Tekstgrootte

Commissie Ruimtelijke Ordening


De Commissie Ruimtelijke Ordening behartigt de belangen van bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening, mede in het licht van de ontwikkeling van de Zuidas. De commissie bestudeert bestemmingsplannen, bouwplannen, verkeer en vervoerplannen, kapvergunningen, en al hetgeen van invloed is op de bereikbaarheid, de leefbaarheid, de veiligheid, de natuur en het milieu in Buitenveldert en Prinses Irenebuurt.

Waar relevant en mogelijk spreekt de Commissie Ruimtelijke Ordening in en verdedigt haar standpunten. ROWOC streeft naar duidelijke informatie, communicatie en inspraak voor de bewoners. Zij onderhoudt daartoe contacten met onder meer Stadsdeel ZuiderAmstel, Centrale Stad, Bewonersplatform Zuidas en het Projectbureau Zuidas en rapporteert aan de Wijkraad.


Inspraken


Indeling

 1. Zienswijze concept Visie Zuidas 2016 »
 2. Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021 »
 3. Inspraakreactie herprofilering van de De Boelelaan Oost »
 4. Campagne "Bijzonder Buitenveldert" »
 5. Prioriteiten vanuit de belangen van Buitenveldert voor de Visie Zuidas 2015 »
 6. Concept Agenda Groen 2015-2018 - Investeren in de Tuin van de Amsterdammer »
 7. Inspraak concept Gebiedsagenda Buitenveldert/Zuidas 2016-2019 »
 8. Voorkeursvariant Amstelveenlijn en de gevolgen in Buitenveldert »
 9. inspraak Voorontwerpbestemmingsplan Buitenveldert 2013 »
 10. Inspraak Ombouw Amstelveenlijn »
 11. Inspraak Concept Bomenbeleid »
 12. Inspraak Concept Woonvisie 2011-2014 »
 13. Inspraak Bezoekersregeling Parkeren »
 14. Inspraak Uitwerkingsbesluit Parkeren Stadsdeel Zuid 2012 »
 15. Inspraak concept-ontwerp bestemmingsplan studentenhuisvesting Ravel »
 16. Inspraak Actieplan verkeersveiligheid »
 17. Inspraak Parkeernota »
 18. Inspraak Milieubeleid »
 19. Inspraak Loopveld »
 20. Inspraak 2e HOV-as »
 21. Conceptnota: Beleidskader Sociaal Domein »
 22. Zienswijze WOCB nieuwe kapaanvraag Kalfjeslaan »


Zienswijze concept Visie Zuidas 2016

Aan: De Gemeente Amsterdam
RVE Zuidas,
T.a.v. Mw. M.M.E. van der Heide
Postbus 79092
1070 NC Amsterdam

Amsterdam, 25 februari 2016
Onderwerp: Zienswijze concept Visie Zuidas 2016

De Commissie Ruimtelijke Ordening van Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert behartigt de belangen van Buitenveldert op dit gebied.

Wij hebben kennisgenomen van de Concept Visie, de samenvatting en het verslag van de infoavond. Allereerst onze complimenten voor uw inspanningen daarvoor. Open en transparante uitwisseling van informatie en communicatie op de website, vooral over plannen en hoe daarbij kan worden geparticipeerd, zijn succesfactoren die kunnen worden verbeterd.

Wij hebben met name zorgen over de interactie tussen Buitenveldert/Zuidas. Het stadsdeel heeft een gebiedsplan en een gebiedsteam samengesteld. Onderzoek en Statistiek heeft een gebiedsanalyse samengesteld waarbij vraagtekens kunnen worden gesteld. Onze Commissie streeft naar een win-win situatie, waarbij de twee gebieden elkaar aanvullen, met allure en in harmonie, met respect voor elkaars welstand, voorzieningen en kwaliteiten. Eén van de succesfactoren van Buitenveldert (naast lucht, licht en ruimte) is nog steeds de diversiteit aan woningen, er is voor elk wat wils.

Lees meer

Zuidas in uitvoering

De verkeerscirculatie en – veiligheid in Buitenveldert/Zuidas in de komende 15 jaar vormen een groot probleem, met name wat betreft de avondspits. De huidige Visie is vooral gericht op de bereikbaarheid van bedrijven in Zuidas in de ochtend. De kruispunten zijn overbelast en kunnen niet met verkeerslichten alleen geregeld worden.

De visie zou ten aanzien van het milieu meer concrete acties kunnen vermelden. De afgelopen jaren hebben de bouw- en bomenkapwerkzaamheden tot grote luchtvervuiling geleid. Bomen in bakken zijn goed tegen de wind en luchtvervuiling en creëren sfeer.

Internationaal en ambitieus

Zuidas beter inpassen op haar omgeving en bewoners (strategische doelstelling van gebiedsagenda Buitenveldert/Zuidas:

 • Allure openbare ruimte (rekening houdend met architectuur van BTV).
 • Goede voetgangersoversteek De Boelelaan en andere hoofdroutes.
 • Betere verbinding met winkelgebied Gelderlandplein.
 • Meer bruggen over de vele watergangen.
 • Kunst en cultuur uitbreiden.

Levendige woonwijk

Wij zijn aangenaam verrast door de bijdrage van Ton Schaap, supervisor Zuidas op de pagina’s 52 en 53. Ook het programma Leef Zuidas zal daaraan bijdragen. Voorzieningen zijn belangrijk evenals spel- en sportmogelijkheden.

Verbonden door groen en water

Het zou mooi zijn indien deze verbindingen bijzondere aandacht krijgen als speciale routes. Het Groeifonds Groen wordt vaak ingezet om een probleem van Zuidas in Buitenveldert op te lossen, maar voor bewoners in Buitenveldert is niet duidelijk hoe zij inspraak en invloed kunnen krijgen op de aanpassing in hun omgeving (bv de Willem van Weldammelaan). Wij willen graag participeren. Daarnaast bepleiten wij meer alternatieve waterberging dan die op maaiveld, mede in verband met mogelijke muggenplagen. Groen (lucht) zou vooral ook tijdens de bouw van het Zuidasdok in ruime mate beschikbaar moeten zijn. Het Gijsbrecht van Aemstelpark is natuurlijk ook beschikbaar.

Kiezen voor fiets en OV

Dat is prima, maar vergeet de voetganger niet. Voor de Daklaan als fietsverbinding is inmiddels financiering beschikbaar, maar het is van groot belang dat ook voetgangers deze laan veilig kunnen gebruiken als een overbrugging binnen Zuidas. Een stoeltjeslift zou ook leuk zijn. Wat betreft de Buitenveldertselaan ontbreekt informatie.

Een doorkijkje na 2030

Wij zijn verbaasd over de opmerking op pagina 81 (mbt “Los van de ontwikkeling van vastgoed rond het station zijn er op de langere termijn nog twee ontwikkelrichtingen interessant en kansrijk. Allereerst kunnen we in Buitenveldert zoeken naar plekken voor een verdere verdichting, vooral in de vorm van extra woningbouw.”

Wat ons betreft is een verdere verdichting in Buitenveldert niet gewenst; immers licht, lucht en ruimte zijn essentiële succesfactoren. Ook het verder oprekken van het Zuidasgebied is niet gewenst.

Hoe nu verder?

Wij hebben goede nota genomen van de samenvatting van de concept Visie. Je moet met alle scenario’s rekening houden.


Met vriendelijke groet,
Namens de Commissie Ruimtelijke Ordening,
Mw. M.R.B.M. Disselhoff, Mw. M. Stoop

Download de Zienswijze concept Visie Zuidas 2016 in Word formaat »


Minder


Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021

Aan het College van B&W
Tav: De heer Drs. P.J.M. Litjens, Wethouder VV&O
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Amsterdam, 29 april 2016
Onderwerp: Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021

Geachte College, geachte heer Litjens,

De Commissie Ruimtelijke Ordening & Leefomgeving behartigt belangen van bewoners in Buitenveldert op dit gebied. De bewoners hebben al een aantal jaar en zullen nog vele jaren te maken hebben met een sterke toename van verkeersonveiligheid mede door de ontwikkeling van Zuidas, de aanwezigheid van menig hoofdnet in de wijk en vele voorzieningen. Regelmatig moeten zij ook omrijden en sluipverkeer dulden.
Wij hebben kennisgenomen van uw nadruk op verandering van gedrag in het verkeer. Dat en de andere maatregelen die u nastreeft zullen hopelijk bijdragen aan de verkeersveiligheid in Amsterdam. De bereikbaarheid van scholen is natuurlijk essentieel, maar alle voorzieningen hier zouden veilig bereikbaar moeten worden gemaakt via maatwerk en duidelijke keuzes.

Lees meer

Doorstroming van verkeer op het hoofdnet auto is belangrijk maar er moet meer gedaan worden aan de verkeersveiligheid van het langzame verkeer in Buitenveldert door aanpassing van de kruispunten (bv voetgangersbrug over kruispunten met hoofdnet auto), asfaltering en verbreding van fietspaden en zebrapaden met stoplicht. Fietsers (er komen er steeds meer) moeten het vaak doen met hobbelige tegelpaden met kuilen. Als men in plaats van het hobbelige tegelpad kiest voor glad asfalt worden er drie vliegen in een klap geslagen:

 1. De veiligheid neem toe. Fietsers wijken niet meer plotseling uit voor een plas of een kuil in het wegdek, waardoor valpartijen minder voorkomen.
 2. De fietser kan met meer plezier zijn weg afleggen.
 3. Comfortabel fietsen over lekker glad asfalt zal een twijfelende automobilist eerder verleiden om de auto te laten staan en de fiets te nemen.

Ook de verblijfsfunctie in winkelstraten en woongebieden loopt gevaar. Het profiel zou zo moeten ogen dat je voelt dat je te gast bent als automobilist tenzij je op een doorgaande weg rijdt.  Een voorstel voor de inrichting van de weg (bv de Willem van Weldammelaan): de fiets krijgt rode asfaltstroken en tussen deze stroken een smalle klinkerweg een enkele auto breed –zie ook de recente voorstellen van de ANWB in deze. Met andere woorden, wij willen graag heldere keuzes. De heldere keuze voor doorstroming op de doorgaande wegen willen wij ook terugzien in een heldere keuze voor verblijf als het om een woon- of winkelgebied gaat.

Verkeersonveilig voorbeeld

Het gaat om het kruispunt Van Nijenrodeweg/Van der Boechorststraat in de richting van de VU (inmiddels aangepast). Dit is een kruispunt dat in oorsprong duidelijk verschillende niveaus kende, een doorgaande voorrangsweg –fietsers gescheiden van auto’s- kruist een nevengeschikte klinkerweg –auto’s en fietsers delen de rijbaan. Het kruispunt is op dat moment niet opvallend veiliger of onveiliger dan andere soortgelijke kruispunten.

En dan verandert er wat. De ondergeschikte klinkerweg wordt aangepast, geasfalteerd, verbreed en de fietsers worden verwezen naar aparte fietspaden. Het resultaat is een veilige weg, maar een uiterst gevaarlijk kruispunt. Wekelijks gebeuren er ernstige ongelukken. Op beide wegen wordt hard gereden en ze zijn op het oog gelijkwaardig. Op het kruispunt regeert dientengevolge de sterkste verkeersdeelnemer.

