uitgevoerd met operarepertoire. Er waren twee rommelmarkten, waarvan één in combinatie met het Repair Café. Een plan voor een subsidievrijconcert werd niet gerealiseerd. De toegangsprijzen bleven gelijk aan die van 2012.

MFC Binnenhof heeft een matige uitstraling, die detoneert met het naastgelegen Gelderlandplein. Om het gebouw aantrekkelijker te maken en technisch te verbeteren heeft de commissie in oktober een wensenlijst ingediend bij het bestuur van het WOCB. Verder is

verzocht om het zaaltarief op zaterdag gelijk te maken aan dat van werkdagen. De commissie hoopt zo meer publiek binnen te krijgen.


5.3.8 Commissie Vlieghinder

De Commissie Vlieghinder van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert volgde ook in 2013 de ontwikkelingen rondom de luchthaven Schiphol. Het is ingewikkelde materie met een lange geschiedenis. De commissie krijgt informatie uit verschillende bronnen.

Het gevoel is dat de overlast van Schiphol door het experiment ‘Vliegen Volgens Afspraak’ en de ‘Alderstafel’ niet is verminderd. Cijfers tonen dat ook aan. De Tweede Kamer kreeg eind 2013 een extra onderzoek van Britse onderzoekers. Ook hieruit bleek dat de redenen die Schiphol aanvoert voor het inzetten van de Buitenveldertbaan niet kloppen. In de Wijkkrant is aan dit onderwerp aandacht besteed.

De commissie overlegt samen met andere Amsterdamse bewonersorganisaties jaarlijks over dit onderwerp met de wethouder. Hij geeft toe dat de stad in een dubbelrol zit: opkomen voor veilig en ongestoord wonen, maar ook voor het economische belang. Schiphol brengt veel werkgelegenheid en soms moet er 's nachts worden gevlogen. De Buitenveldertbaan wordt zeker niet het meeste gebruikt. Het punt is dat de landings- en startbanen zo dichtbij liggen dat vliegtuigen op dit traject al erg laag vliegen. Het experiment om 'bijna met de motor uit' te landen zou het geluid kunnen beperken, maar is om veiligheidsreden bij de Buitenveldertbaan niet mogelijk.

Voor de bewoners moet helder worden welke rechten zij hebben, hoe zij over de hinder worden geïnformeerd, wat de oorzaken zijn van de hinder, hoe deze zoveel mogelijk beperkt blijft en welke onafhankelijke organisatie toeziet op de spelregels en de handhaving. Meetpunten en meer controle op de belanghebbende commerciële partijen zijn daarbij belangrijk.

De activiteiten van de Commissie Vlieghinder worden niet gesubsidieerd.


5.3.9 Commissie Zorg

In 2013 heeft de commissie veel werkkracht en tijd gestoken in het zoeken naar een verpersoonlijking in de vorm van een wijkverpleegkundige. Hiermee wordt niet bedoeld de praktijkverpleegkundige, verbonden aan een praktijk of thuisorganisatie, maar een neutrale verpleegkundige, werkzaam in de wijk, een zichtbare schakel tussen preventie, wonen, zorg en welzijn, die al of niet op aanvraag elke bewoner van de wijk kan bezoeken, te woord staan of ontvangen. Een luisterend, eventueel signalerend oor. Een care-taak. De staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kozen voor deze vorm van wijkverpleegkundige als schakelfunctie tussen maatschappelijke ondersteuning en medische zorg in de sociale wijkteams. Helaas is het nog niet gelukt de deelraadwethouder tot uitvoering te doen besluiten.

Hiermee samenhangend heeft de commissie veel aandacht besteed aan het onderwerp eenzaamheid. Wanneer is iemand (ongewild) eenzaam? Is opsporing niet een vorm van bemoeienis en inbreuk op privacy? Na ingewonnen deskundig advies steunt de commissie de zienswijze dat ook hier de inzet van de bedoelde wijkverpleegkundige de voorkeur verdient. Een recent onderzoek leerde dat 32% en 34% van de 65-plussers zich in respectievelijk 2005 en 2010 een beetje eenzaam voelde. Een verklaring voor een toename in eenzaamheid zou kunnen zijn het verdwijnen van ‘dorpse’ voorzieningen, in Buitenveldert vergelijkbaar met het vroegere Ontmoetingscentrum. De commissie hecht dan ook veel waarde aan de wedergeboorte van een huiskamer, club of sociëteit met ruime faciliteiten, een aantrekkelijke ontmoetingsgelegenheid met voor elk wat wils. De leden van de commissie verheugen zich er nu al op zich hier nuttig te kunnen maken.

