Tekstgrootte

MEERJAREN BELEIDSPLAN VAN STICHTING WIJKOPBOUWCENTRUM BUITENVELDERT
2011 - 2014

INHOUD:

Inleiding van de voorzitter »

Wijkopbouwcentrum Buitenveldert »

Commissie Financiële Zaken »

Commissie Ruimtelijke Ordening »

Commissie Publiciteit »

Commissie Culturele Zaken »

Commissie 4 & 5 mei »

Commissie Zorg »

Commissie Vliegtuighinder »Inleiding

Het nieuwe meerjaren beleidsplan staat volop in het teken van verandering en vernieuwing. Het nieuwe stadsdeelbestuur van Amsterdam-Zuid wil het sociale domein vernieuwen en tegelijkertijd op de uitgaven bezuinigen. Dit is een ingrijpende operatie voor de organisaties in het welzijns- en buurtwerk. Het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert (hierna verder te noemen WOCB) is door de jaren heen doorgegroeid naar een organisatie die als voorbeeld wordt genoemd in het nieuwe beleid van het stadsdeel. Het WOCB ziet dan ook de toekomst met vertrouwen tegemoet. Natuurlijk zullen er bij het WOCB ook veranderingen plaatsvinden op het gebied van organisatie en financiering maar daar waren wij de afgelopen jaren al mee bezig.

Door de financiële crisis is de ontwikkeling op de Zuidas ernstig vertraagd en zoekt de gemeente naarstig naar mogelijkheden en middelen om de ambitieuze plannen in de toekomst toch uit te voeren. De reeds goedgekeurde plannen worden wel uitgevoerd waardoor een groeiend aantal kantoren inmiddels is opgeleverd en deze zijn ook voor het grootste deel verhuurd. Het aantal woningen is nog beperkt op de Zuidas en zal ook slechts langzaam groeien. De geplande woonwijk Ravel is minimaal 5 jaar uitgesteld. Dit betekent extra werk ook voor het Bewonersplatform Zuidas.

De inzet van het WOCB is het realiseren van een groeiend aantal bewoners die de weg naar het WOCB kunnen vinden. De verdere uitbouw van de combinatie welzijn en opbouwwerk en een intensievere samenwerking met andere organisaties op het gebied van welzijn in de wijk Buitenveldert.

Met de oprichting van de nieuwe stichting “Vrienden van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert” willen wij extra financiële ruimte creëren om activiteiten te realiseren die niet meer voor subsidie in aanmerking komen. De Vrienden van het WOCB wordt gevraagd een bijdrage te storten of een sponsoring van een activiteit te verzorgen.

Met ons nieuwe vierjaren beleidsplan willen wij onze basis versterken en op een gezonde manier verder groeien.Herman van Wissen, voorzitter WOCB


Wijkopbouwcentrum Buitenveldert

De Stichting Wijkopbouwcentrum Buitenveldert is een onafhankelijke organisatie van bewoners voor bewoners. Het WOCB is een vrijwilligersorganisatie, die wordt ondersteund door een kleine professionele staf en wordt gesubsidieerd door Stadsdeel Zuid.

Doelstelling:

De doelstelling van het WOCB, omschreven in artikel 2.1 van de statuten, luidt:

“De stichting heeft ten doel: de behartiging van de belangen van de bewoners en/of bewonersgroepen van de wijk Buitenveldert ( incl. Irenebuurt ) in de zin van artikel 305a van het Burgerlijk Wetboek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin”.”

Tevens geldt dat de doelstelling geografisch en functioneel is beperkt tot de ontwikkelingen die de woonomgeving, de kwaliteit van die omgeving dan wel het leefklimaat van de bewoners in Buitenveldert kunnen beïnvloeden.

De belangen zijn aan te merken als collectieve belangen.

(Uitspraak afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State de dato14 maart 2007).

Wijkraad:

De Wijkraad is het centrale aanspreekpunt voor de inwoners van Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt om zich aan te melden voor participatie en/of ondersteuning bij het behartigen van hun belangen.

In 2010 is een begin gemaakt met de vernieuwing en uitbreiding van de Wijkraad. Alle commissies hebben hun activiteiten van de afgelopen jaren geëvalueerd en nieuwe plannen voor de toekomst opgesteld. Tevens is er een nieuwe commissie Zorg opgestart.