Opvallend detail: de gemeente reageert afwijzend op meldingen. Samengevat luidt de reactie “dit kruispunt voldoet aan het boekje”. Pas na jaren en vele ongelukken gaat de gemeente tellen en wat blijkt? Inderdaad een “blackspot”.

Keren we in gedachten terug naar het bovenstaande voorbeeld, dan wordt de Van der Boechorststraat als volgt aangepast. De fiets keert terug op de straat op eigen rood gekleurd asfalt. Beide fietspaden grenzen zonder opsluitband aan de klinkerweg. De paden worden zo breed gemaakt dat er een strook klinkers overblijft die slechts één (1) auto ruim baan geeft. Aan de weg verschijnt het bord “Auto te Gast”.

Boechorststraat

Een kopie van deze zienswijze sturen wij aan de Bestuurscommissie Zuid.
Wij zouden dankbaar zijn indien u aan deze belangen van Buitenveldert tegemoet wilt komen.

Met vriendelijke groet,
Namens de Commissie Ruimtelijke Ordening,
H. Caron, M. Disselhoff, M. Stoop

Download Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021 in PDF formaat »


Minder


Inspraakreactie herprofilering van de De Boelelaan Oost

Aan het College van B&W
p/a Dienst Zuidas
T.a.v. Mw. Y.M. Backer
Postbus 79092
1070 NC Amsterdam

Amsterdam, 23 juni 2015
Onderwerp: Inspraakreactie met betrekking tot de Nota van Uitgangspunten voor de herprofilering van de De Boelelaan Oost

Geacht College,
De Commissie Ruimtelijke Ordening van Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert behartigt de belangen van Buitenveldert op dit gebied. Inspraakreacties kunnen tot en met 25 juni worden ingediend maar het Definitief Ontwerp zou in juli al klaar zijn. Wij verzoeken u in het Definitieve Ontwerp rekening te houden met de bezwaren van de bewoners en instellingen in de directe omgeving.

Lees meer

Maar ook met ons voorstel voor een 3e variant: het als eerste doortrekken van de Mahlerlaan. Daarna zou het verkeer via de Antonio Vivaldistraat afgewikkeld kunnen worden.

Buitenveldert/Zuidas is één gebied geworden. Toch blijkt steeds opnieuw dat verbinding tussen de twee wijken beperkt wordt. Hoe (veilig) Buitenveldertse bewoners, bezoekers en bedrijven kunnen bewegen op kruispunten op de De Boelelaan en vice versa het station en het centrum is niet de zorg van Zuidas, zo lijkt het.

De verkeerscirculatie in Buitenveldert/Zuidas in de komende 15 jaar is een groot probleem. De huidige Nota is uitsluitend in het voordeel van Zuidas terwijl het nog maar de vraag is of de doorstroming werkelijk zal verbeteren. De werkzaamheden duren ook nog eens twee jaar! Het kan niet zo zijn dat het verkeer dan maar via Buitenveldert wordt geleid.

Uit de opbrengst van de reacties op de Bouwstenen voor de nieuwe Visie Zuidas komen behalve kansen ook belangrijke zorgpunten naar voren. Allereerst is de bereikbaarheid op de langere termijn alleen te garanderen als het gebruik van de auto in de spits afneemt. Dit kan door samen met het bedrijfsleven in te zetten op meer gebruik van fiets en openbaar vervoer. Maar het feit dat het openbaar vervoer wordt geweerd op de De Boelelaan is daarmee strijdig.

Met vriendelijke groet,
Namens de Commissie Ruimtelijke Ordening,
Mw. M.R.B.M. Disselhoff

Minder


Campagne "Bijzonder Buitenveldert"

Bijzonder Buitenveldert

De Vrienden van Bijzonder Buitenveldert willen de bijzondere kwaliteiten van de meest succesvolle naoorlogse wijk expliciet op de kaart zetten, zodat er bij toekomstige ontwikkelingen ook nadrukkelijk rekening mee wordt gehouden. Eerder was er de startbijeenkomst, georganiseerd door Commissie Ruimtelijke Ordening van het WOC Buitenveldert met presentaties van Arjan Hebly, architect die onderzoek heeft gedaan naar de Bijzondere Kwaliteiten van Buitenveldert en Hans v.d. Schaaf, directeur van het Van Eesterenmuseum »

Doelstellingen:

 1. Werven bewoners die zich als vrijwilliger willen inzetten voor behoud en versterken van de kwaliteiten van Bijzonder Buitenveldert
 2. De geschiedenis van Buitenveldert optekenen aan de hand van de verhalen van vroege bewoners van Buitenveldert (vanaf 1958)
 3. Permanente tentoonstelling opzetten over de kwaliteiten van Bijzonder Buitenveldert, i.s.m. het Van Eesterenmuseum

De bijeenkomsten zijn van 19.00 tot 22.00 uur in het MFC Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, 1082,LP, Amsterdam

Download het Inschrijfformulier Bijzonder Buitenveldert. »

Download Campagneposter Bijzonder Buitenveldert. »
Prioriteiten vanuit de belangen van Buitenveldert voor de Visie Zuidas 2015

25 januari 2015

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Levendigheid/leefbaarheid
Veiligheid
Communicatie, participatie.

Buitenveldert is de meest succesvolle naoorlogse wijk van Nederland, niet alleen vanwege het integrale ontwerp van Cornelis van Eesteren met veel licht, lucht en ruimte, maar vooral ook vanwege de bewoners die de leefomgeving bewaken, ofwel de hoge sociale kwaliteit van de wijk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek en de centrale stad beschouwen Buitenveldert en Zuidas als één gebied. Amsterdam schreef de Visie Burgerparticipatie: Van bolwerk naar netwerk, ten aanzien van beleidsparticipatie en sociale participatie.

Lees meer

Prioriteiten vanuit de belangen van Buitenveldert voor de Visie Zuidas 2015

 1. Zuidas bereikbaar. Station Zuid als OV knooppunt moet te allen tijde goed en snel bereikbaar zijn voor alle bedrijven, bewoners, bezoekers. Ons inziens dienen meer maatregelen te worden genomen om chaos te voorkomen in de vele jaren die de aanleg van het Zuidasdok in beslag zullen nemen. Daarnaast zouden bussen niet allemaal dezelfde route moeten afleggen en trams moeten worden doorgetrokken. En er zijn 24/7 alternatieven nodig bij storingen. Zuidas, de maaiveldgedachte is mooi, maar kan niet overal vol gehouden worden.
 2. Verbonden met de stad. De Minerva-as moet na de Lex van Deldenbrug worden doorgetrokken via de Willem van Weldammelaan naar het Gijsbrecht van Aemstelpark zonder dat dit ten koste gaat van de aanwezige bijzondere groene en cultuurhistorische kwaliteit. Daarnaast zou meer aangesloten moeten worden op het (groene) stratenplan van Buitenveldert. Bijvoorbeeld door bruggen over de Boelegracht en De Boelelaan ingericht als de Van Nijenrodeweg. Zuidas mag geen eiland blijven.
 3. Levendige woonbuurt. Allure en levendigheid mogen niet achterblijven op de Buitenveldertselaan/ Parnassusweg, de Van Leyenberghlaan/Beethovenstraat en de flanken van de Zuidas. Buitenveldert werd ontworpen door Van Eesteren en Oud Zuid door Berlage. Zuidas is niet ontworpen in relatie tot de omgeving en vooral als zakencentrum. Dat vormt een groot onderscheid met risico’s. Daarom zijn woningen en integratie met bewoners uit de omgeving essentieel. En net zoals in de retail zou het 7 dagen per week werken en verblijven gestimuleerd moeten worden. Zuidas, kijk om je heen.
 4. Zuidas op de fiets. De verkeersveiligheid, met name voor het langzame verkeer op de kruispunten, moet optimaal geregeld zijn. Als eerste zouden daarom voor de fietsers meer veilige (groene) routes moeten worden aangelegd, bij voorbeeld door een extra passage onder het dok of door bredere, goed onderhouden fietspaden. Maar ook ondergrondse fietsenstallingen en bedrijfsfietsen. Zuidas, maak een integraal verkeerscirculatieplan.
 5. Werk in uitvoering. Compenseer overlast en bomenkap door extra aandacht voor de wensen van Buitenveldert, bv door maatregelen ter bestrijding van luchtvervuiling en herplant van grote bomen aan de De Boelelaan. Communiceer breed en tijdig en zorg voor bewegwijzering. Verkeer- of parkeeroverlast dient te allen tijde vermeden te worden. Zuidas, werk duurzaam en doe iets extra’s voor de omgeving.
 6. Internationaal en ambities. Om Zuidas dynamisch te houden dient meer rekening te worden gehouden met de expats en de creatieven die van toegevoegde waarde kunnen zijn. Maar ook kan een voorbeeld worden genomen aan het buitenland in relatie tot benutting van de openbare ruimte. De sociale kwaliteit en integratie van bewoners zijn belangrijke succesfactoren in een nieuwe wijk maar ook innovatieve retailbedrijfjes zijn hot. Zuidas zou verder meer aandacht kunnen schenken aan een internationale warme, speelse, interessante en groene openbare ruimte. Nu heersen er vooral een lokaal gedrag en beleid gericht op gebouwen en mobiliteit. Zuidas, kijk naar buiten.
M.R.B.M. Disselhoff, voorzitter Cie. Ruimtelijke Ordening WOCB 25 januari 2015.

Minder


Concept Agenda Groen 2015-2018 Investeren in de Tuin van de Amsterdammer

Aan het College van B&W
T.a.v. de heer A. Choho, wethouder O.R. en Groen
Gemeente Amsterdam, Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM

Onderwerp: Concept Agenda Groen 2015-2018 Investeren in de Tuin van de Amsterdammer

Amsterdam, 21 mei 2015

Geachte College, geachte heer Choho,
Dank voor uw concept visie op de groene stad en de regio in de vorm van de Agenda Groen, beleidskader en afwegingskader. Inmiddels zult u het advies en de vragen van Bestuurscommissie Zuid en het Parkenoverleg Amsterdam ontvangen hebben.

Daarnaast willen extra aandacht vragen voor het belang van het Gijsbrecht van Aemstelpark, een monumentaal, verrassend en in beweging zijnd Stadspark in de Ringzone van het gebied Buitenveldert/Zuidas.

Lees meer

Wij vragen u dit Stadspark in de Agenda op te nemen, mede in het licht van het volgende.

 1. De bevolking in Buitenveldert/Zuidas wijzigt van samenstelling: toestroom van jonge gezinnen, studenten, expats en bewoners Zuidas. Het stadspark dient voor alle bewoners een recreatieve functie bieden zonder overlast of schade toe te brengen. De sociale kwaliteit in het gebied Buitenveldert/Zuidas zou daarmee versterkt worden.
 2. Onlangs is gebleken dat de luchtvervuiling door vliegverkeer hier sterk toeneemt, maar ook het autoverkeer en de bouwwerkzaamheden voor Zuidas zijn van grote invloed op de luchtkwaliteit. Het park is daarom van levensbelang als groene long.
 3. Het park vormt de verbinding tussen het Amsterdamse Bos en het Amstelpark, en is langer dan het Vondelpark. Ten behoeve van het gebruik zijn investeringen nodig, ook op het gebied van informatie en communicatie.
 4. Wij bepleiten bevordering van de verbinding met Zuidas, o.a. via de groene loper Willem van Weldammelaan en het doortrekken van Art Zuid naar het Gijsbrecht van Aemstelpark.
 5. Het Gijsbrecht van Aemstelpark is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur en van de Ecologische Hoofdstructuur. Deze functies zijn van belang voor héél Amsterdam.
 6. Het deelgebied De Eilanden heeft Rijksmonumentale bescherming vanwege het uitzonderlijk functionalistische ontwerp in aansluiting op de wijk.