De commissie is veelvuldig vertegenwoordigd geweest op bijeenkomsten en thema-avonden. ‘Zorg in Zuid’ is daar een voorbeeld van. Niet onvermeld mag blijven dat diverse leden van de commissie zich intensief hebben ingezet voor het regelmatig en gestructureerd bezoeken van zich eenzaam voelende inwoners van Buitenveldert, die worstelen met diverse problemen.

Tenslotte heeft de commissie een voorstel ingediend bij de Deelraad tot het instellen van een rolstoelpool. Door overlijden of door persoonlijke omstandigheden blijven deze hulpmiddelen soms ongebruikt. Door middel van een pool zouden deze middelen tijdelijk in bruikleen kunnen worden gegeven. Er is nog geen reactie van de Deelraad ontvangen.


5.3.10 Digitale Commissie

De Digitale Commissie begeleidde twee keer per maand zelfstandig de bezoekers van het inloopcomputercafé. Voor het actueel houden van de website werkte een van de commissieleden samen met een vaste medewerker van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert.


5.3.11 Commissie Catering

Deze commissie bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die altijd paraat stond om evenementen te ondersteunen. Haar taken zijn onder andere:

- verzorgen van broodjes bij thema-avonden;

- schenken van koffie en thee bij evenementen;

- assisteren van de barmedewerker;

- inrichten van het café of andere ruimtes;

- regelen van geluidinstallatie;

- kaartverkoop bij diners, concerten et cetera.

Ook kookte een groep vrijwilligers vier keer per maand een driegangenmenu dat zij op verschillende avonden serveerde tijdens eetcafés.


5.4 Contacten met andere organisaties

Alphons Laudyschool VSO

Amstelland Thuiszorg/Zonnehuisgroep

Beheer/receptie Huis van de Wijk

Bewonerscommissies

Bewonersplatform Zuidas

Combiwel

Dynamo

GGZinGeest

Kunstgroep Buitenveldert

Loket Zorg en Samenleven

Merkelbachschool

Openbare Bibliotheek Buitenveldert

Ouderen Adviesraad Amsterdam Zuid

Stichting Algemene Hulpdienst Buitenveldert

Stichting Tuinstad Buitenveldert

Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam

Stadsdeel Zuid

Vereniging Geluidshinder Platform

Vrijwilligerscentrale Amsterdam

Woon- en zorgcentrum Vreugdehof

Programmacoördinator Huis van de Wijk Buitenveldert


6 WSW-ACTIVITEITEN

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid heeft in het kader van de subsidieregeling ‘Wmo brede doeluitkering’ een projectsubsidie verleend. De volgende activiteiten zijn hiervoor geleverd:

Met de Taxibus op stap

Het doel is om eenmaal per week met een taxibus personen (maximaal zes of minder door aanwezigheid van rollators en rolstoelen) mee te nemen naar een markt, museum, eetgelegenheid of winkelgebied in Amsterdam/Amstelveen, zodat zij zich kunnen verplaatsen in de buurt en mee kunnen doen aan de maatschappij. De doelgroep moet zelf moeilijk zelfstandig naar de gelegenheid kunnen gaan en/of nauwelijks contacten hebben in de wijk. De doelgroep kan niet bestaan uit deelnemers die medische zorg nodig hebben.

De bus is inzetbaar voor inwoners uit de wijk en is gemakkelijk te configureren voor (gedeeltelijk) rolstoelvervoer. De capaciteit van de bus is maximaal zes passagiers. Afhankelijk van het type rolstoel kunnen er maximaal twee rolstoelen en dus ook maximaal twee rolstoelafhankelijke inwoners in de bus. De rolstoelen nemen dan de plek van de banken in. Aanmelding en organisatie liggen bij het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert. Organisatie van het vervoer ligt bij de Algemene Hulpdienst.