Taken

Het WOCB heeft de volgende taken:

Advies en begeleiding

Het helpen oprichten en ondersteunen van bewoners- en belangengroeperingen op wijkniveau en het eventueel ondersteunen van initiatieven die tot zelfstandige organisaties kunnen leiden. De activiteiten zijn erop gericht, groeperingen zelfstandig hun belangen te doen behartigen, waarbij het Wijkopbouwcentrum een stimulerende, ondersteunende en coördinerende rol vervult. Voor bewoners die lid zijn van een groepering, zowel in Buitenveldert als in de Prinses Irenebuurt, bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de voorzieningen van het WOCB, zoals bijvoorbeeld computers, kopiëermachines en gebruik van vergaderruimte.

Informatie

Het WOCB dient als het centraal informatiepunt waar veel informatie in toegankelijke vorm aanwezig is. Het WOCB dient als coördinatiepunt (platform) voor bewonersgroeperingen in de genoemde wijken. Het WOCB bewaakt besluitvormingsprocedures over zaken die deze wijken betreffen, zodanig dat bewoners daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen. Er kunnen zich ook situaties voordoen waarin het Stadsdeel en het WOCB gezamenlijk een wijkbelang aanpakken.

Andere taken

Tot de taken van het WOCB behoort eveneens het ontwikkelen en stimuleren van goed onderbouwd en gedragen sociaal cultureel werk. Ook verzorgt het WOCB het opleiden en begeleiden van vrijwilligers zodat zij hun werkzaamheden naar behoren kunnen uitvoeren. Tenslotte is er de vertegenwoordiging in allerhande maatschappelijke organisaties, op zowel wijk-, grootstedelijk-, als regionaal niveau, om zodoende de informatie naar de wijk toe en de vertegenwoordiging van bewoners te waarborgen.


Commissies

Het WOCB heeft een aantal commissies:

Commissie Financiële Zaken »

Commissie Ruimtelijke Ordening »

Commissie Publiciteit »

Commissie Culturele Zaken »

Commissie 4 & 5 mei »

Commissie Zorg »

Commissie Vliegtuighinder »

En voorts

• Een Redactie Wijkkrant

• Een jaarlijkse Kerst-InnCommissie Financiële Zaken

De commissie Financiële Zaken, hierna verder te noemen FiZa, is ingesteld in 2002. De Commissie is een intern controle- en adviesorgaan van het Dagelijks Bestuur van WOCB en in het bijzonder van de penningmeester.

De commissie heeft de volgende taken:

 1. de controle van het financiële beleid en beheer van WOCB, met inachtneming van de financiële kaders die gesteld zijn door de subsidiegever en overige wet- en regelgeving. Van belang hierbij is de jaarlijkse toetsing van en de daaruit voorvloeiende advisering over de concept-begroting en -jaarrekening alvorens zij aan de Wijkraad en derden worden aangeboden. Voorts worden elk kwartaal de financiële rapportages en (actuele) zaken die om aandacht vragen besproken om de vinger aan de pols te houden. Voor de controletaak maakt de commissie mede gebruik van de jaarlijkse, door de externe accountant uitgevoerde controle van de jaarrekening en de daarover uitgebrachte accountantsverklaring, managementletter en overige bevindingen.

 2. de advisering, gevraagd en ongevraagd, van penningmeester en DB, betreffende financiële aangelegenheden, waartoe ook gerekend worden de fiscale zaken, mits deze laatste een niet al te specialistisch karakter hebben. In dat geval kan de FiZa adviseren een wel ter zake deskundige te raadplegen.

De commissie FiZa bestaat minimaal uit 3 leden en vergadert regulier 4 keer per jaar. Daarnaast kan een dringende en spoedeisende zaak om een extravergadering vragen.

De penningmeester van het DB is geen lid van de FiZa maar woont de vergaderingen bij, maakt van iedere vergadering een kort verslag, voorziet de commissie schriftelijk of mondeling van informatie over de te behandelen onderwerpen en geeft daarbij toelichting.

De door de FiZa goedgekeurde verslagen en uitgebrachte adviezen zijn ter inzage en evt. commentaar voor de leden van het DB en de Wijkraad. In verband met de vertrouwelijkheid van de behandelde onderwerpen beslist over verstrekking hiervan aan derden de FiZa en uiteindelijk het DB.Commissie Ruimtelijke Ordening

De commissie heeft tot doel te zorgen voor een goede ruimtelijke ordening en bescherming van de kwaliteit van de wijk Buitenveldert, op eigen initiatief en op verzoek van bewoners, door middel van proactief handelen, overleg, inspraak, zienswijze, bijeenkomst, alles met een klein deskundig team.

