Tekstgrootte

Boekjaar 2013Verslag van de penningmeester

De Stichting “Vrienden van het WOCB” heeft in het verstreken verslagjaar één uitkering gedaan ten laste van het eigen vermogen van onze stichting namelijk aan de “Vereniging Milieu Defensie” te Amsterdam.

Vanuit onze zusterorganisatie het “Wijkontmoetingscentrum WOCB” is in het verslagjaar geen aanvraag voor een financiële bijdrage ontvangen. Het bestuur van onze stichting heeft daarom besloten de gerealiseerde netto vermogenstoename ad € 1084,25 aan het stichtingsvermogen toe te voegen. Wij verwachten dat in het jaar 2014 wel aanvragen voor bijdragen zullen worden ontvangen.

Onze stichting onderhoudt op haar naam een zakelijke rekening bij de ING bank te Amsterdam onder nr. NL83 INGB 0006 0089 37.

Resultaatberekening over het verstreken boekjaar (*):


Banksaldo per 01-01-2013

€ 2.355,07

Banksaldo per 31-12-2013

€ 3.459,87 ./.

Nog niet in rekening gebrachte bankkosten 4e kwartaal 2013

€ 20,55 ./.

...................

Vermogenstoename

€ 1.084,25

============

Resultaatberekening:


Ontvangsten:

Giften van donateurs:

€ 145,-

Opbrengsten statiegeldbusje Gelderlandplein

€ 1.128,45

...................

Totaal:

€ 1.273,45

Uitgaven:

Nog te betalen bankkosten 4e kwartaal 2012

€ 20,39

Bankkosten 1e, 2e en 3e kwartaal 2013

€ 61,26

Donatie Ver Milieu Defensie

€ 87,-

...................

Totaal:

€ 168,65 ./.

Crediteuren

ING inz. Bankkosten 4e kwartaal 2013

€ 20,55 ./.

Netto resultaat

€ 1.084,25

================

Stichtingsvermogen per 01-01-2013

€ 2.334,68

Stichtingsvermogen per 31-12- 2013

€ 3.418,93

=================


Toelichting:

Financieel overzicht 2013

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming)
ACTIVA

31-12-2013
31-12-2012Vaste activa


Restwaarde inventaris

1
1

Restwaarde computer hardware

1
1

Restwaarde computer software

1
1

Restwaarde piano

1
1
4
4

Vlottende activa


Vorderingen en overlopende activa

15,135
10,954

Liquide middelen

74,246
85,454
89,381
96,408
89,385
96,412

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013(na resultaatbestemming)
PASSIVA

31-12-2013
31-12-2012Eigen vermogen


Vrij besteedbaar eigen vermogen


Overige reserves

13,459
15,546

Bestemmingsreserve 50 jarig jubileum

7,500
-

Egalisatiereserve

13,337
8,740
34,296
24,286

Schulden op korte termijn

55,089
72,126
89,385
96,412

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013Realisatie
Begroting
Realisatie2013
2013
2012

BATEN


Subsidie

211,609
170,108
209,821
Overige baten

14,433
540
17,822
Baten en lasten voorgaande jaren

12,385
0
10,325
Som der baten

238,427
170,648
237,968
LASTEN


Personeelslasten

90,508
90,718
90,349
Huisvestingslasten

33,849
36,250
35,260
Organisatielasten

20,494
15,490
22,523
Publiciteit

33,676
1,250
35,556
Activiteitenlasten

35,010
26,940
26,075
Woonservicewijk

14,880
0
21,509
Som der lasten

228,417
170,648
231,272
Saldo staat van baten en lasten
10,010
0
6,696
Resultaatbestemming


- Toevoeging aan overige reserves

-4,627


0
- Toevoegen aan bestemmingsreserve jubileum

7,500


0
- Toevoeging aan egalisatie reserve

7,137


6,69610,010
0
6,696
1.2 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN
De missie van Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert is als volgt geformuleerd:Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB) heeft doel het behartigen van de belangen van de bewonersen/of bewonersgroepen van de wijk Buitenveldert.
1.3 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL
De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 412032721.4 SAMENSTELLING BESTUUR
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2013 is als volgt:
Bestuur


H.P.C.M. van Wissen:

VoorzitterF.H. Wienneke:

SecretarisW.A. Hendriksen:

Penningmeester
BALANS PER 31 DECEMBER 2012(na resultaatbestemming)
2012

2011
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Restwaarde Inventaris
1

1
Restwaarde computer hardware
1

1
Restwaarde computer software
1

1
Restwaarde piano
1

14

4
VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren
6,239

1,807
Overige vorderingen
2,690

2,708
Vooruitbetaalde posten
2,025

4,76210,954

9,277
Liquide middelen

Kas
313

346
Banken
85,141

90,06185,454

90,40796,412

99,688STICHTINGSVERMOGEN

Overige reserves

17,590

17,590
Egalisatiereserve

6,696

Voorzieningen
Voorziening Afvloeiingsregeling
5,000Kortlopende schulden

Crediteuren
11,918

2,673
Te betalen posten en overlopende passiva
60,208

74,42572,126

77,09896,412

99,688
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012Realistie
Budget
Realisatie


2012
2012
2011


Baten
Subsidie
165,540
165,540
159,509
Subsidie vernieuwend opbouwwerk
8,000
Subsidie Herdenkingen
3,230Subsidie wijkkrant via Huis van de Wijk
19,541
20,000

Subsidie Woon Service Wijk
21,510


19,145
Baten en Lasten voorgaande jaren
10,325Overige baten
17,822
7,850
29,968


237,968
193,390
216,622


Lasten
Huisvestingskosten
35,260
37,378
35,075
Personeelskosten
90,349
89,378
93,372
Bureaukosten
22,523
15,085
4,704
Activiteiten
26,074
25,800
24,474
Publiciteit
35,556
31,250
29,754
Vernieuwend opbouwwerk
8,050
Woon Service Wijk
21,510


19,149


231,272
198,891
214,578
Exploitatie saldo voor winstbestemming WOCB
6,696
-5,501
2,044Bestemmingexploitatiesaldo aan:

egalisatiereserve ad 6.696

1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN

De Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert is op 28 augustus 1964 statutair opgericht.
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 25 januari 2013.
De missie van Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert is als volgt geformuleerd:
Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB) heeft doel het behartigen van de belangen van de bewonersen/of bewonersgroepen van de wijk Buitenveldert.1.2 INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41203272

fiscaal nummer 002952087L01

Beloningsbeleid: CAO Welzijn

1.3 SAMENSTELLING BESTUUR PER 31 DECEMBER 2012

H.P.C.M. van Wissen: Voorzitter

F.H. Wienneke: Secretaris

W.A. Hendriksen: PenningmeesterAmstelveenlijn- Bijeenkomst

De presentaties van de diverse sprekers zijn nu beschikbaar als download in PDF formaat.

Commissie Geluidsoverlast

De Commissie Geluidsoverlast Buitenveldert van het Wijk-opbouwcentrum werd begin van dit jaar ingesteld.

4 en 5 mei Comité

De medewerkers van het 4+5 mei comité van het Wijkopbouw-centrum verzorgen al enige jaren de 4 mei herdenking.

Commissie Ruimtelijke Ordening

ROWOC behartigt de belangen van bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening, mede in het licht van de ontwikkeling van de Zuidas.

Culturele Commissie

De Culturele Commissie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die vanuit culturele en beroepsmatige achtergronden deel uitmaken van de commissie.