Buurtinitiatief

Op initiatief van de Commissie Ruimtelijke Ordening van Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert hebben bewoners en bezoekers zich in 2014 verenigd tot de Vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark. De belangstelling voor wat er met het park gebeurt is groot. Steeds meer mensen namen deel aan de informatie-avonden, de schouwen en de excursies die werden georganiseerd.

Vrijwillige investering

De Vrienden zetten zich in voor medebeheer, voor het organiseren van kleinschalige activiteiten, voor natuureducatie over flora en fauna en voor uitbreiding van kunst en cultuur in het park. Dit alles met als uitgangspunt: meer verbinding, ontmoeting, beweging en recreatie. Elke maand verschijnt een nieuwsbrief met activiteiten.In maart werd meegedaan aan de Landelijke Opschoondag en op 31 mei zijn er activiteiten in het kader van de Dag van het Park. In juni zal de Commissie Vrienden GvA Park worden ingesteld door de Wijkraad van de Stichting WOCB.

Tenslotte

Wij zijn zeer verheugd over de plannen voor een bomen- en natuurwaardenkaart. Buitenveldert is al sinds 1958 onderdeel van Amsterdam en heeft inmiddels ook op dit gebied kwaliteit in huis.

Mocht u zich persoonlijk op de hoogte willen stellen, dan zijn wij graag bereid u een rondleiding door het park te geven.

Met vriendelijke groeten,
Monique Disselhoff, voorzitter Cie. RO
Inge Boon, lid
Marjan Stoop, lid
Fieke Konijn, lid

Minder


Inspraak concept Gebiedsagenda Buitenveldert/Zuidas 2016-2019

Aan het Algemeen Bestuur Zuid
Openbare vergadering 15 april 2015

Onderwerp: Inspraak concept Gebiedsagenda Buitenveldert/Zuidas 2016-2019

Geachte Dames en Heren, Zuidas krijgt alle aandacht en middelen ten koste van de omliggende wijken. Het mag niet zo zijn dat daarvoor de leefbaarheid en het aanzien van het cultuurhistorisch belangrijke Buitenveldert worden opgeofferd. Wij bepleiten een win-win situatie.

De grenzen van Zuidas liggen vast maar de invloed op Buitenveldert is groot. Parkeerduurbeperking is voor ons van groot belang, evenals de bereikbaarheid van het station en adequaat openbaar vervoer. Wat betreft projectontwikkeling zien wij graag een breder aanbod van voorzieningen in Buitenveldert evenals aanpak van de leegstand. Wat betreft natuur en milieu een bomenbalans en meetpunten luchtkwaliteit.

Lees meer

Voor verbinding en integratie van beide wijken bepleiten wij de herinvoering vanhet Driepartijen overleg tussen Zuidas, Bestuurscommissie en Buitenveldertse bewoners en ondernemers.

Wat betreft de participatie en het medebeheer van bewoners in Buitenveldert bepleiten wij tevens maandelijks overleg met de Gebiedsmanager in het Huis van de Wijk , zodat van gedachten kan worden gewisseld op basis van informatie en communicatie. Een organigram zien wij graag opgenomen in de agenda.

De invloed van de Stadsregio Amsterdam krijgt geen aandacht in de concept Gebiedsagenda Buitenveldert/Zuidas, evenmin als die van de Provinciale Staten en andere instanties.

In verband met de ombouw van de Amstelveenlijn, een project van de Stadsregio maar sterk beinvloed door Zuidas, worden hogere geluidswaarden aangevraagd, de halte A.J. Ernststraat opgeheven en onvoldoende vervangend vervoer geregeld. De veiligheid van het langzame verkeer op de kruispunten en hoofdnet auto is eveneens een groot knelpunt. sterke lobby voor Buitenveldert graag!

Buitenveldert ligt dan wel buiten de ring maar is onlosmakelijk verbonden met Amsterdam. Wij vragen u op te komen voor de belangen van Buitenveldert bij de Ontwikkelingsstrategie van de centrale stad. Immers, Buitenveldert is de meest succesvolle naoorlogse wijk van Nederland maar dreigt buiten de boot te vallen. Een ander voorbeeld van de centrale Stad: het Gijsbrecht van Aemstelpark wordt niet genoemd in de concept Agenda Groen.

Wij danken u voor uw aandacht en medewerking.
M. Disselhoff,
I. Boon,
M. Stoop,
S. Konijn

Minder


Datum: 28 december 2012

Onderwerp: inspraak Voorontwerpbestemmingsplan Buitenveldert 2013

De Commissie Ruimtelijke Ordening van Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert behartigt belangen van bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening in Buitenveldert. De Commissie heeft de volgende opmerkingen, vragen en bezwaren ten aanzien van het voorontwerp:

Tav Cultuurhistorische verkenning en advies.

Prijzenswaardig is de expliciete aandacht die wordt gegeven aan de karakteristieke stedenbouwkundige opzet van de wijk en in het bijzonder het grote belang van de groenstructuur / verhouding bebouwing – openbare ruimte. Een punt van aandacht is dat de tussenwaarderingskaarten van de Cultuurhistorische verkenning niet zijn bijgevoegd, terwijl de waardering op deze kaarten wel van invloed is op de bescherming van de footprint van de bebouwing in orde 3 (zie Toelichting p. 45 onder punt 2).

Wat niet prijzenswaardig is, is het feit dat het Stadsdeel niet bereid lijkt werkelijk orde op zaken te stellen; door te bezuinigen op handhaving, toezicht, welstand, onderhoud en beheer maar ook allerlei afwijkingen toe te staan, kunnen bewoners en Buitenveldert ernstig worden gedupeerd. Een voorbeeld daarvan is het feit dat het stadsdeel niet wil overgaan tot zorgvuldige omgang met de bijzondere waarden in de wijk conform de onderzoeksresultaten van het Bureau Monumenten en Archeologie.

Wij streven ernaar Buitenveldert te behouden als meest succesvolle naoorlogse wijk van Nederland en als ideaalbeeld van het AUP van Van Eesteren. Dat zou ook een verplichting moeten zijn voor het Stadsdeel. Met dit voorontwerp is er meer flexibiliteit dan bescherming.

Er moet voorzichtig omgegaan worden met de kwaliteiten van Buitenveldert als goed opgezette wijk, evenwichtige bebouwing, groen, ruimte en water. Het grootstedelijk milieu en alles wat daarbij hoort past eerder bij de Zuidas; de ligging van de Zuidas tegen Buitenveldert aan kan juist heel nuttig zijn voor de wisselwerking en het contrast tussen lommerrijk Buitenveldert en hoogbouw Zuidas.

Tav Regels

Ad art.1.19 Bestaand, ad a wijzigen in:
Bebouwing, zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Begrippen als bereikbaarheid (ook ten behoeve van de brandweer), bouwbesluit, bouwverordening, dakkapel, gestapelde woning, grondgebonden woning, e.a. dienen te worden toegevoegd. Wat betreft parkeren is regelgeving onvoldoende ingevuld. Er zijn teveel misstanden.
Ad art. 15.1, c, Verkeer, laten vervallen: uitsluitend ter plaatse van de Buitenveldertselaan.
Art. 20.3 Wijzigingsbevoegdheid. Dit dient te vervallen omdat het dagelijks bestuur cultuurhistorisch niet over de juiste argumenten beschikt.
Art. 25.4 Doelmatigheidsbepaling. Laten vervallen. Een omgevingsvergunning verlenen in afwijking van 25.1 omdat anders het meest doelmatige gebruik wordt beperkt lijkt een drogreden.

Tav Toelichting.

Ad 3.2, blz 21. Buitenveldert in Balans.
Als belangrijkste en meest gewaardeerde kwaliteiten van Buitenveldert die in de toekomst behouden moeten blijven worden genoemd:

 1. de ruime opzet van de wijk met veel groen en water;
 2. de rustige en veilige leef- en woonomgeving;
 3. het relatief goede voorzieningenaanbod (winkels, kerken en scholen).

Hoe verhoudt zich deze constatering met wat onder 5.3 blz 66 staat:
appartementen die o.a. in Buitenveldert-Noord zullen worden gebouwd "in een stedelijke gemengde setting", in een gebied nu nog als "tuinstedelijk" te boek staand, maar dat in de toekomst zal gaan behoren tot het (hoog)stedelijke centrumgebied? Bovendien gaan het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan uit van het behoud van rustige woonbuurten.
Legt men de versie van het voorontwerp dd. 25-9-2012 naast de versie van 6-11-2012, dan valt op dat de Nota van Uitgangspunten is geschrapt (versie 25-9, 1.1, blz 3) en dat daarmee een paar essentiële punten is verdwenen: zoals "een conserverend bestemmingsplan om de feitelijke situatie recht te doen".

Ad 3.2, blz 23, ad 2. Verbinding met Buitenveldert.
Hier wordt gesteld dat de stedelijke ontwikkeling langs de hoofdassen zal bijdragen tot een steviger verbinding van Buitenveldert met de Zuidas. Hoe werkt dat in concreto? De fysieke scheiding tussen Buitenveldert en Zuidas wordt gevormd door de De Boelegracht. De constructie van zegge en schrijve één langzaam verkeer brug zal daar niets aan veranderen. Deze smalle verbinding eindigt haaks op de De Boelelaan maar wordt intens gebruikt als toegangsweg naar het station en als overloop van Zuidas medewerkers en bezoekers naar Buitenveldertse parkeerplaatsen en voorzieningen.

Ad 3.2, blz 23, ad 3. Openbaar Vervoerontsluiting.
Het OV in Buitenveldert geeft zeker aanleiding tot verbeterde ontsluiting. Het oostelijk deel van Buitenveldert is nagenoeg verstoken van OV. De aanleg van een tramlijn naar of via het Gelderlandplein wordt wenselijk genoemd, maar het zal naar alle waarschijnlijkheid wel bij wensen blijven. Wij bepleiten daarnaast het door-trekken van tram- en/of buslijnen in oost-west richting en het behoud van de haltes aan de A.J. Ernststraat.

Ad 3.2, blz 26. Ontwikkelingsvisie.
"Langs de stedenbouwkundige assen kan in de toekomst geleidelijk meer verstedelijking plaatsvinden." De stedelijke hoofdassen zijn o.a. de De Boelelaan en de Van Nijenrodeweg. In de Verkenningen transformatiemogelijkheden bebouwing Buitenveldert (stadsdeel Zuid, jan. 2013) is in beeld gebracht wat dat kan betekenen: renovatie, aanbouw en optoppen en: sloop/nieuwbouw. Betekent dit bv dat een groot flatgebouw aan de De Boelelaan zonder bezwaar gesloopt kan worden en vervangen door hogere hoogbouw? En dat de Dudokflats zullen sneuvelen?