Een keer per maand werd een uitstapje samen met de bewoners van woonzorgcentrum Elizabeth Otter Knoll georganiseerd. Amstelland Thuiszorg/Zonnehuisgroep leverde de ene week de taxibus, Dynamo de andere week. Er zal meer tijd gestoken worden in het bekend maken van het bestaan van de rolstoeltaxi bij huisartsen, zorgcentra en maatschappelijke dienstverlening.

De taxibus heeft de bewoners wekelijks een zeer gevarieerd programma aangeboden. De bus reed onder andere naar de markt in Amstelveen, het Tropenmuseum, het pannenkoekenhuis Boerderij Meerzicht, Ikea, een tuincentrum, het Amsterdamse bos om een ‘rijdende’ boswandeling te maken met de bosmobiel, het Van Goghmuseum, het Van der Togtmuseum in Amstelveen, het Gemeentemuseum van Weesp, het Eye filmmuseum, het Tropenmuseum en de Dappermarkt, de Geitenboerderij, de Nieuwe Kerk en Museum Willet-Holthuysen. Gemiddeld maakten zes personen gebruik van deze bus.


Sociale Kaart

In maart en november werd een beknopt overzicht van de sociale kaart gepubliceerd in de Wijkkrant Buitenveldert. Gegevens werden samengesteld in samenwerking met Loket Zorg en Samenleven en organisaties die participeren in de Woonservicewijk. De doelgroep is een ieder in Buitenveldert.

Hiermee werd getracht bewoners beter te informeren over hoe zij van de bestaande diensten gebruik kunnen maken, waardoor zij langer (prettig) in hun wijk kunnen blijven wonen.


Vacaturebord

In de hal van het Huis van de Wijk werd een vacaturebord geplaatst. Hierop hangen vacatures voor vrijwilligerswerk bij instellingen in Buitenveldert. Bewoners kunnen daar ervaring opdoen met vrijwilligerswerk en mogelijk met deze ervaring doorstromen naar betaald werk. Het vacaturebord werd wekelijks bijgehouden. De Vrijwilligers Centrale leverde de vacatures aan.


Samenkomst met maaltijd en kunstenaar

Bewoners van Buitenveldert konden in het café van het Huis van de Wijk gebruik maken van een warme maaltijd, die door ander bewoners werd bereid en kennismaken met kunstenaars uit de wijk. De bijeenkomst was tegelijkertijd de opening van een tentoonstelling. Van de kunstenaars zelf kregen de bezoekers achtergrondinformatie over de kunst.

Een grote groep bewoners leerde elkaar hierdoor kennen en kwam uit hun isolement. Bewoners gaven aan het bijzonder prettig te vinden in hun eigen wijk een café te hebben waar ze kunnen luisteren naar muziek en met elkaar een diner kunnen nuttigen.

Bewoners hebben voor hun buurtbewoners onder andere klaargemaakt een Oosterse rijsttafel, Frans buffet, Traditional Irish Stew, Kip kerrie, Kip Anders, Mosselen, Limburgse stoofpot, Captainsdiner, Thais buffet en een Saladebuffet. Gemiddeld waren er zestig bezoekers die voor deze gezelligheid kozen en bleven eten. De maaltijd was kostendekkend. De opbrengst van de bar van Café Buitenveldert ging naar Stadsdeel Zuid.

7 BEWONERSPLATFORM ZUIDAS 2013

7.1 Inleiding

Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) is al meer dan vijftien jaar een koepel van organisaties die betrokken is bij de ontwikkelingen rond Zuidas. Het platform rekent het tot zijn taak om voortdurend kritisch na te gaan of in de plannen voldoende rekening is gehouden met de belangen van bewoners en gebruikers. Daarbij gaat het zowel om inspraak, deelname aan planontwikkeling maar ook om praktische zaken als het voorkomen van te verwachten overlast voor bewoners tijdens werkzaamheden in de openbare ruimte.