Speerpunten van de Commissie zijn:

Verbetering openbaar vervoer. De bouwwerkzaamheden langs de De Boelelaan, de ontwikkelingen rond station Zuid, de dreigende ombouw tot metro van lijn 51 en het opheffen van tram 5 en de bezuinigingen zullen leiden tot grote problemen in Buitenveldert. Wij bepleiten het behoud van sneltram 51 en tram 5 (andere route), een 2e HOV as Amstelveen-Amsterdam via het nieuwe HOV knooppunt Amstelveen Centrum en de westelijke route, zodat de dure ombouw tot metro op viaduct voorkomen kan worden. Er is een Actiecomité Viaduct Nee opgericht. De commissie is aangesloten bij de Initiatiefgroep Sneltram Amstelveenlijn.

 1. Verkeerscirculatieplan en parkeerbeleid. Er dreigt een verkeerschaos te ontstaan in Buitenveldert door bovengenoemde ontwikkelingen en een toegenomen verkeersaanbod. De verkeersveiligheid loopt gevaar. Ook op het gebied van de luchtkwaliteit en parkeermogelijkheden zijn grenzen bereikt. Maatregelen voor snelle doorstroming behoeven prioriteit. Een verkeerscirculatieplan rond de Zuidas dient eindelijk zijn beslag te krijgen. Gepleit wordt voor het herinvoeren van belanghebbenden parkeren in Buitenveldert om parkeeroverlast vanwege de Zuidas tegen te gaan.

 1. Kwaliteit openbare ruimte. Het is van groot belang dat de openbare ruimte goed wordt onderhouden, met name wegen, fietspaden en trottoirs. Voorkomen moet worden dat er ongelukken gebeuren. De bereikbaarheid van station zuid kan worden verbeterd. Lichthinder vanwege de Zuidas moet worden beperkt. Er moet beter worden gehandhaafd op het achterlaten van grof vuil. De commissieleden willen de buurtschouw in ere herstellen via Buurt in beweging.

 1. Beperking geluidsoverlast. Geluidsoverlast door evenementen en weg-, vlieg- spoor- en bouwverkeer is schadelijk voor de gezondheid. Handhaving van grenzen zal worden nagestreefd.

 1. Buitenveldert in balans. De commissie streeft naar behoud van een goed evenwicht in de wijk, tussen wonen, werken, voorzieningen en beleving. Immers, Buitenveldert is de meest succesvolle na-oorlogse flatwijk van Nederland. Welstand en kwaliteit van de wijk mogen niet in gevaar worden gebracht door verdere verstedelijking, verdichting, bomenkap en waterberging.

 1. Beheer natuur en milieu. Onze parken en groengebieden verdienen betere bescherming en onderhoud. Er wordt teveel en te voorbarig gekapt. Er is een Actiecomité Behoud VU Hortus opgericht om dit erfgoed voor de wijk te behouden. Bewoners aan de Kalfjeslaan en recreanten in het natuurgebied rond de molen worden gesteund in hun strijd tegen de verplaatsing van schoolwerktuinen in de Rijksbufferzone aldaar als gevolg van de Zuidas. De Amstelscheg verdient eveneens bescherming. De commissie bepleit verder het inzamelen van plastic afval.

 1. Ondernemersklimaat, Zuidas en ‘plint’ ontwikkeling van verlengde Beethovenstraat, langs de De Boelelaan en langs andere ov-routes zullen een druk leggen op het aanwezige winkelaanbod in Buitenveldert. Winkelcentra als Gelderlandplein, Rooswijck en Kastelenpleintjes verdienen meer allure. Bewoners willen in hun eigen omgeving boodschappen kunnen doen. Ondernemersbelang vereist dat het bestaande aanbod rendabel blijft en verder kan worden ontwikkeld. De Zuidas mag niet concurreren met het Gelderlandplein. De commissie pleit voor afstemming en Integraal beleid, evenals een integraal detailhandelsonderzoek.

 1. Communicatie en informatie. Themabijeenkomsten als verbetering OV, verkeerscirculatie, welstand, onderhoud openbare ruimte, voorzieningen en bomenbalans staan in de planning.

 1. Ondersteuning. Bewoners en ondernemers worden ondersteund in de vorm van advies of anderszins indien daarom wordt gevraagd en indien een redelijk belang voorligt. Daarentegen kan de commisie zelf vrijwillige ondersteuning vragen van deskundigen.

 1. Samenwerking. De commissie werkt samen met organisaties als Bewonersplatform Zuidas, Vereniging Parken Buitenveldert, met bewoners uit de Prinses Irenebuurt en Amstelveen.