Ad 3.3.2, blz 28. Wonen/short-stay.
Hier wordt gesteld dat short-stay volgens jurisprudentie bij strikte toepassing van de bestemmingsbepalingen niet binnen de standaard woonbestemming past. Het stadsdeel vindt echter dat de short-stay functie wel binnen de stedelijke woon-omgeving van de wijk past. Short-stay is echter iets anders dan regulier wonen: door aankomst- en vertrek bewegingen van de diverse gebruikers en het vrijblijvende karakter van deze woonvorm veroorzaken deze bewoners veel overlast (vanwege het korte verblijf bekommert men zich minder om de buren en de regels). Bovendien zullen woningen die voor short-stay in aanmerking komen onttrokken worden aan de huursector, en op die markt heerst al schaarste.

Ad 3.3.2, blz 37. Parkeren. Zie ook Ad 3.2. blz 34.
In de nota Parkeren Zuid wordt gesteld dat de parkeerdruk in Buitenveldert laag is en dat er voldoende parkeerruimte aanwezig is om autonome ruimtelijke ontwikkelingen - die een toename van de parkeerbehoefte inhouden - op te vangen. Dit is pertinent onjuist.
Er is op zich genoeg parkeerruimte voor de woon/werk wijk, maar door het verschil in parkeertarieven tussen Buitenveldert en Zuidas(garages) bestaat er een zeer groot beslag door forenzen en Zuidasparkeerders op de parkeerplaatsen in Buitenveldert. De parkeerplaatsen zijn niet of nauwelijks meer beschikbaar voor de bewoners en hun bezoekers. Een hernieuwde parkeerregeling voor (bewoners)belanghebbenden moet hier de oplossing bieden, evenals het afschaffen van goedkope dagkaarten.

Ad 5.2. blz 60. Structuurvisie Amsterdam.
Volgens de Structuurvisie kenmerkt de ontwikkeling van Buitenveldert zich als uitrol centrumgebied, internationalisering van de zuidflank en versterking van de aantakking op de groene scheggen. De verdichting op de Zuidas maakt het mogelijk de groene scheggen te behouden en uit te nutten. Betekent dit dat straks de groene scheggen niet bebouwd mogen worden met woningen maar wel met allerlei voorzieningen? En zo ja, in welke mate?

Ad 5.9, blz 80. Verkeer.
Hier wordt gesteld dat het RVVP geen directe gevolgen heeft voor het plangebied. De aanstaande ombouw van de Amstelveenlijn, de schrikbarend toegenomen luchtvervuiling en het cumulerend lawaai van het toenemende en toegenomen verkeer en vervoer, inclusief dat van gevaarlijke stoffen, met name op het Hoofdnet auto in Buitenveldert, mogen niet gemakshalve over het hoofd worden gezien. Deze feiten zijn immers in tegenspraak met het zorgen voor een duurzame leefomgeving.

Ad 5.10, blz 87. Concept bomenbeleid Stadsdeel Zuid.
Door het terugdringen van het aantal regels in afwijking van het centrale beleid zal de duurzaamheid van het bomenbestand in Buitenveldert verder worden aangetast. Stadsdeel Zuid streeft, zo lijkt het, naar een zeer uitgedund en gereduceerd bomenbestand, ten eerste ten behoeve van de kostenreductie van het onderhoud en ten tweede ten behoeve van waterberging voor de Zuidas omdat Zuidas daarvoor betaalt.

Ad 6.6.2, blz 96. Waterparagraaf/waterberging.
Er zou geen sprake zijn van toename van de verharding in Buitenveldert maar door de verharding van de Zuidas moet Buitenveldert wel extra waterberging dulden. Van het ecolint langs het Kleine Loopveld is nu weinig meer over. Het argument van kwaliteitsverbetering is meermaals gehanteerd maar nooit waargemaakt (zie ook het advies van de Technische Advies Cie. Hoofdgroenstructuur).

Ad 6.7, blz 97/98. Geluid.
Wij maken bezwaar omdat geconcludeerd moet worden dat er zeer soepel, flexibel en genereus omgegaan zal worden met het verlenen van ontheffingen voor vastgestelde toelaatbare waarden. Naast externe factoren als verkeer en luchtvaartverkeer zou ook aan geluidsisolatie binnen een woning meer aandacht geschonken moeten worden.

Ad 6.8, blz 98/99. Luchtkwaliteit.
"Het beschermen van de gezondheid van mensen staat centraal". Dit moge het ideaal zijn, de werkelijkheid is weerbarstiger. Er worden onvoldoende meetpunten gebruikt en onvoldoende maatregelen getroffen. Het concentratiebeleid t.a.v. het Hoofdnet auto levert enkele van de meest luchtvervuilde omgevingen op, met name in Buitenveldert West en -Noord.

Ad 6.9.4, blz 105/106. Externe Veiligheid Transport.
Het huidige bestemmingsplan gedoogt de bestaande overschrijding van de oriëntatiewaarde langs de A10-zuid. Het groepsrisico zal niet toenemen als gevolg van het voorontwerp. Onduidelijk is hoe dat wordt waargemaakt. Er wordt alleen gemeld dat het bevoegd gezag in een toelichting op het plan een verantwoording voor het groepsrisico moet opnemen.

Ad 6.9.4, blz 106. Vaarwegen.
"De vaarroute is niet aangewezen als transportroute Water conform de circulaire Risico-normering vervoer gevaarlijke stoffen. Daarom zijn er geen risicocontouren voor het PR of GR van toepassing voor deze vaarweg". Toch vinden incidentele transporten van gevaarlijke stoffen plaats over deze vaarweg. Conclusie: Als deze vaarweg dus niet is aangewezen voor vervoer van gevaarlijke stoffen, bestaan deze transporten dus ook niet. Een inventieve maar risicovolle redenering!

Tot slot

Tot slot bepleiten wij dat het Stadsdeel zich inzet voor onderzoek en beleidsontwik-keling voor de instandhouding en ontwikkeling van de naoorlogse gebieden conform het ISV Verdeelbesluit Monumenten 2012 e.v. Wij willen daarbij bovendien graag een rol spelen. De nota van wijzigingen zien wij graag van u tegemoet.

Namens de Commissie Ruimtelijke Ordening WOCB,
Mw. J. Lammersen-Rinzema, Mw. M. Disselhoff
Inspraak Concept Bomenbeleid


Bomenbeleid
Geacht Dagelijks Bestuur;

Zoals in uw brief van 14 december 2010 aangekondigd wilt u - als enig Stadsdeel - afwijken van de Model Bomenverordening Centrale Stad uit oogpunt van bezuiniging (zie derde alinea). Dit ondanks het feit dat uit hoofde van de WABO al meerdere vergunningen, ontheffingen en meldingen worden geïntegreerd tot één vergunning, de Omgevingsvergunning, waarmee u al veel tijd en capaciteit bespaart. En er zijn alternatieven voor bezuiniging. Is het bijvoorbeeld nodig dat u externe deskundigen inhuurt zonder gebruik te maken van centrale mogelijkheden? Moet er niet bespaard worden op de grote luxe werf in het Gijsbrecht van Aemstelpark? Hoe is daar de verhouding tussen kosten en baten?

De afwijkingen van de Model Bomenverordening betreffen o.a. bij de definities, het bomenfonds, de monumentale houtopstanden en de relatie tussen een aanvraag voor een (kap)vergunning en een aanvraag voor plaatsing op de lijst monumentale houtopstanden. Wij maken ernstig bezwaar tegen deze afwijkingen, want uw beleid heeft grote gevolgen voor het groene karakter van en de volksgezondheid in Buitenveldert. En u stelt uw eigen belang boven het algemeen belang.

Wij zijn met name geschrokken van uw voorstel om alleen houtopstand met een stamomtrek van minimaal 65 cm (ipv 31 cm) gemeten op 130 cm hoogte boven het maaiveld kapvergunningsplichtig te maken. Dit betekent een vrijbrief voor ongebreidelde kap. Verder laat u een voorschrift over herplant danwel storting in het bomenfonds vervallen, dat betekent kapitaalvernietiging.

Al jaren bepleiten wij bij u voor een inventarisatie van de monumentale bomen in Buitenveldert en het opstellen van een monumentale bomenlijst. Buitenveldert is, zoals gebruikelijk, weer als laatste aan de beurt. Dit terwijl er hier juist de meeste kap plaatsvindt ten behoeve van waterberging van de Zuidas en zogenaamde kwaliteitsverbetering. Wij pleiten ook al jaren voor een bomenbalans. Graag zien wij dat u daaraan nu eens gevolg geeft.

Wat betreft het grootstedelijk project Zuidas geldt de Model Bomenverordening van de Centrale Stad. Aangezien zeker de helft van de Zuidas nog onder het Bestemmingsplan Buitenveldert valt, bestaat verwarring over dat deel dat onder uw beleid valt. Wij verzoeken u dat door middel van een kaart aan ons duidelijk te maken. En nergens wordt vermeld dat kap niet eerder mag plaatsvinden dan bij feitelijke uitvoering van herprofileringen, herinrichtingen en bouwinitiatieven.

Informatie over dreigende vernietiging van houtopstanden is niet structureel en adequaat geregeld. Omwonenden en organisaties die zich inzetten voor het behoud van (monumentale) bomen worden onvoldoende geïnformeerd.

Eén van uw hoofddoelstellingen is: Amsterdam Zuid kan schoner en groener, bijvoorbeeld door het planten van bomen. Daartoe zou het goed zijn dat u bedrijven, woningcorporaties en project-ontwikkelaars in het Stadsdeel aanmoedigt een structurele bijdrage te leveren daar waar zij actief zijn.

Tenslotte dienen voor de gehele De Boelelaan - als onderdeel van de Hoofdbomenstructuur - bomen van de 1e grootte te worden aangeplant en zorgvuldig beheerd. Daartoe dienen nu al vast maatregelen te worden genomen.

Wij verzoeken u uw beleid en verordening in deze te heroverwegen en zich te conformeren aan de Model Bomenverorderning zoals die met andere stadsdelen en enkele gemeentelijke diensten is overeen-gekomen. Graag ontvangen wij een Nota van Beantwoording.

Met vriendelijke groet en dank voor uw medewerking,
Commissie Ruimtelijke Ordening,

M. Disselhoff, voorzitter
Inspraak Concept Woonvisie 2011-2014

buitenveldert
Geacht Dagelijks Bestuur;

Bovengenoemde concept Woonvisie 2011-2014 is samen met de Uitvoeringsregels vanaf donderdag 29 december gedurende 6 weken ter visie gelegd, dat betekent tot 9 februari. Op de website van het stadsdeel staat echter tot 7 februari. Wij nemen aan dat dat een vergissing is.

De totale nieuwbouw (huur en koop) in Zuid in de periode 2007 t/m 2010 bestond uit de volgende percentages:
sociale sector: 28,2, middeldure sector: 4,5 en vrije sector: 67,3.