Het bewonersplatform heeft in de loop van de tijd een belangrijke positie verworven als informatieverstrekker over ontwikkelingen rond Zuidas en is een niet meer weg te denken gesprekspartner geworden van Stadsdeel Zuid, de centrale stad maar ook van Dienst Zuidas en de projectorganisatie ZuidasDok evenals van beheerders van de openbare ruimte.


7.2 Organisatie

Agendacommissie

Geregeld vergaderde de agendacommissie over actuele onderwerpen en lopende zaken, stelde het onderwerp van de thema-avond vast en besprak standpunten voor zienswijzen. Daarnaast publiceerde BPZ artikelen voor de Wijkkrant. De projectsecretaris maakte deel uit van de agendacommissie door voorbereiding en verslag te doen van de vergaderingen.

Ondersteuning

Het BPZ-secretariaat is zestien uur per week het centrale informatiepunt. De secretaris hield berichtgeving bij over Zuidas, bewerkte dat voor plaatsing op de website, stelde weekberichten op en verzond deze. Verder hield zij het archief bij wat betreft Zuidaspublicaties, inspraakdocumenten en bestuurlijke besluiten en plannen.

Ook de organisatie van thema-avonden en vergaderingen is een taak, evenals het contact onderhouden met bewonersgroepen. Informatie verstrekken aan belangstellenden en doorverwijzen indien nodig of navraag doen voor leden en/of aangesloten groepen maken daarvan deel uit.

Tijd van vrijwilligers

De activiteiten van het bewonersplatform vergen veel tijd en energie van vrijwilligers. Agendacommissieleden besteedden gemiddeld minimaal zes uur per week aan het doorlezen van documentatie. Daarnaast besteedden zij nog minstens circa vier uur per week aan hun eigen organisatie/groep en het bijwonen van bijeenkomsten. De voorzitter investeerde gemiddeld veertien uur per week aan het platform.


7.3 Wat deed BPZ in 2013?

7.3.1 Verzamelen en verstrekken van informatie over Zuidas

Weekberichten

De weekberichten zijn de informatiebron voor bewoners, aangesloten organisaties en ook zeker voor belangstellenden. De berichten worden samengesteld op basis van informatie uit diverse bronnen. Het gaat dan om ontwikkelingen, activiteiten en bestuurlijke besluitvorming rond projecten in Zuidas. En om gemeentelijke bekendmakingen over voornemens tot besluiten over bestemmingsplannen, de aanvraag van bouw- en evenementenvergunningen maar ook weg- en spoorwerkzaamheden.

De weekberichten werden overwegend langs elektronische weg (via e-mail) gratis verspreid onder inmiddels meer dan 550 abonnees. Onder nieuwkomers groeit de belangstelling want in 2013 hebben tal van nieuwe bewoners in Zuidas zich aangemeld. Zelfs als men nog in afwachting is van de oplevering van het appartement wil men wel weten wat er allemaal speelt. Afmeldingen waren er uiteraard ook, maar per saldo kwamen er meer geïnteresseerden bij.

Website

De website biedt actuele informatie over Zuidas die voor bewoners en omwonenden van belang is. Daarom zijn er allerlei publicaties te vinden over bestemmingsplannen, maar ook onze inspraakreacties/zienswijzen die zijn ingediend en artikelen die in de Wijkkrant of andere media zijn verschenen. Naast algemene en actuele informatie kan per deelgebied, conform de Zuidasindeling, naar specifieke informatie worden gezocht zoals over water en groen of voorzieningen. Bezoekers vinden op de site ook links naar aangesloten organisaties.

Artikelen in wijkkranten en vermelding in digitale agenda’s

Om de bewoners van Buitenveldert, de Rivierenbuurt en de Prinses Irenebuurt op de hoogte te houden en anderen te inspireren werd maandelijks in de Wijkkrant van het WOCB een artikel over Zuidas gepubliceerd.