 1. Volksvertegenwoordiging. Getracht zal worden om de relatie tussen overheid en burger opnieuw te verbeteren door de mening van de burger onder de aandacht te brengen van de volksvertegenwoordigers, bijvoorbeeld door middel van overleg, informatie, inspraak, raadsadres.Commissie Publiciteit

Doel

De Commissie Publiciteit wil zich in de jaren 2011 - 2014 blijven richten op een goede informatieverstrekking aan en communicatie met de bewoners, de raadsleden en de bestuurders over de activiteiten van het WOCB.

Middelen

Om dit te bereiken wil de Commissie Publiciteit de kosten van de huidige communicatie en informatieverstrekking van het WOCB meer gaan beoordelen op:

- de gemaakte kosten in relatie tot de bereikte resultaten;

- de toegankelijkheid en leesbaarheid van uitingen van het WOCB;

- de vormgeving en uitstraling van de communicatie van het WOCB;

- wie er bereikt wordt (doelgroepen).

Hierbij is het doel meer gebruik te maken van statistische gegevens. Deze gegevens worden door meerdere commissies verzameld en vervolgens door de Commissie Publiciteit verwerkt.

De Commissie Publiciteit gaat door met het gebruik van de reeds bestaande middelen voor publiciteit en brengt waar nodig verbeteringen aan:

Social Media en nieuwe doelgroepen

In de komende jaren zal getoetst worden of er kansen liggen bij het inzetten van social media, waaronder Twitter, Hyves en Facebook. Met als doel de inwoners in de leeftijd van 20-50 jaar nog beter te bereiken.

Naast bewoners en raadsleden wil de Commissie Publiciteit nieuwe doelgroepen ‘aanboren’. Daartoe behoren onder andere Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), huurdersverenigingen en andere organisaties waarmee wij kunnen samenwerken. Bij mogelijke samenwerkingsverbanden valt bijvoorbeeld te denken aan het ter beschikking stellen van vergaderruimte en het optreden als hun vertegenwoordiger.Commissie Culturele Zaken

 1. Algemeen. De commissie heeft het voornemen activiteiten te organiseren voor iedereen in de regio, in samenwerking met lokale organisaties. Om de gestelde doelen te bereiken zal de weg van geleidelijkheid worden bewandeld. Nieuwe faciliteiten zijn beschikbaar op de Zuidas. Buitenveldert is door Stadsdeel Zuid uitgesloten omdat het tot rustgebied is verklaard. Succesvolle participaties vergroten de kans op private financiering.

 1. Organisatie. De commissie streeft naar een aantrekkelijke werksfeer, waarin teamgeest de motor is. Door steeds hogere eisen van de samenleving vervaagt het onderscheid tussen beroepskrachten en vrijwilligers. De wervingsprocedure zal worden aangepast. De commissie kent twee soorten activiteiten: eigen producties en het stimuleren van doelgroepen.

 1. Podiumactiviteiten. De toekomst van de theaterzaal en het Café in het MFC is onzeker. Daardoor kan de programmering niet worden gemoderniseerd. Een strategie kan waarschijnlijk in het najaar van 2011 worden vastgesteld. Vanaf september 2011 zal het aantal voorstellingen afnemen wegens bezuinigingen. Er wordt gedacht over vervangende locaties.

 1. Nieuwe formats. Aangeboden aan de Wijkraad op 3 februari 2011. Er zal een werkwijze worden opgesteld voor de praktische uitvoering. De commissie vraagt aan alle mensen van WOCB en Wijkraad om ideeën aan te dragen.

 1. Kunst en cultuur. Een groep kunstenaars werkt aan een nieuw collectief, waarvan de naam nog niet bekend is. Het eerste doel is om een grote expositie te houden in het MFC om zich te presenteren aan pers en publiek. Al naar gelang het resultaat worden verdere activiteiten ontplooid.

Het Virtuele Museum Zuidas heeft de ambitie om kunst in de regio verder te ontplooien. Zij doet dat in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Er bestaat al een plan om in een bedrijfsgebouw een museum in te richten. Het lijkt verstandig om met dit Virtuele Museum samen te werken.Commissie 4 & 5 mei

De doelstelling van het 4-5 mei comité is het actiever betrekken van jongeren bij de dodenherdenking en het verhogen van het historisch besef bij de jongere generaties en de opkomst van jongeren bij de herdenkingsceremonie, als wel het organiseren van activiteiten rondom 4 en 5 mei .