Het stadsdeel telt per 1 januari 2011 76.672 woningen en 135.862 inwoners. Wie in Stadsdeel Zuid woont, wil niet graag verhuizen. Dat geldt zeker voor Buitenveldert. Het aantal koopwoningen voor gezinnen is gestegen, nu veel sociale huurwoningen worden verkocht zodra deze vrijkomen. Het aantal vrije sector woningen is enorm gestegen, mede vanwege de Zuidas. Het is belangrijk dat het succes van de wijk Buitenveldert wordt gecontinueerd door voor elke gezinssamenstelling en inkomensgroep genoeg woningen en leefruimte beschikbaar te hebben

Nu de woningmarkt op slot zit moeten wij ervoor zorgen dat problemen worden voorkomen. In reactie op de concept Woonvisie (overigens niet erg leesbaar) pleiten wij dan ook voor het volgende:

Blz 7 – 2B: Rijksbeleid/Huurbeleid

Voor zover mogelijk de liberalisatie van goedkope huurwonigen beperken, zodat ook de lagere inkomens nog in Buitenveldert kunnen wonen.

Blz. 11 – 3: Stedelijke kaders/Woonruimteverdeling.

Het vergunningenstelsel wordt vervangen door een afsprakenstelsel voor woningen tot maximaal 140 punten, opgesteld door de woningcorporaties. Afspraken zijn meestal vrijblijvend, daarom pleiten wij voor openbaarheid. Aan het eind van de betreffende tekst staat dat voor huurwoningen onder de 140 WWS punten een huisvestingsvergunning nodig. Dit lijkt tegenstrijdig.

Blz. 14 – 4: Rol Stadsdeel/Short stay

Als short stay profijtelijker is dan reguliere verhuur, zullen er toch meer short stay appartementen verschijnen, al dan niet legaal. Short stay mag niet ten koste gaan van de betaalbare huurwoningen- voorraad.

Blz. 20 – 6C: Studenten/huisvesting

Studenten zo veel mogelijk als groep huisvesten in aparte gebouwen. In de praktijk geeft het huisvesten van studenten in een regulier flatgebouw met andere huurders moeilijkheden vanwege de grote verschillen in leefstijl. Bij renovatieprojecten, waarbij tijdelijk leegstand ontstaat, is deze situatie zeer bekend.

Blz. 25 – 7C: Realiseren van woningbouw

Een overzicht van nieuwe bouwlocaties in Buitenveldert ontbreekt. Ook pleiten wij voor inzicht in de zelfbouwmogelijkheden. Plannen van projectontwikkelaars worden niet duidelijk gecommuniceerd. Het kan toch niet zo zijn dat het kiezen van nieuwbouwlocaties volledig wordt overgelaten aan de markt. Bewoners willen beter en eerder worden geïnformeerd.

Blz 27 – 8B: Duurzaamheid/monumenten

Naast een handboek voor monumenteigenaren, zou er zo spoedig mogelijk een lijst van monumenten moeten worden vastgesteld volgens de nieuwe AUP kaart. Buitenveldert heeft veel bijzondere woningen en gebouwen, die bescherming behoeven.

Blz 27 – 8C: Kwaliteit/Leefbaarheid

Het mag niet zo zijn dat verloedering van woningen de leefbaarheid in gevaar brengt. Inventarisatie in overleg met de politie en passende maatregelen dienen tijdig te worden opgesteld.

Vernieuwbouwverklaringen

Het beleid rond vernieuwbouwverklaringen is niet duidelijk. U bent er een voorstander van om het onderwerp woningonttrekking te dereguleren. Waarom?

Concluderend, wij voorzien excessen door de hoge marktdruk en daarom pleiten wij voor uiterste zorgvuldigheid, duidelijkheid, toezicht en structurele handhaving.

Naast Buitenveldert in Balans, de Visie Zuidwaarts, het nieuwe Horecabeleid, het nieuwe Evenementen-beleid zal ook deze nieuwe Woonvisie de basis vormen voor het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Buitenveldert dat in 2014 in moet gaan. Buitenveldert moet een succesvolle wijk blijven.

Wij streven op korte termijn naar een gezamenlijk georganiseerde bewonersbijeenkomst in het MFC Binnenhof, getiteld Wonen in Buitenveldert en Zuidas, waarbij uitgebreid op de ontwikkelingen wordt ingegaan.

Graag ontvangen wij een Nota van Beantwoording.

Met vriendelijke groet,
Commissie Ruimtelijke Ordening,

M. Disselhoff, voorzitter
C. Lammersen-Rinzema, lid
Stadsdeel Zuid,
T.a.v. Leden Commissie Leefomgeving

Datum: 14 december 2011
Onderwerp: Inspraak Bezoekersregeling Parkeren

Geachte Dames en Heren,

De Commissie Ruimtelijke Ordening van het WOCB is verheugd dat begin volgend jaar een experiment wordt gestart met een bezoekersregeling voor huishoudens langs de De Boelelaan in aanvulling op de bestaande regeling kraskaarten voor mensen van 65+ en gehandicapten.
Daarnaast heeft zij de volgende opmerkingen:
Wij verzoeken u de kraskaartregeling voor personen van 65+ en gehandicapten in stand te houden, zeker tijdens dit experiment.

De beschrijving van de betreffende gebieden Buitenveldert Noord-West en Buitenveldert Noord-Oost is anders dan vermeld op de kaart, namelijk het blok tussen de Van Leyenberghlaan en de Willem van Weldammelaan komt niet voor in de beschrijving. U gelieve dit blok erbij te betrekken.
Bovendien is het nog maar de vraag of er genoeg parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn gezien de grote hoeveelheid forenzen die in dit gebied parkeren.

In het blok Noord-West wonen veel studenten en tijdelijke huurders. De vraag is of zij mee willen doen aan dit experiment, temeer daar zij alleen kunnen kiezen voor een regeling van 50% korting. Wij verzoeken u beide regelingen aan te bieden.
Wij spreken de voorkeur uit voor een regeling met een pas of met een aangepaste kraskaart.
Evaluatie van het experiment dient vóór juni a.s. te worden afgerond, wil een definitieve regeling in 2013 kunnen worden ingevoerd.

Naast een algehele bezoekersregeling voor Buitenveldert wachten wij nog steeds op een herinvoering van belanghebbende parkeren voor bewoners ad € 48,-- per halfjaar en op een kraskaartvergunning voor 2 uur.

Commissie Ruimtelijke Ordening,

M. Disselhoff, voorzitter
Datum: 14 december 2011

Onderwerp: Inspraak Uitwerkingsbesluit Parkeren Stadsdeel Zuid 2012

Stadsdeel Zuid

T.a.v. Leden Commissie Leefomgeving

Geachte Dames en Heren,

Buitenveldert heeft 20.535 inwoners en 12.974 parkeerplaatsen, waarvoor 3.790 vergunningen zijn afgegeven. Het vergunningplafond 2012 wordt gesteld op 12.000. Hoeveel dag-, week-, maandkaarten zijn afgegeven door Cition is onbekend, evenals het aantal parkeerders zonder vergunning.

Cition meldt in folders dat dag-, week- en maandkaarten geldig zijn in het gekozen tariefgebied èn in alle goedkopere tariefgebieden (zoals Buitenveldert). Hiertegen maken wij bezwaar.

Een ander punt is dat Cition de grens van het vergunninggebied van Buitenveldert stelt bij de De Cuserstraat en de Van Boshuizenstraat, en het Stadsdeel bij de Kalfjeslaan. Ook al geldt er in het gebied ten zuid van de grens gesteld door Cition geen betaald parkeren, bewoners daar kunnen wel een parkeervergunning aanvragen. .

In het Uitwerkingsbesluit 2012 valt te lezen dat de VU binnen het vergunninggebied van de Zuidas is gebracht. Er wordt geen melding gemaakt van VUMC. Zowel VU als VUMC hebben genoeg parkeerruimte op eigen terrein. De Commissie Ruimtelijke Ordening maakt daarom bezwaar tegen het toevoegen van de Noordzijde van de A.J. Ernststraat en van de Overijsselweg tot het vergunning-gebied Zuidas. Deze straten dienen bij het vergunninggebied van Buitenveldert te blijven.

Wij stellen voor dat ook in het deel van de Willem van Weldammelaan tussen Magerhorst en de De Boelelaan een parkeerduurbeperking van 60 minuten wordt ingesteld om er een gevaarlijke situatie is ontstaan.

Wij vragen extra aandacht voor de situatie rond de verzorgingshuizen in Doornburg en Nieuwe Herlaer. Er is daar flinke parkeeroverlast door forenzen.

Wij betwijfelen de uitkomst van de parkeerdrukmeting 2010. Deze is te beperkt uitgevoerd en geeft een vertekend beeld van de situatie. Graag zien wij voor 2012 dat er minstens 4 keer per jaar 24/7 wordt gemeten.

Dank voor uw aandacht.
Commissie Ruimtelijke Ordening,

M. Disselhoff, voorzitter
Inspraak concept-ontwerp bestemmingsplan studentenhuisvesting Ravel


Gezien de recente slechte ervaringen met studentenhuisvesting op een andere locatie aan de De Boelelaan, pleiten wij voor de invoering van de volgende maatregelen:

 1. Beheer gedurende 24/7 en veel prullenbakken al dan niet met opvangnet, zodat wantoestanden en verloedering te allen tijde worden voorkomen.
 2. Locatie van café en terras aan de noordzijde van het complex in plaats van aan de zuidzijde; immers de geluidsoverlast voor bewoners in de directe omgeving zal - met name ’s avonds - aanzienlijk zijn.
 3. Afwikkeling verhuizingen en afval uitsluitend aan de noordzijde.
 4. Parkeren van fietsen uitsluitend op het binnenplein.
 5. Bewegwijzering en adequate en snelle toegang naar openbaar vervoer.
 6. Aanvullende parkeergelegenheid voor bewoners/bezoekers achter of naast het complex bij maximale bebouwing.
 7. Veilige en voldoende vluchtroutes in het geval van brand, en sprinklerinstallatie.
 8. Geen maximale bebouwing; indien toch dan oplopend van laag naar hoog, passend bij de omgeving en grenzend aan het water (dus zonder groenstrook).
 9. Naast toepassing van sedem dakbedekking en/of zonnecollectoren op de bebouwing zien wij, wat betreft invulling van het aangrenzende groen, graag een openbaar toegankelijke tennisbaan en/of ander sportveld.
 10. Een oversteek met stoplichten (drukknop) over de De Boelelaan in het verlengde van de Antonio Vivaldistraat richting Buitenveldert, dit mede in verband met de vele schoolkinderen die hier willen oversteken.
Commissie Ruimtelijke Ordening,
M. Disselhoff, voorzitter
Inspraak Actieplan verkeersveiligheid


Wij zijn verheugd dat dit plan is opgesteld. Het is echter niet voldoende en de planning is niet tijdig. Immers, Stadsdeel Zuid heeft het grootste aantal verkeersslachtoffers van alle stadsdelen in Amsterdam. Redenen zijn onder meer onduidelijkheid, onvoldoende handhaving en registratie, achterstallig onderhoud, onvoldoende verkeerseducatie, onvoldoende vrijliggende fietspaden, onveilige oversteken en ongelijke belangen van Zuidas en Buitenveldert.