Artikelen uit 2013 verschenen in verschillende media en wijkkranten:

januari

Wordt 2013 ook voor Zuidas een feestjaar

februari

Parkeeroverlast rond Zuidas

mei

Limerickwedstrijd 15 jaar BPZ

juli

Zuidas in de zomer

augustus

Hoe is station Zuid in de toekomst bereikbaar per OV?

oktober

Zuidas bouwt voort

november

Meester van het Dok

december

Zonnige toekomst voor de RAI

Om de themabijeenkomsten breed bekend te maken, staan ze altijd vermeld in de digitale agenda’s van Dichtbij.nl, het stadsdeel en Dienst Zuidas.

Studenten

Regelmatig informeert BPZ studenten die Zuidas als studieobject hebben. Zij komen langs bij het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert of ze ontmoeten de voorzitter die hen informeert of zij krijgen een doorverwijzing naar een van de andere belangen- of bewonersgroepen die bij BPZ zijn aangesloten. In 2013 bleef de belangstelling voor Zuidas als onderzoeksthema zo’n beetje gelijk aan die van 2012.


7.3.2 Bijeenkomsten

Vier themabijeenkomsten

Een andere vorm van informatieverstrekking gaat via de thema-avonden waar deskundigen uitleg komen geven over toekomstige of onder handen zijnde bouwprojecten dan wel onderwerpen toelichten van meer algemene aard. In 2013 was er veel activiteit rondom het project ZuidasDok en het Ambitiedocument ZuidasDok, de herinrichting van het Mahlerplein, de oplossing van parkeeroverlast, de OV-netwerken en verbeteringen rondom station Zuid.

Deze thema’s kwamen aan de orde in de bijeenkomsten voor bewoners.

7 maart - Parkeeroverlast van VU, VUmc of Zuidas? Oplossingen gevraagd!

Sinds kort is in heel Buitenveldert betaald parkeren ingevoerd. Tot grote opluchting van bewoners die tot dan toe een gratis parkeergebied voor hun huis hadden en dagelijks geconfronteerd werden met parkeerders van elders. Dat waren medewerkers en bezoekers van kantoren op Zuidas, medewerkers en bezoekers van VU en VUmc, maar ook bewoners van de Rivierenbuurt, dagjesmensen en vakantiegangers. Echter, de problemen waren daarmee nog niet opgelost. Vooral de strook achter de De Boelelaan en de omgeving van VU en VUmc tot en met de Amstelveenseweg staan op alle werkdagen stampvol. Veel bewoners hadden klachten dat ze na weg te zijn geweest hun auto niet meer kwijt kunnen, en voor hun bezoekers is het ook bijna onmogelijk een plaatsje in de buurt te vinden. Vooral ook in de omgeving van de Amstelveenseweg tot en met de Willem van Weldammelaan ondervinden bewoners parkeeroverlast van bezoekers van het Zuidasgebied. In een presentatie door de voorzitter van BPZ, Cisca Griffioen, werden de problemen in kaart gebracht en werd een aanzet gegeven tot mogelijke oplossingen.

Het stadsdeelbestuur kent dit probleem en wil graag oplossingen vinden, terwijl de centrale stad in de persoon van wethouder M. van Poelgeest zegt dat dit probleem niet bestaat. In het Parool van 23 november 2012 werd hiervan verslag gedaan, wat natuurlijk uitnodigde tot een ingezonden brief van de kant van BPZ.

BPZ beloofde die avond de wensen en oplossingen van bewoners kenbaar te maken bij het stadsdeel en de centrale stad. Op 20 maart is dat gebeurd: BPZ vroeg om een proef. En op 28 maart, tijdens de commissievergadering VVL bracht de Commissie Ruimtelijke Ordening van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert de punten uit de brief van BPZ onder de aandacht van gemeenteraadsraadsleden. Wethouders E. Wiebes en M. van Poelgeest stemden uiteindelijk in met het parkeerexperiment dat M. Kreuger, de portefeuillehouder in Stadsdeel Zuid, hun voorlegde. BPZ kijkt uit naar de resultaten.