Onderdeel van het halen van deze doelstelling is het leren van comités in andere stadsdelen, die wat deze materie betreft al meer ervaring hebben met de probleemstelling. Een eerste kennismaking met vertegenwoordigers van die stadsdelen heeft kort geleden plaatsgevonden en zal vervolgd worden.

Een eerste poging onzerzijds, het benaderen van scholen in ons stadsdeel, heeft weinig tot niets opgeleverd. De herdenking valt in de mei vakantie en het onderwijsplan wordt al bij aanvang van het schooljaar vastgesteld.

Willen wij succes behalen bij deze doelgroep dan moeten de eerste stappen al ruim voor aanvang van het schooljaar genomen worden, dus vlak na de dodenherdenking.

Een andere doelstelling is het vergroten van de interesse in het bevrijdingsbal. Een prijsverhoging zal hier niet toe bijdragen.

Teneinde beide doelstellingen te behalen zal het 4-5 mei comité een actievere rol moeten spelen dan in het verleden en ziet zij de aangekondigde bezuinigingsrondes als ontmoedigend en het comité maakt zich grote zorgen of haar doelstellingen, die vooral in de aanvangsfase tot meer uitgaven zullen leiden, nog wel te realiseren zijn.Commissie Zorg

De commissie Zorg is sinds enkele maanden actief in het WOCB en zit nog in de ontwikkelingsfase.

Het Doel

De commissie Zorg stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die de zorg aangaan. Initiatieven op dit gebied zullen door de commissie ondersteund en gefaciliteerd worden.

De commissie Zorg wil dit doel bereiken door het opbouwen van een netwerk waarin alle belangrijke organisaties, instellingen en loket Zorg & Samenleving vertegenwoordigd zijn. De commissie zoekt contact met vertegenwoordigers van deze organisaties om deel te nemen aan deze commissie om ervaringen te delen en actuele onderwerpen te bespreken.

Activiteiten van de commissie Zorg zijn ondermeer:

In 2011 wil de commissie een thema-avond organiseren over de stand van zaken van de Zorg in Buitenveldert. Op deze thema-avond worden huisartsen, organisaties uit de zorg en bewoners uitgenodigd om mee te praten over toekomst in de zorg.

De commissie Zorg komt 1 keer per 6 weken bij elkaar voor overleg.

Op basis van de ervaringen in het eerste jaar zal het meerjarenplan verder uitgewerkt worden.


Commissie Vliegtuighinder

De commissie Vliegtuighinder is in samenstelling geheel vernieuwd. De nieuwe leden van de commissie werken samen met de stichting Tuindorp Buitenveldert en het VGP platform voor de regio Schiphol.

Het Doel

De commissie Vliegtuighinder stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die met vliegen te maken zoals veiligheid, geluidsoverlast en de luchtkwaliteit. Initiatieven op dit gebied zullen door de commissie ondersteund en gefaciliteerd worden.

De commissie Vliegtuighinder wil dit doel bereiken door het verder opbouwen van een netwerk waarin alle belangrijke organisaties, instellingen en de gemeente Amsterdam vertegenwoordigd zijn. De commissie zoekt contact met vertegenwoordigers van deze organisaties om deel te nemen aan deze commissie, ervaringen te delen en actuele onderwerpen te bespreken.

Activiteiten van de commissie Vliegtuighinder zijn ondermeer:


In 2011 wil de commissie een eerste thema-avond organiseren over de stand van zaken van de Vliegtuighinder in Buitenveldert. Op deze thema-avond worden specialisten en organisaties op het gebied van Vliegtuighinder en bewoners uitgenodigd om mee te praten over toekomst van Schiphol.

De commissie Vliegtuighinder komt 1 keer per 6 weken bij elkaar voor overleg.

Op basis van de ervaringen in het eerste jaar zal het meerjarenplan verder uitgewerkt worden.

Amstelveenlijn- Bijeenkomst

De presentaties van de diverse sprekers zijn nu beschikbaar als download in PDF formaat.

Commissie Geluidsoverlast

De Commissie Geluidsoverlast Buitenveldert van het Wijk-opbouwcentrum werd begin van dit jaar ingesteld.

4 en 5 mei Comité

De medewerkers van het 4+5 mei comité van het Wijkopbouw-centrum verzorgen al enige jaren de 4 mei herdenking.

Commissie Ruimtelijke Ordening

ROWOC behartigt de belangen van bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening, mede in het licht van de ontwikkeling van de Zuidas.

Culturele Commissie

De Culturele Commissie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die vanuit culturele en beroepsmatige achtergronden deel uitmaken van de commissie.