Neem de Buitenveldertselaan, hoofdnet auto. Er is een ernstige, onduidelijke en onveilige situatie ontstaan nadat DIVV de zebrapaden ter hoogte van de G. van Ijsselsteinstraat/Cannenburg heeft weggepoetst door de strepen weg te halen maar niet helemaal. Voetgangers naar het winkelcentrum en de vele ook hier overstekende studenten hebben geen voorrang meer in verband met de doorstroming van het autoverkeer op dit deel van het Hoofdnet.

Wij pleiten ervoor dat deze zebrapaden worden heringericht met stoplichten, net zoals bij de oversteek voor de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert. Daarnaast is de vraag of de verkeerslichten bij de diverse kruispunten wel goed op elkaar zijn afgesteld voor alle verkeer op de Buitenveldertselaan.

Wij bepleiten tevens dat de politie alle ongevallen registreert en altijd proces-verbaal opmaakt bij ongevallen met persoonlijk letsel. Ook wat betreft handhaving van de snelheid op het hoofdnet auto in Buitenveldert dient strenger te worden opgetreden.

Wat betreft de De Boelelaan pleiten wij voor een autoluw deel tussen de Buitenveldertselaan en de Amstelveenseweg. Ook hier gebeuren veel ongelukken door de grote aantallen voetgangers bij VUMC en VU. Fietspaden op de gehele De Boelelaan dienen vrijliggend te zijn en in twee richtingen te gebruiken. Op de kruispunten van de De Boelelaan met de Europaboulevard gebeuren veel ongelukken, ook met scooters. Wij maken ons daar ernstige zorgen over.

Wij verzoeken u nader onderzoek te doen naar alle objectief onveilige locaties in Buitenveldert en daar zo snel mogelijk adequate maatregelen te nemen, met name in de ochtend- en avondspits. Wachten op de Zuidas is geen optie. Doorstroming op het hoofdnet auto mag niet ten koste gaan van het langzame verkeer en daarmee de veiligheid van personen. Met een doelstelling van 8% minder ernstige ongevallen zal het Stadsdeel nog steeds het slechtste jongetje van de klas zijn. Dat mag niet gebeuren.

Commissie Ruimtelijke Ordening,
M. Disselhoff, voorzitter
Inspraak parkeernota


milieu

Met de voorliggende Nota Parkeerbeleid wordt alleen de eigen kas van het Stadsdeel gespekt zonder een echte oplossing te realiseren voor de parkeeroverlast in Buitenveldert vanwege de Zuidas.

Wij zijn verheugd dat Zuidas en Buitenveldert gescheiden vergunninggebieden worden. Maar consequent beleid zou zijn dat alle huidige 160 parkeervergunningen voor Zuidasmedewerkers worden ingetrokken en dagkaarten worden afgeschaft per 1 januari 2012.
Ook is het van groot belang dat fraude met parkeervergunningen wordt aangepakt.

Wij zijn het met Wethouder Maarten van Poelgeest eens dat belanghebbenden parkeren voor bewoners in Buitenveldert woonachtig in het grensgebied met de Zuidas moet worden ingevoerd. Wij menen recht te hebben op het herinvoeren van belanghebbenden parkeren, net als in de Prinses Irene-buurt, en wel per 1 januari a.s.

Bovendien ondersteunen wij de oplossingsrichting vermeld in Bouwen aan de Stad II ten aanzien van Gebouwd Parkeren, namelijk het reduceren van de huurprijs zodat de bezettingsgraad toeneemt, het exploitatieverlies enigszins wordt verkleind en de veiligheid in de garage verbetert. Veel te veel parkeergarages zijn onderbezet vanwege de hoge tarieven.

Naast de problematiek rond het parkeren van auto's bestaat eveneens de groeiende problematiek rond (snor)fietsen, scooters, brommers etc. Het zou verstandig zijn hiervoor ruimte in parkeergarages te ontwikkelen.

Wat betreft de Kalfjeslaan bepleiten wij een parkeerverbod, mits bewoners en hun bezoekers op eigen inrit kunnen parkeren.

Belangrijk is dat meer publiciteit wordt besteed aan de mogelijkheid van kraskaarten voor 65+ers en gehandicapten.

Wij zijn erop tegen dat de Centrale Stad gevraagd wordt om een nog ruimere norm voor bedrijven van buiten de ring die zich hier willen vestigen vanwege de gunstige parkeertarieven. De norm van 1 vergunning op 5 medewerkers is ruim genoeg. In Buitenveldert zitten we immers al boven het plafond van 12.000 parkeerplaatsen.

Commissie Ruimtelijke Ordening,
M. Disselhoff, voorzitter
Inspraak Milieubeleid


milieu

De commissie Ruimtelijke Ordening van Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert behartigt de belangen van de bewoners, bedrijven en bezoekers in Buitenveldert op dit gebied.

Op uw beleidsdoelstellingen ten aanzien van de thema's lucht, geluid, klimaat, consumptie en productie, groen en water wordt fors bezuinigd. Wij hebben al eerder aangegeven dat deze thema's economische waarde vertegenwoordigen en er juist een win-win situatie zou kunnen worden gecreëerd. Wij constateren tevens dat harmonisatie van het beleid van de voormalige stadsdelen ZuiderAmstel en Oud Zuid wel ontzettend veel kosten met zich meebrengt. Verder valt op dat meer geld wordt besteed aan milieuaspecten binnen de eigen organisatie dan aan die voor de bewoners.

Lucht. Het is jammer dat u slechts één meetstation heeft, namelijk die op de Stadhouderskade. Kan er op dit gebied niet meer worden samengewerkt met milieuorganisaties die meer en meer up to date informatie hebben? Vanwege de A10 en de overige grote verkeersaders in Buitenveldert is de luchtvervuiling merkbaar toegenomen. Meer en meer bewoners hebben luchtwegklachten. Ook zou er meer gedaan kunnen worden om de modal split in de richting van het openbaar vervoer te verbeteren.

Geluid. Wij betreuren dat de monitoring van het verkeersgeluid slechts éénmaal in de vijf jaar gebeurt; de eerstvolgende meting vindt pas plaats in 2014. Ook hier vragen wij ons af of niet meer samengewerkt kan worden met organisaties die die cijfers wel hebben. In 2010 is de controle op de milieuvoorschriften uit de evenementenvergunning overgegaan naar de handhavers openbare ruimte van het stadsdeel. Zij moeten in het bijzonder letten op de geluidsvoorschriften. Het Handboek Milieuzorg voor organisatoren van evenementen is aangepast aan deze nieuwe werkwijze.
Een groot probleem vormt het handhaven van de geluidsvoorschriften en de klachtenafhandeling tijdens het evenement zelf. Wij bepleiten dat meer rekening wordt gehouden met de geluidsoverlast voor bewoners in Buitenveldert, zodat bijvoorbeeld het tweede, vijf dagen durende, Oktoberfest 2011 niet opnieuw wordt gehouden in een tent op het bouw/parkeerterrein voor Zuidwende.

Klimaat. Gebleken is dat de CO2 uitstoot in het stadsdeel sinds 1990 flink is gestegen. Het blijkt dat vooral de stadsdeelgebouwen, zwembaden en sporthallen voor veel energieverbruik zorgen. Toch wijkt het Stadsdeel af van de andere stadsdelen in haar doelstelling om klimaatneutraal te worden, namelijk pas in 2020 in plaats van 2015. Wij bepleiten verder dat de zogenaamde SLOK projecten ook na 2013 worden voortgezet.

Duurzaam consumeren en produceren. We hebben er goede nota van genomen dat de catering binnen het eigen stadsdeel minimaal 40% biologisch zou moeten zijn. Dat zouden bewoners ook wel willen, maar op bevordering daarvan wordt bezuinigd. Het zou goed zijn indien het stadsdeel zou streven naar het inrichten van terreinen voor de productie van groenten en fruit.

Groen en water. Wij zouden graag meer inzicht krijgen in de kosten van het beheer. Is het niet beter in het hele Stadsdeel juist bewonersparticipatie op dit gebied te bevorderen? Verder valt op dat alternatieve waterberging onvoldoende wordt benut. Steeds is het Stadsdeel bereid bomen te kappen voor waterberging op maaiveld.

Wettelijke taken. Het zou bijzonder onverstandig zijn hierop te bezuinigen want het mag niet zo zijn dat activiteiten die van negatieve invloed zijn op het milieu in Buitenveldert en in de rest van Amsterdam Zuid oogluikend worden toegestaan.
Commissie Ruimtelijke Ordening,

M. Disselhoff, voorzitter
Inspraak Loopveld

De commissie Ruimtelijke Ordening van Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert behartigt de belangen van de bewoners, bedrijven en bezoekers in Buitenveldert op dit gebied.

Allereerst betreuren wij deze gang van zaken, waarbij het Stadsdeel opnieuw bereid is achterstallig onderhoud aan het ecolint aan de Kalfjeslaan te laten financieren door de Zuidas. Het bedrag dat u van de Zuidas ontvangt is € 600.000,--. Naast de plannen voor de westzijde van de Kalfjeslaan wilt u ook nog een aantal poelen in het ecolint aan de oostzijde vergroten.

Dit gebied is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en Rijksbufferzone. Ook is dit ontwerp in strijd met de stedenbouwkundige opzet van Buitenveldert en tast het de privacy van bewoners aan. We hebben ons beleid geformuleerd in Buitenveldert in Balans en er bestaat een 1001 Bomenplan.

De toelichting bij het schetsontwerp heeft een poëtisch karakter. De term kwaliteitsverbetering wordt oneigenlijk toegepast want dat betreft het recreatieve plaatje en wordt verder niet gemeten. Het is echter duidelijk dat het Ecolint ernstig wordt aangetast, flora en fauna worden verstoord en vele bomen gekapt. Door dit ontwerp is het bovendien goed mogelijk dat vanwege de huidige veranderde klimaatomstandigheden de malariamug in ons gebied zal terugkeren.

Bouwwerkzaamheden op de Zuidas liggen grotendeels stil. Waarom nu deze waterberging? Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend van dit plan af te zien.

Met vriendelijke groet,

Commissie Ruimtelijke Ordening,
M. Disselhoff, voorzitter
Inspraak 2e HOV-as

De commissie Ruimtelijke Ordening van Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert behartigt de belangen van de bewoners, bedrijven en bezoekers in Buitenveldert op dit gebied. Hun leefomgeving zal ernstig worden aangetast bij onzorgvuldig en gehaast beleid, indien onzekerheden, risico’s en verkeerschaos niet worden uitgesloten en indien het openbaar vervoer in Buitenveldert verder wordt verslechterd.

Het Stadsdeel heeft toegezegd te streven naar verbetering van het openbaar vervoer in Buitenveldert. Wij zien daar niets van terug. Voor bewoners is de bereikbaarheid van zowel Amsterdam centrum als Amstelveen centrum belangrijk, evenals de verbetering van het ov in de oost-west richting. Er zouden tramlijnen worden doorgetrokken in die richting, daar is nu geen sprake meer van. Buitenveldert wordt ondergeschikt gemaakt aan de belangen van Amstelveen en Zuidas.

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel heeft terzake van de 2e HOV as Amstelveen-Amsterdam aangegeven voorstander te zijn van variant 4, een deels verlegde tramlijn 5 van het nieuwe HOV knooppunt in Amstelveen via het tracé van de Museumspoorlijn naar Amsterdam centrum-west. Wij zijn daartegen vanwege de schade die het Amsterdamse Bos zal worden berokkend en vanwege de verslechterde bereikbaarheid van tram 5. Wij zijn het wel eens met het voorstel enkele buslijnen van de Amstelveenseweg te verleggen naar de Buitenveldertselaan.