26 mei - Viering 15 jaar BPZ samen met de viering 75 jaar Beatrixpark

Het 75-jarig bestaan vierde de Vereniging van Vrienden van het Beatrixpark met tal van activiteiten: van wandelingen tot het speuren naar de 100 bomen met naam. Rondtrekkende theatergroepjes vermaakten bezoekers met korte acts en in de Artsenijhof traden dichters op en reikte de voorzitter BPZ prijzen uit aan dichters die op de oproep hadden gereageerd om het 15-jarig bestaan van BPZ in poëtische woorden te vangen. Hieronder de winnende limericks die op de dag zelf ook in het park ten gehore werden gebracht. Andere inzendingen waren te lezen op bomen langs de wandelpaden.


Van Marleen Munniksma, bij velen wel bekend als drijvende kracht achter de Vereniging van Vrienden van het Beatrixpark en zeer betrokken lid van BPZ:


Ik ben de wind en ik waai uit alle hoeken

In Zuidas hoef je nooit lang naar mij te zoeken

Want bij iedere nieuwe toren

Voel ik mij als herboren,

Ik laat daar alles wapperen, de rokjes en de grijze broeken


Van Adriana Korteweg - verkiezingsdebat@gmail.com:


Droom: Zuidas als internationale toplocatie creëren. Als plek vol stedelijke dynamiek en zakelijk ambiëren. Hoogwaardige voorzieningen in de plint,

waar een ieder alles van zijn gading vindt.

Dromen zijn bedrog, als men zich niet door BPZ laat instrueren!


Van Dora Rijnders - Kolenberg:


Skyline, tegen een lucht vol zon, soms regen, veel snelle treinen, trams en brede wegen. Tussen het winkelende publiek,

forensen, gehaast en energiek.

De Zuidas houdt voor ons de crisis tegen.


Van Rutger de zoon van Lex en Ineke Mante:


Er was in Zuid een platform De dadendrang is er enorm Men praat er over zaken die Zuidassers raken, zowel mens als worm


26 september - Hoe is station Zuid in de toekomst bereikbaar per Openbaar Vervoer?

Het Bewonersplatform Zuidas startte op donderdagavond 26 september het nieuwe seizoen met een bijeenkomst over de toekomst van het openbaar vervoer. In opdracht van de Stadsregio en Dienst Zuidas is gewerkt aan de ‘Openbaar Vervoer netwerkstudie Zuidas’. In deze studie is voor twee verschillende scenario’s onderzocht wat de kansen en wat de knelpunten zijn van een aantal vervoertracés van en naar station Zuid. Daarbij is gekeken naar de vervoerwaarde, naar de noodzakelijke aanpassingen in de infrastructuur en de regelbaarheid van kruispunten. De voorlopige resultaten van deze studie werden op die avond door de Stadsregio en Dienst Zuidas gedeeld met bewoners en belangstellenden.

30 oktober - Schouw in Zuidas met BPZ

Op 30 oktober 2013 werd er een schouw gehouden waarbij met zeven deelnemers een rondgang werd gemaakt door het gebied tussen de Beethovenstraat en Buitenveldertselaan. Er is een actielijst opgesteld met aandachtpunten voor de gebiedsbeheerders.


7.3.3 Participatie, inspraak & zienswijzen

Bezoeken van informatie- en inspraakbijeenkomsten

In 2013 bracht BPZ bezoeken aan verschillende informatie- en inspraakbijeenkomsten die door onder andere Dienst Zuidas en de gemeente waren georganiseerd. Men nam actief deel aan de discussies maar vooral ook aan workshops die Dienst Zuidas organiseerde en waarbij van deelnemers een directere bijdrage werd gevraagd in een context waar het om uitwisseling van kennis, wensen en ideeën gaat. Het is participatie in een nieuw jasje en die is ook terug te vinden in het document ‘Omgevingsbenadering van Dienst Zuidas’. Omwonenden en andere betrokken partijen kunnen hun ideeën, wensen en opmerkingen kenbaar maken in verschillende contexten waarin diverse methoden van raadplegen worden gebruikt.