Daarnaast zijn wij voorstander van variant 3: aantakken in Amstelveen, waarbij de helft van de buslijnen doorrijdt naar Amsterdam centrum en de andere helft aantakt op de Amstelveenlijn bij het nieuwe HOV knooppunt Amstelveen centrum. Reizigers uit Amstelveen Westwijk, Aalsmeer en Uithoorn zijn daarmee gebaat.

Ons inziens vervalt daarmee ook het nut van het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Westwijk, een extra kostenpost die bovendien mogelijk tot gevolg heeft dat er in Buitenveldert een viaduct wordt aangelegd in plaats van een ondergronds traject.

Het bestuur van Stadsdeel Zuid (DB en Raadsleden) heeft in deze geen beslisbevoegdheid. Als lid van een politieke partij zouden zij echter kunnen lobbyen op gemeentelijk, regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Wij doen een beroep op u om actief deel te nemen aan de verbetering van het OV in Buitenveldert en namens de burgers te pleiten voor een effectief plan dat voldoet aan de behoefte in deze drukke omgeving.

Commissie Ruimtelijke Ordening,
M. Disselhoff, voorzitter
Conceptnota: Beleidskader Sociaal Domein


Inspraak Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, 29 september 2010.

Geachte dames en heren, Beste leden van het DB en Raadsleden,

Iedereen telt mee in stadsdeel Amsterdam-Zuid!

Dit waren de enthousiaste en gemotiveerde woorden van een van de raadsleden tijdens de start van dit nieuwe bestuur en de nieuwe raad. Maar ook het thema van het nieuwe bestuur “Vereenvoudigen, Vernieuwen en Verbinden” sprak ons erg aan.

Na het lezen van de 60 pagina’s conceptnota: Beleidskader Sociaal Domein is de vraag of dit na alle bezuinigingen nog wel zo zal zijn?

Voorbeeld van maatregelen:

Dit betekent een verlies van 60 vrijwilligers die gratis aan een leefbare wijk werken en zich daarvoor geweldig inzetten. Afgelopen vrijdag waren er weer meer dan 100 bewoners in ons inloopcafé. Gisteren 40 bewoners, cliënten en basisschoolkinderen die deelnamen aan de lunch.

Ook betekent dit dat duizenden bewoners geen plek meer hebben om elkaar te ontmoeten. Geen druk bezochte thema-avonden meer waar ondernemers en burgers hun stem kunnen laten horen over wat er in de wijk leeft. En ook geen informatie meer voor raadsleden en bestuursleden over actuele zaken die in de wijk plaatsvinden van ons bewonersplatform Buitenveldert (wijkraad).

De wijkraad zou ouderwets zijn. Waarom eigenlijk? Wij zijn trots op onze wijkraad die functioneert als een platform van bewoners. Met 18 leden met hele verschillende achtergronden. Zij nemen deel aan commissies en verzamelen informatie over wat er in de wijk leeft.

Volgens het nieuwe beleid moeten de raadsleden zorgen dat zij weten wat er onder de burgers leeft in een stadsdeel met 130.000 inwoners. Dit gaat niet gebeuren omdat de meeste raadsleden naast hun raadswerk ook nog werken.

Moet er dan niet bezuinigd worden? Natuurlijk wel maar graag in overleg. Laten wij de kennis en kunde in de wijk binden en begin niet op voorhand te snijden. Wij kunnen tot 6 oktober inspreken terwijl er op 8 oktober pas een werkconferentie is gepland over de nieuwe invulling van het Sociaal Domein.

Namens alle vrijwilligers en medewerkers van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert vragen wij u met ons samen te werken in plaats van een dictaat op te leggen.


Herman van Wissen, voorzitter Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert
Zienswijze kapaanvraag Kalfjeslaan

De Commissie Ruimtelijke Ordening van het WOCB behartigt de belangen van bewoners op dit gebied en levert daartoe deze zienswijze ten aanzien van de volgende door het Stadsdeel Zuideramstel aangevraagde vergunningen:

 1. Aanvraag kapvergunning, KAP/0446/10, Kalfjeslaan 30, kappen van 142 bomen.
 2. Aanvraag bouwvergunning, BVG/0364/10, Kalfjeslaan sectie AK nr. 3397, voor het oprichten van een instructiegebouw.
 3. Aanvraag bouwvergunning, BVG/0363/10 Kalfjeslaan sectie AK nrs. 128 en 3397, oprichten van gebouw met bestemming kas.
 4. Aanvraag bouwvergunning BVG/0362/10 Kalfjeslaan sectie AK nrs. 128, 129 en 3397, plaatsen van vlonder met drijfbalk.
 5. Aanvraag bouwvergunning BVG/0365/10 Kalfjeslaan sectie AK nrs. 128, 129 en 3397, oprichten van 2 bruggen.
 6. Aanvraag bouwvergunning BVG/0366/10 Kalfjeslaan sectie AK nrs. 3397 en 128 voor oprichten gebouw met bestemming tot open instructieplaats t.b.v. schooltuinen.

Allereerst zijn er 80 inspraken en 1.500 handtekeningen ingebracht tegen het voorontwerpbestemmingsplan Schooltuinen Kalfjeslaan. Daar mag u toch niet aan voorbij gaan.

Bovendien is de locatie geen gemeentelijk opslagterrein, maar onderdeel van de Hoofdgroenstructuur », het Ecolint » en de Rijksbufferzone ». Dat er een beperkt deel van het gebied als bladwerf is gebruikt, is een onrechtmatige daad geweest van het Stadsdeel.


Door te stellen dat het hier uitsluitend zou gaan om een gemeentelijk opslagterrein zijn instanties misleid en toestemmingen onterecht afgegeven.

Het gebied betreft 7.500 m2 openbaar toegankelijk natuurgebied en stadsschoon, dat verloren dreigt te gaan.

Een ander punt is dat volgens het aanvullend toetsingskader van de Dienst Ruimtelijke Ordening » voor inpassing in de Hoofdgroenstructuur:

 1. De doelgroepen van schoolwerktuinen, nutstuinen zijn: particuliere volkstuinders, wijkbewoners en doorgaande recreanten;
 2. De oppervlakte slechts enkele hectaren omvat (en niet 7,5 zoals in dit geval), met maximale ontsluiting.

Bovengenoemde principes zullen met voeten worden getreden.

Dan is er het Oriënterend ecologisch onderzoek, dat is uitgevoerd in de winter, en daarmee ook al misleidend. Dit rapport spreekt wel van het voorkomen van orchideeën in het gebied, evenals de rugstreeppad, kleine modderkruiper en een reigerkolonie. Ook wordt er gesteld op pagina 7, dat het voetpad wordt aangelegd tussen de bomen door, waarbij in principe alle bomen worden gespaard. Het rapport van de firma Oranjewoud wordt achtergehouden voor bewoners, ondanks herhaaldelijk verzoek om toezending daarvan.

De kapaanvraag behelst 142 bomen met een omtrek van 30 cm tot 695 cm! Ook dreigen enkele monumentale bomen in het gebied van het Oude Kalfje daterend uit 1910 te worden gekapt. In hetzelfde gebied bevinden zich enkele boomkringen, die eveneens zullen worden aangetast.

Het Dagelijks Bestuur zou de kapaanvraag volgens de Kapverordening Zuideramstel moeten weigeren in het belang van de handhaving van natuurschoon, landschapsschoon, stadsschoon en andere redenen van milieubeheer.

Ook de aanvragen voor bouwvergunningen zouden moeten worden geweigerd omdat deze tevens in strijd zijn met het Bestemmingsplan Buitenveldert en de Welstandsnota Zuideramstel.

Wij verzoeken u dringend om af te zien van het vestigen van de schooltuinen op deze locatie. Er zijn genoeg alternatieven te vinden waar alle belangen worden gediend, met name in het Amsterdamse Bos waar de laatste tijd al veel voorzieningen voor kinderen zijn aangelegd.

Commissie Ruimtelijke Ordening,
M. Disselhoff, voorzitter
Openbaar Vervoer


Indeling

 1. Uitvoeringsbesluit Ombouw Amstelveenlijn »
 2. Digitale nieuwsbrief Amstelveenlijn »
 3. Voorkeursvariant Amstelveenlijn en de gevolgen in Buitenveldert »
 4. Inspraak Ombouw Amstelveenlijn »
 5. Brief Gemeente over GVB vervoerplan 2016/17 »
 6. Vragen/opmerkingen n.a.v. informatiebijeenkomst Buitenveldert 6 november 2014 »

Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Ombouw Amstelveenlijn en de gevolgen in Buitenveldert

Datum: 11 november 2015

Geachte Commissieleden,
Als Commissie Ruimtelijke Ordening behartigen wij de belangen van bewoners en ondernemers in Buitenveldert. Al vele jaren zijn er protesten tegen het opheffen van de halte A.J. Ernststraat, o.a. blijkend uit vele handtekeningen.
Wij vragen uw bijzondere aandacht en inzet voor Buitenveldert. Immers haar economische en sociale belangen dreigen te worden geschaad omdat bereikbaarheid en verkeersveiligheid ondergeschikt worden gemaakt aan de voorrang voor forenzen naar station Zuid/de Noordzuidlijn en aan de doorstroming van het autoverkeer rond Zuidas.

Advies 1: voeg drukke haltes A.J. Ernststraat en VU/De Boelelaan samen en verder weg van het kritische kruispunt Buitenveldertselaan/De Boelelaan.

In de stukken wordt gemeld dat de halte AJE zo dicht ligt bij de halte VU/De Boelelaan. Voorbijgegaan wordt aan de lange afstand tussen de halte Van Boshuizenstraat en die van de VU/De Boelelaan (1.000 m) en de korte afstand tussen de laatstgenoemde halte en station Zuid.

Lees meer

Bewoners en ondernemers in Buitenveldert, met name aan de A.J. Ernststraat (met het regionaal belangrijke winkelcentrum Groot Gelderlandplein) vragen u in uw advies mee te nemen dat de halte A.J. Ernststraat wordt samengevoegd met die van de VU/De Boelelaan en wel zodanig dat deze nabij het kruispunt van de A.J. Ernststraat komt te liggen. Ook voor de toekomstige sportvelden aan de A.J. Ernststraat.

Voordelen samenvoeging:

 • bevordert de levendigheid en duurzaamheid want ondernemers, bewoners, bezoekers, studenten en sporters blijven bereikbaar en in beweging;
 • bevordert de verkeersveiligheid voor het langzame verkeer op het kritische kruispunt Buitenveldertse-laan/De Boelelaan.

Advies 2: voeg participatie van onze commissie, bewoners en ondernemers aan de A.J. Ernststraat toe als voorwaarde voor de steun van deze stakeholders aan dit project.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,
namens de Commissie Ruimtelijke Ordening, Mw. M. Disselhoff, voorzitter

Minder
Digitale nieuwsbrief Amstelveenlijn


De commissie Openbaar Vervoer stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die het openbaar vervoer aangaan.

Initiatieven van bewoners op dit gebied zullen door de commissie ondersteund en gefaciliteerd worden.

Klik op de afbeelding rechts voor de nieuwsbrief Amstelveenlijn van Juli 2015 in PDF formaat, of klik op de link hieronder.

Download de Nieuwsbrief Amstelveenlijn Juli 2015 in PDF formaat


Datum: 7 februari 2013

Onderwerp: Voorkeursvariant Amstelveenlijn en de gevolgen in Buitenveldert

Geachte Raadsleden Commissie VVL,
Wij vragen uw bijzondere aandacht en inzet voor Buitenveldert.

Halte A.J. Ernststraat

Als deze variant wordt uitgevoerd verdwijnt de halte A.J. Ernststraat die door velen (bewoners, bezoekers en studenten) gebruikt wordt voor overstap naar winkelcentrum Gelderlandplein en verder in oost-west richting (station RAI en Stadsdeelkantoor bv). Bovendien zal er dan sprake zijn van een één km lange afstand tussen de halte Van Boshuizenstraat en halte De Boelelaan. En als derde bezwaar geldt dat vervolgens met 70 km per uur wordt gereden binnen de bebouwde kom op een stuk hoofdnet auto.
Wij hebben binnen 2 uur meer dan 100 handtekeningen opgehaald tegen het opheffen van de halte A.J. Ernststraat en voor verkeersveiligheid op de Buitenveldertselaan.

Lees meer

Langzaam verkeer en filevorming

Uit het Verkeersregeltechnisch Onderzoek Kritische Kruisingen Zuidas en Buitenveldert (DRO 9/5/2012) blijkt dat het passeren van langzaam verkeer en filevorming op het stuk tussen station Zuid, de ov terminals, de Buitenveldertselaan en de De Boelelaan grote knelpunten vormen.
Uit de MJA Zuid (eveneens op de agenda van vandaag) blijkt dat in Buitenveldert op grote schaal wegwerkzaamheden zullen plaatsvinden.

Vertraging

Het Parool heeft gemeld dat trams 5 en 51 twee jaar lang uit gebruik zullen zijn. Maar ook dat het Rijk bezuinigingen voorstelt, o.a. wat betreft de Amstelveenlijn.

Concluderend:

 1. Wij voorzien grote knelpunten in de verkeerscirculatie en bereikbaarheid van Buitenveldert.
 2. Buitenveldert wil behoud van de halte A.J. Ernststraat.
 3. Buitenveldert wil te allen tijde kunnen beschikken over OV naar het centrum en in oost-west richting.
 4. De verkeersveiligheid van het langzame verkeer op de Buitenveldertselaan nabij Zuidas moet worden gegarandeerd.
 5. Doorstroming van auto’s, bussen, trams, scooters, fietsers en voetgangers op de Buitenveldertselaan en De Boelelaan mag niet worden ontregeld.
 6. Het lijkt ons essentieel dat er een tramverbinding naar het Gelderlandplein wordt aangelegd.

Wij verzoeken u bovenstaande conclusies mee te nemen in uw advies ten aanzien van de voorkeurs-variant Amstelveenlijn.

Namens de Commissie Ruimtelijke Ordening,
Mw. M. Disselhoff, voorzitter

Bijlages

 1. Presentatie Amstelveenlijn inloopavonden maart 2015»
 2. Factsheet Amstelveenlijn maart 2015»
 3. Masterthesis Beleid,Communicatie en Organisatie»
 4. Amsterdamse focus op metro is een gok - Artikel OV MAGAZINE April 2015 - Guido Bruggeman»

Minder
Datum: 20 juli 2012

Onderwerp: Inspraak Ombouw Amstelveenlijn

Geacht Bestuur,
De Commissie Ruimtelijke Ordening van Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert behartigt belangen van bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening in Buitenveldert. Wij vragen u rekening te houden met de volgende opmerkingen.

Onzekerheden, risico’s, alternatieven

Naast het Inspraakdocument hebben wij kennisgenomen van de Nota van Uitgangspunten, de Vervoers-waardestudie, het Uitvoeringsplan en de getekende Bestuursovereenkomst Zuidasdok. Wij zien in de huidige documenten veel onzekerheden en risico’s. Wij zijn verder verbaasd dat de basisinformatie aangeleverd voor het Uitvoeringplan niet door het IBA is gecontroleerd op volledigheid en juistheid.

Waar wij ons als eerste grote zorgen over maken is het risico dat Buitenveldert veel langer dan 3,5 jaar te maken zal hebben met overlast door alle bouwwerkzaamheden, voornamelijk op het gebied van mobiliteit en gezondheid. Meestal zijn er grote vertragingen in de uitvoering van dit soort grote projecten omdat geen garanties worden gevraagd en verantwoordelijkheid wordt afgeschoven. Daarom pleiten wij ervoor dat op tracé 4 (ZuidasDok-Binnenhof) reeds in 2016 begonnen wordt met de aanleg van bushaltes als vervangend ov. Ook zou de Amstelveenseweg als 2e HOV as al in dat jaar aangepast moeten zijn.
Verder zouden aan de oostkant van Buitenveldert via de Van Boshuizenweg en de Van Leijenberghlaan meer bussen moeten rijden om die kant te ontsluiten en/of de tramlijn naar het Gelderlandplein zijn doorgetrokken.

Lees meer

Wat betreft schade aan onze gezondheid door alle stof zou extra zorgvuldig moeten worden omgegaan met onze geliefde bomen evenals extra afscherming op locatie. Voor ondernemers die schade lijden dient een regeling te worden opgezet.

Als onderdeel van de Initiatiefgroep Regiotram 51 betreuren wij aan de ene kant dat onze variant onvoldoende is onderzocht en afgewezen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze variant beter is dan de thans voorliggende omdat daarmee meer haltes behouden blijven, aansluiting op de Noordzuidlijn en daarmee op het Centraal Station wordt gerealiseerd en ook de gehele lijn 5 behouden blijft. Aan de andere kant zijn wij verheugd dat verspilling van publieke gelden in ieder geval wordt verminderd door het afwijzen van de metrovariant (alhoewel dat in de toekomst niet wordt uitgesloten). Ook zijn wij verheugd dat de kwaliteit van de Buitenveldertselaan niet wordt aangetast door een viaduct over de weg. Als er nu ook nog voor kan worden gezorgd dat de bomenrijen in het midden van deze laan worden behouden en afgeschermd, zouden wij nog iets meer opgelucht zijn. Het afbreken van de huidige Amstelveenboog beschouwen wij echter wel als weggegooid geld en een historische fout.

Haltes, verkeersveiligheid, snelheid en discriminatie

Wij gaan niet accoord met de opheffing van de haltes A.J. Ernststraat (3.000 reizigers halteren daar!) tenzij de haltes van de VU flink opschuiven in de richting van de A.J. Ernststraat, omdat daarmee:

 • het kruispunt Buitenveldertselaan/De Boelelaan wordt ontlast;
 • bewoners van de 55+ woningen en studenten vanaf de A.J. Ernststraat bediend worden
 • bezoekers van het Gelderlandplein (o.a. uit Amstelveen) worden gefaciliteerd.

Wij zijn van mening dat de afstand Schönberglaan - De Boelelaan dermate kort is dat ook dit aspect verplaatsing van de VU- haltes richting A.J. Ernststraat rechtvaardigt. De halte bij de Van Boshuizenstraat moet blijven waar deze is, gezien het belang van winkelcentrum Rooswijk en dat van de scholieren in die omgeving. De verkeersveiligheid op het kruispunt Van Boshuizenstraat – Buitenveldertselaan moet wel worden verbeterd. Een ander punt is dat doorstroming op het Hoofdnet Auto nooit ten koste mag gaan van de verkeersveiligheid aldaar.

Het aangekondigde opheffen van menig andere halte op het hele traject van de Amstelveenlijn vinden wij dubieus. Er zou nog eens goed gekeken moeten worden naar de onderlinge afstand tussen de haltes. Ook heeft het opheffen van haltes gevolgen voor ander ov ter plekke. Bovendien bestaat het risico dat het GVB - om tegemoet te komen aan de snelheidseis - besluit nog minder haltes aan te doen. Daarmee bestaat het risico dat reizigers afhaken. Ook het feit dat voorrang wordt gegeven aan grote doelgroepen beperkt de mobiliteit van bewoners. Immers daarmee wordt voorbijgegaan aan het beleid dat oudere mensen en gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven, in feite dus discriminatie.
In het concept PvE OV wordt gesteld dat verzorgings- en verpleeghuizen minstens 250 bewoners huisvesten om recht te hebben op een halte op maximaal 400m afstand. Aangezien het huidige PvE nog steeds geldig is, dient ook voor huizen met 100 bewoners de ontsluitingsnorm van maximaal 400m te worden gehandhaafd. Wat betreft snelheid is het wellicht trouwens verstandig een snelheidsbegrenzer in de Amstelveenlijntram in te bouwen, aangezien het nu nog al eens voorkomt dat op delen van de Beneluxbaan harder wordt gereden dan 50 km. In ieder geval moet de verkeersveiligheid voorop staan.

Tracé’s, betrouwbaarheid en ontsluiting

Wat opvalt is dat beide trams deels op hetzelfde tracé zullen rijden. Storingen zullen daardoor gevolgen hebben voor de andere tram. De betrouwbaarheid is daarmee niet gegarandeerd; ook op station Zuid zal de betrouwbaarheid in het geding zijn. Wat betreft het tracé vanaf de Schönberglaan naar het Amstelstation zou het goed zijn te onderzoeken of daarvoor in de plaats gebruik gemaakt kan worden van een verbinding via metro 50, als dit geen extra overstap zou betekenen. Daarnaast bepleiten wij dat eerst nog onderzocht wordt hoe de tramverbinding naar het Gelderlandplein gaat lopen en daarmee ontsluiting en aansluiting.

Frequenties en reistijden

Wat betreft de frequenties zien wij geen verbetering ten opzichte van de huidige lijnen. Veel hangt af van het GVB personeel en storingen op het hele traject. Reistijden zullen voor het succes van de nieuwe Amstelveenlijn belangrijker zijn dan rijtijden, evenals een optimale communicatie.

Concluderend kunnen wij niet anders stellen dan dat de door u voorgestelde ombouw voor de reiziger geen verbetering inhoudt van de huidige situatie en dat de gevolgen daarvan in de exploitatie te voelen zullen zijn. Opnieuw lijkt het belang van de projectontwikkelaars op de Zuidas te prevaleren boven het algemene belang.

Met vriendelijke groet,
Namens de Commissie Ruimtelijke Ordening,
Mw. M. Disselhoff, voorzitter

Minder
Commissie Zorg

De commissie Zorg stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die de zorg aangaan.

Commissie Vrienden Gijsbrecht van Aemstelpark

Bewoners en bezoekers hebben zich in 2014 verenigd tot de Vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark.

4 en 5 mei Comité

De medewerkers van het 4+5 mei comité van het Wijkopbouw-centrum verzorgen al enige jaren de 4 mei herdenking.

Commissie Ruimtelijke Ordening

ROWOC behartigt de belangen van bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening, mede in het licht van de ontwikkeling van de Zuidas.

Culturele Commissie

De Culturele Commissie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die vanuit culturele en beroepsmatige achtergronden deel uitmaken van de commissie.