Inspreken, mondeling en schriftelijk

Het Bewonersplatform Zuidas heeft in 2013 mondeling en schriftelijk ingesproken over:

- commentaar op het laatste concept Ambitiedocument ZuidasDok;

- reactie BPZ op ‘Praat mee over herinrichting Mahlerplein’;

- ZuidasDok Masterplan deelname aan een workshop bij projectbureau ZuidasDok;

- concept Masterplan ZuidasDok en deelname aan digitale meningspeiling;

- meepraten over het Mahlerplein;

- reactie op: Ontwerpbestemmingsplan Mahler;

- geen reactie op: Bestemmingsplan Ravel;

- geen reactie op: Ontwerp Bestemmingsplan Kenniskwartier Noord;

- zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Kenniskwartier Zuid 1e fase;

- verzoek aan wethouders centrale stad i.v.m. Parkeeroverlast Zuidas? Oplossingen gevraagd!;

- rondetafelsessie station Zuid.


7.3.4 Diversen

Het bewonersplatform participeerde in bijeenkomsten van andere organisaties waarbij de inbreng van het bewonersplatform gevraagd is zoals door een VvE in de Stadionbuurt en Stadsdorp Zuid.


7.3.5 BPZ in de media

- Dichtbij.nl


7.3.6 Overleg

Het bewonersplatform overlegt regelmatig met:

- het bestuur, raadsleden en ambtenaren van Stadsdeel Zuid;

- Dienst Zuidas;

- projectorganisatie ZuidasDok;

- gebiedsmanagers en gebiedsregisseurs;

- beheerder P-garages VU;

- het bestuur van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert.


7.3.7 Financiën

Van het stadsdeel kreeg BPZ voor het jaar 2013 een subsidie van totaal € 19.000,-. Voor de besteding is een overzicht van uitgaven bijgevoegd.

Financieel overzicht 2013 Bewoners Platform Zuidas

31-12-2013

 

Toelichting Balans

 

 

 

 

 

 

 

Vermogen

 

 

5.608,73

 

 

 

positief saldo

 

 

443,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.051,80

Crediteuren

 

 

 

 

 

48,09

 

 

 

 

 

 

6.099,89

ING

54,52

 

 

 

 

 

ING spaarrekening

6.045,37

 

 

 

 

 

 

6.099,89

 

 

 

 

 


Toelichting Resultatenrekening

 

 

 

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

Subsidie 2013

 

19.000,00

 

 

 

 

 

Rente

 

191,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.191,97

Personeelskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaris

 

14.997,50

 

 

 

 

 

Overhead

 

1.224,00

 

 

 

 

 

Financiële ondersteuning

 

1.008,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.229,50

 

 

 

Bureaukosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantoorbenodigdheden

 

25,40

 

 

 

 

 

Bankkosten

 

44,26

 

 

 

 

 

Representatie

 

 

 

 

 

 

 

Diversen

 

9,38

 

 

 

 

 

Vergaderkosten

 

100,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

179,29

 

 

 

Organisatiekosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefoon, internet printer etc.

 

 

 

1.200,00

 

 

 

Activiteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portokosten

 

-

 

 

 

 

 

Kopieerkosten

 

55,71

 

 

 

 

 

Website

 

84,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale kosten 31122013

 

 

 

18.748,90

 

 

 

positief Saldo 31122013

 

 

 

 

 

 

443,07

 

 

 

 

 

 

Crediteuren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kopieerkosten

 

37,09

 

 

 

 

 

bankkosten 4e kw

 

11,00

 

 

 

 

 

 

 

48,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amstelveenlijn- Bijeenkomst

De presentaties van de diverse sprekers zijn nu beschikbaar als download in PDF formaat.

Commissie Geluidsoverlast

De Commissie Geluidsoverlast Buitenveldert van het Wijk-opbouwcentrum werd begin van dit jaar ingesteld.

4 en 5 mei Comité

De medewerkers van het 4+5 mei comité van het Wijkopbouw-centrum verzorgen al enige jaren de 4 mei herdenking.

Commissie Ruimtelijke Ordening

ROWOC behartigt de belangen van bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening, mede in het licht van de ontwikkeling van de Zuidas.

Culturele Commissie

De Culturele Commissie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die vanuit culturele en beroepsmatige achtergronden deel uitmaken van de commissie.